Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Regningsarbeider

Prinsippet om regningsarbeid er lovfestet og har gjennom en rekke avgjørelser i Høyesterett, andre domstoler og gjennom praksis i bransjen fått et nokså konkret og håndgripelig form.

Entrepriseoppdrag prises på ulike måter og det finnes ulike modeller. Prisen kan være fast for alle beskrevne arbeider eller «fiks» for et bestemt resultat. Prisen kan være basert på enhetspriser og masser hvis omfang skal beregnes på avtalt tidspunkt eller i ettertid. Prisen kan være basert på reglene om regningsarbeid, eller en kombinasjon av disse modellene.

Prinsippet om regningsarbeid

Er ikke annet avtalt skal arbeidene betales etter prinsippet om regningsarbeid. Prinsippet om regningsarbeid er lovfestet og har gjennom en rekke avgjørelser i Høyesterett, andre domstoler og gjennom praksis i bransjen fått et nokså konkret og håndgripelig form.

Utgangspunktet for regningsarbeid er at entreprenøren skal ha betalt sine kostnader ved å utføre arbeidet, samt et påslag for å dekke indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Dette i motsetning til de andre modellene som ikke tar utgangspunkt i entreprenørens faktiske kostnader. Opptrer entreprenøren lojalt og arbeider raskt og effektivt, gir regningsarbeider den riktigste prisen, men ved illojal opptreden fra entreprenøren kan entreprenøren sko seg godt på en slik avtale.

Dokumentasjon av kostnader

Etter reglene om regningsarbeid plikter entreprenøren å dokumentere sine kostnader. Dette omfatter dokumentasjon av påløpte direkte utgifter (materialer og underleverandører) og påløpte timer. Normalt er det tilstrekkelig at entreprenøren dokumenterer antall timeverk som har gått med til jobben og ganger dette med en akseptabel timepris, men i prinsippet er det faktiske lønnskostnader som skal dekkes.

Dokumentasjonen skal legges frem for byggherre regelmessig og på en slik måte at byggherre har en reell mulighet til å kontrollere om dokumentasjonen gir utrykk for faktiske kostnader. Normalt legges dokumentasjonen frem sammen med fakturaen som dekker de utgifter dokumentasjonen omfatter.

Kontrollere dokumentasjonen

Byggherre på sin side plikter å kontrollere dokumentasjonen og si i fra dersom dokumentasjonen eller den fremsendte fakturaen ikke kan aksepteres. Byggherre må samtidig forklare årsaken til at dokumentasjonen eller fakturaen ikke blir akseptert. Sier ikke byggherre i fra i tide, skal dokumentasjonen og fakturaene anses godkjent.

Selv om byggherre har akseptert og betalt alle fakturaer gjennom prosjektet, kan byggherre alltid påberope seg at totalprisen for arbeidene har blitt for høy pga. urasjonell drift hos entreprenøren. Dette er ofte noe som først blir klart mot slutten av prosjektet, og tidligere betalinger av fakturaer binder ikke byggherre med tanke på dette.

Protester innen rimelig tid

Ønsker byggherre å protestere på et bestemt arbeid, at arbeidet ikke er bestilt eller utført med rimeligere materialer etc. må det skje senest innen rimelig tid fra byggherre ble klar over forholdet. Slike protester kan ikke samles opp til prosjektet er ferdig.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.