Borgarting lagmannsrett – Erstatning etter avslutning av husleieavtale (LB-2016-47239)

Borgarting lagmannsrett avsa 19. desember 2016 en dom vedrørende erstatning for økonomisk tap etter at en kontrakt om leie av butikklokaler ble ekstingvert da eiendommen med lokalene ble solgt.

Leietaker i saken inngikk våren 2005 avtale om leie av butikklokaler i Oslo med daværende eier av lokalene. Av leiekontrakten fremgikk det at leieforholdet var fast og uoppsigelig i 7 år regnet fra tiltredelsesdato, for deretter å kunne bli forlenget med ytterligere 3 år, om ikke en av partene først sa opp avtalen. Leieforholdet ble først forlenget frem til høsten 2015, og deretter til høsten 2018. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.