Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dagbøter

Det er dessverre enkelte håndverkere som ikke overholder de frister som er avtalt med forbrukeren. Da er det nyttig å vite om de regler du som forbruker kan gjøre gjeldende ovenfor utbyggeren, som dagbøter eller dagmulkt.

NS-kontrakter:
Last ned skjema

Her kan du laste ned skjemaene knyttet til NS-kontrakter helt gratis. Her finner du endringsmeldinger, skjema for konsekvens av endringer, og skjema for meddelelse om at et varsel eller en innsigelse er innkommet for seint.

Det vil i tillegg bli lagt ut sjekklister for prosedyrer etter den enkelte kontrakt for å holde kontroll på at prosedyrer for det enkelte prosjekt ikke vil bli uteglemt.

Skjemaene er utarbeidet for følgende kontrakter:

  • NS 8405 og NS 8415
  • NS 8406 og NS 85416
  • NS 8407 og NS 8417

skjema til Prosjektlederens håndbok

 

Loven gir deg rett til dagmulkt, eller dagbøter som det ofte kalles i dagligtalen. Forutsetningen er at overtakelsestidspunktet blir overskredet.

Det er imidlertid viktig at man i planleggingsprosessen og i kontrakten med utførende firma blir enig om tidsfrister som er realistiske og rimelige. Husk også at du har en viss medvirkningsplikt til at avtalt fremdrift blir overholdt. Dersom det kan føres tilbake til din manglende medvirkning at bygget blir forsinket kan kravet på dagmulkt bli innholdsløst.

Kompensasjon for ulempene

Dagmulktens begrunnelse er at forbrukeren skal ha kompensasjon for de ekstrautgifter og ulemper man utsettes for i forbindelse med forsinkelsen. Man trenger ikke å dokumentere et konkret økonomisk tap, eller at det er årsakssammenheng mellom tapet man har hatt og den forsinkede overtagelsen.

Det er en viss avtalefrihet mellom partene til å avtale dagmulktens størrelse i kontrakten. Viktig å merke seg at det ikke kan avtales lavere dagmulkt enn 1 promille av den samlede kontraktssum. Dersom entreprenøren foreslår dette, vil en slik klausul være i strid med gjeldene rett, og den bør ikke aksepteres av forbrukeren.

Det er viktig å merke seg at hvis avtalen også innebærer eiendomsretten til tomten bygget er oppført på, så er den laveste sats for dagmulkt 0,75 promille.

Begrensninger ved dagbøter

Dagmulkten har også en begrensning på 100 dager. Det kan ikke kreves dagmulkt for mer enn dette. Etter 100 dager vil det imidlertid være aktuelt å se på andre sanksjoner man kan gjøre gjeldene.

Erstatning kan kreves selv om det har vært utbetalt dagmulkt i kontraktsforholdet.

Dersom det er noe galt med boligen utover at den er levert for sent, har likevel entreprenøren fullt ansvar for dette etter gjeldene regler, selv om det har blitt utbetalt dagmulkt. Dagmulkt knytter seg således kun til forsinkelsen og er ikke et oppgjør for eventuelle andre mangler bygget lider av.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.