Boligkjøperforsikring

Enkelte boligkjøpere velger å tegne en egen boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøp av en fast eiendom. En boligkjøperforsikring gir kjøper tilgang på advokatbistand i en eventuell tvist mot selger eller hans eierskifteforsikringsselskap for det tilfellet at kjøper oppdager feil og mangler ved den anskaffede boligen.

Boligkjøperforsikringen betales i form av et engangsvederlag ved tegning av forsikringen. Ved behov for etterfølgende advokatbistand i en tvist mot selger eller hans eierskifteforsikringsselskap, vil boligkjøperforsikringsselskapets advokater yte denne bistanden uten tilleggskostnad. Boligkjøperforsikring er et forholdsvis nytt produkt i Norge, og det er viktig å være klar over at boligkjøperforsikringsselskapet forbeholder seg retten til å la være å yte bistand dersom det etter deres oppfatning ikke er grunnlag for å forfølge et krav. Kjøper er i så fall henvist til å engasjere en advokat på egenhånd dersom han eller hun ønsker ytterligere bistand. Denne praksisen har igjen ført til flere tilfeller der boligkjøpere har havnet i tvist med sitt eget boligkjøperforsikringsselskap, fordi selskapet av ulike grunner ikke ønsker å bistå boligkjøperen.

Langt på vei de fleste boligkjøpere har en rettshjelpsdekning bakt inn i sin hus- eller innboforsikring. Denne dekningen kan aktiveres så snart det har oppstått en tvist i saken, og boligkjøperen står da fritt til å velge den advokaten han eller hun måtte ønske å benytte. Rettshjelpsforsikringsselskapet legger seg ikke opp i saken som sådan, og heller ikke i hvordan boligkjøperen i samråd med sin advokat velger å håndtere saken. Dersom kjøper har tegnet en egen boligkjøperforsikring, er det imidlertid viktig å være klar over at rettshjelpsdekningen i hus- eller innboforsikringen ikke kan aktiveres før boligkjøperforsikringsselskapet har avsluttet oppdraget.

Som det fremgår av det ovennevnte, er det en svakhet ved boligkjøperforsikringen at boligkjøperforsikrings-selskapet har en egeninteresse i at en tvist enten ikke oppstår i det hele tatt, eventuelt, når en tvist ført har oppstått, at den avsluttes så raskt som mulig. Boligkjøperforsikringsselskapet har dermed i utgangspunktet en sammenfallende interesse med selger og hans eierskifteforsikringsselskap, mens boligkjøperen kan risikere å bli stående alene. Hus- eller innboforsikringsselskapet derimot, har ingen slike egeninteresser når de først har innvilget rettshjelpsdekningen.

For å avhjelpe interessekonflikten som kan oppstå mellom boligkjøperforsikringsselskapet og kjøper, finnes det en særordning under boligkjøperforsikringen som innebærer at kjøper kan engasjere sin egen advokat umiddelbart dersom han gir beskjed til boligkjøperforsikringsselskapet om dette med én gang saken kommer inn. I så fall vil boligkjøperforsikringsselskapet dekket utgiftene til en ekstern advokat med et beløp tilsvarende den offentlige salærsatsen som pr. i dag er 970,- kroner pr. time + merverdiavgift. Salær utover dette, må dekkes av kjøper selv.

 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.