Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Endringer og tillegg

Norsk rett aksepterer at byggherren under prosjektets gang kan endre sitt ønske om det ferdige resultatet og derfor har rett til å kreve at entreprenøren gjør noe annet enn det som opprinnelig ble avtalt.

Entreprisekontrakter hører inn under kategorien utviklingskontrakter. Det er kontrakter hvor den ene part (entreprenør) skal utvikle noe for den andre part (byggherre), og dette vil pågå over en viss tid.

Norsk rett aksepterer at byggherren under prosjektets gang kan endre sitt ønske om det ferdige resultatet og derfor har rett til å kreve at entreprenøren gjør noe annet enn det som opprinnelig ble avtalt. Det kan være snakk om å gjøre noe i tillegg til det allerede avtalte, gjøre noe på en annen måte enn avtalt eller unnlate å gjøre hele eller deler av det avtalte. Hvorvidt det skyldes økonomi eller andre hensyn er uten betydning.

Rett til å avbestille

I ytterste konsekvens har byggherre altså rett til å avbestille alle eller deler av de arbeider som ennå ikke er påbegynt. Avbestilles en tilstrekkelig stor del av de avtalte arbeider utløser det en rett for entreprenøren å kreve avbestillingserstatning. Det er ofte avtalt at entreprenøren kan kreve avbestillingserstatning når avbestillingen utgjør mer enn 15% av kontraktsummen.

Mindre endringer

Ønsker byggherre mindre endringer, kan han kreve dette, mot å betale de merkostnader dette påfører entreprenøren. Byggherre har på den andre siden krav på prisreduksjon når endringen innebærer en besparelse for entreprenøren.

Dekket merkostnad

Skal entreprenøren kunne kreve merkostnaden dekket av byggherre, har mange kontrakter bestemmelser om varsling. Disse er i flere standardkontrakter så viktige at entreprenøren kan tape retten til kostnadsdekning dersom reglene ikke blir fulgt. Også byggherre risikerer å måtte betale krav dersom byggherre ikke svarer på varslene på korrekt måte.

Reglene om endringer, tillegg og varsling

Reglene om endringer, tillegg og varsling knyttet til disse er en av de vanligste årsakene til tvister og tap av elles rettmessige krav. Det er derfor viktig å sette seg inn i og etterleve reglene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.