EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Endringer og tillegg

Norsk rett aksepterer at byggherren under prosjektets gang kan endre sitt ønske om det ferdige resultatet og derfor har rett til å kreve at entreprenøren gjør noe annet enn det som opprinnelig ble avtalt.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

11. november 2013

Entreprisekontrakter hører inn under kategorien utviklingskontrakter. Det er kontrakter hvor den ene part (entreprenør) skal utvikle noe for den andre part (byggherre), og dette vil pågå over en viss tid.

Norsk rett aksepterer at byggherren under prosjektets gang kan endre sitt ønske om det ferdige resultatet og derfor har rett til å kreve at entreprenøren gjør noe annet enn det som opprinnelig ble avtalt. Det kan være snakk om å gjøre noe i tillegg til det allerede avtalte, gjøre noe på en annen måte enn avtalt eller unnlate å gjøre hele eller deler av det avtalte. Hvorvidt det skyldes økonomi eller andre hensyn er uten betydning.

Rett til å avbestille

I ytterste konsekvens har byggherre altså rett til å avbestille alle eller deler av de arbeider som ennå ikke er påbegynt. Avbestilles en tilstrekkelig stor del av de avtalte arbeider utløser det en rett for entreprenøren å kreve avbestillingserstatning. Det er ofte avtalt at entreprenøren kan kreve avbestillingserstatning når avbestillingen utgjør mer enn 15% av kontraktsummen.

Mindre endringer

Ønsker byggherre mindre endringer, kan han kreve dette, mot å betale de merkostnader dette påfører entreprenøren. Byggherre har på den andre siden krav på prisreduksjon når endringen innebærer en besparelse for entreprenøren.

Dekket merkostnad

Skal entreprenøren kunne kreve merkostnaden dekket av byggherre, har mange kontrakter bestemmelser om varsling. Disse er i flere standardkontrakter så viktige at entreprenøren kan tape retten til kostnadsdekning dersom reglene ikke blir fulgt. Også byggherre risikerer å måtte betale krav dersom byggherre ikke svarer på varslene på korrekt måte.

Reglene om endringer, tillegg og varsling

Reglene om endringer, tillegg og varsling knyttet til disse er en av de vanligste årsakene til tvister og tap av elles rettmessige krav. Det er derfor viktig å sette seg inn i og etterleve reglene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater