Borgarting lagmannsrett - Prisavslag og erstatning etter kjøp av en boligeiendom

Borgarting lagmannsrett avsa 20. april 2016 dom i en sak som gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av en boligeiendom fra 1924.

Lagmannsretten drøftet blant annet spørsmålet om hvilke forventninger kjøper kunne ha som følge av beskrivelsen «et moderne elektrisk anlegg», og hvorvidt tilstanden på boligens murfasader svarte til beskrivelsen i taksten. Kjøper ble gitt medhold i alle sine krav, men prisavslaget ble noe redusert sammenliknet med avgjørelsen i tingretten. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.