Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Anbud

Anbudsrettens regler kommer til anvendelse når flere, innen samme frist og på samme grunnlag, innbys til å gi  tilbud på utførelse av et oppdrag.

Last ned skjema til NS-kontraktene

Her kan du laste ned skjemaene til  NS-kontrakter helt gratis. Her finner du endringsmeldinger, skjema for konsekvens av endringer, og skjema for meddelelse om at et varsel eller en innsigelse er innkommet for seint.

Det vil i tillegg bli lagt ut sjekklister for prosedyrer etter den enkelte kontrakt for å holde kontroll på at prosedyrer for det enkelte prosjekt ikke vil bli uteglemt.

Skjemaene er utarbeidet for følgende kontrakter:

  • NS 8405 og NS 8415
  • NS 8406 og NS 85416
  • NS 8407 og NS 8417

skjema til Prosjektlederens håndbok

 

Dette er tradisjonelt kalt anbudskonkurranser, men det er nå mer vanlig å bruke utrykket konkurranse med eller uten forhandlinger.

Anbudskonkurranser er fordelaktige for oppdragsgiveren. Gjennom anbudskonkurranser kan oppdragsgiver i tillegg til å beskrive ytelsen som skal anskaffes, kan diktere kontraktsvilkårene og de regler som skal gjelde under selve anbudskonkurransen.

Skape forutsigbarhet

Oppdragsgivers fordel er imidlertid leverandørens ulempe. Leverandørene må i det vesentlige akseptere oppdragsgivers valg. Leverandørene må utarbeide tilbud og gi en konkurransedyktig pris, uten å være garantert å få kontrakten.

Anbudsrettens regler er til for å skape forutsigbarhet og balanse mellom partene og hindre at oppdragsgivere «lurer» leverandørene til å bruke tid og resurser på ikke reelle konkurranser.

Anbudsrettens tre grener:

1. Lovfestede anbudsregler

Dette er reglene i Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter.

Regelverket er obligatoriske for alle anskaffelser hvor det offentlige er oppdragsgiver. De konkurranseformene som er tillatt er åpne eller begrensede konkurranser. På visse betingelser kan forhandlinger eller konkurransepreget dialog benyttes.

Det er også gitt regler som regulerer adgangen til å bruke rammeavtaler, og elektrisk auksjon. Regelverket er i stadig utvikling, og trenden går i retning av å kreve at offentlige oppdragsgivere skal opptre slik en privat forstandig anskaffer ville ha gjort i samme situasjon. Dette er det offentlige problemer med å etterleve og det er betydelig behov for juridisk bistand i slike saker.

2. Private anbudsregler

Dette er regler private oppdragsgiver selv kan bestemme skal gjelde som konkurranseregler i bestemte anbudsgrunnlag/ konkurransegrunnlag.

Private oppdragsgivere kan velge fritt de anbudsregler som anses mest hensiktsmessig for den aktuelle anskaffelsen. Det vanligste er at oppdragsgiver lar Norsk Standard 3400 (gammel), 8400 eller 8410 med eller uten tilpasninger få anvendelse.

Tilpasningene har ofte som formål å gi oppdragsgiver en bedre posisjon enn det som følger av standardene. Tradisjonelt har dette vært retten til å kunne forhandle med tilbyderne. Nå sikres oppdragsgivers rett til å forhandle best ved å bestemme at Norsk Standard 8410 skal gjelde som konkurranseregler.

3. Alminnelige anbudsrettslige regler

Dette er ulovfestede anbudsregler som kommer til anvendelse hvor ingen avtalte eller lovfestede anbudsregler kommer til anvendelse. De alminnelige anbudsrettslige reglene er utformet av domstolene, og er stort sett sammenfallende med Norsk Standard 3400, 8400 og 8410.

Vi advokater kan imidlertid med  fordel kobles inn på et tidligere stadium i byggeprosessene for å forebygge at tvist oppstår. Vi kan bistå med generell kompetansehevning i form av kurs, bistå i valg av prosjektorganisering, dvs. valget mellom generalentreprise, byggherrestyrt entreprise, sidestyrt entreprise, ren utførelsesentreprise, totalentreprise etc., samt plassering av ansvaret for arkitekt, prosjekterende, byggeleder mm.

Koble inn advokatbistand tidlig

Tradisjonelt har advokatene kommet inn i byggeprosessene når partene for lengst har kjørt seg fast og tvisten er et faktum. Vi advokater kan imidlertid med  fordel kobles inn på et tidligere stadium i byggeprosessene for å forebygge at tvist oppstår.

Spesielt kan vi med fordel bistå i byggeprosessene forut for anbudskonkurransene for å bygge opp gode anbudsgrunnlag / konkurransegrunnlag, herunder valg av kontraktsvilkår som gjenspeiler valgt prosjektorganisering, dvs. valget mellom:

  • Generalenterprise
  • Byggherrestyrt enterprise
  • Sidestyrt enterprise
  • Ren utførelsesenterprise
  • Totalenterprise

Eiendomsadvokatene i Codex har lang erfaring med anbudsprosesser, både fra leverandørsiden og oppdragsgiversiden. Vi har erfaring innen flere fagområder, herunder bygge- og anleggskontrakter og IKT kontrakter.

Vi tilbyr også generelle og spesialtilpassede kurs i anbudsregler og om hvordan planlegge en anskaffelse.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.