Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Sprengning hos naboen forårsaket sprekker i min vegg. Hva gjør jeg?

Dersom naboen har forårsaket sprekker i din vegg er det et naturlig å ønske kompensasjon for skadene. Adgangen til kompensasjon har likevel noen forbehold som det lønner seg å være klar over.

Hovedregelen i naboloven

Naboloven forbyr å sette i gang med graving, bygging, sprengning eller liknende uten å sørge for tilstrekkelig tiltak mot ras, risting, signing, steinsprut, lufttrykk og lignende på naboeiendommen.

Forbudet mot sprengning mv. er en spesialregel som må ses i sammenheng med nabolovens generelle regel om tålegrensen i naboforhold, nemlig at ingen må gjøre eller sette i gang med noe som er urimelig eller unødig til skade eller ulempe på naboeiendom. Tiltak som kan være til skade eller ulempe på naboeiendom må i alle fall varsles om på forhånd.

Krav om erstatning eller retting

Dersom sprengning på naboeiendom forårsaker sprekker i din vegg kan du ha krav på erstatning. Utover å overgå den alminnelige tålegrensen er det et relevant vilkår om hvorvidt det er årsakssammenheng mellom sprengningen og skadene på ditt hus.

Er det årsakssamennheng?

Vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng må i praksis foretas av sakkyndige.
Erstatningsansvaret er objektivt. Så lenge tålegrensen er overskredet inntrer altså ansvaret, og både direkte og indirekte tap skal dekkes så lenge det er snakk økonomisk tap som følge av sprengningen.

Et ytterlig krav mot en nabo som forårsaker sprekker i veggen din som følge av sprengning er at det kan kreves retting av skaden. Adgangen til å kreve retting er likevel mindre praktisk ved sprengning.

Begrensninger ved erstatningskravet

I de tilfeller bygningen tåler ekstra lite kan erstatningskravet falle bort. Dette har sammenheng med det erstatningsrettslige kravet om årsakssammenheng. Hvis sprekkene i din vegg egentlig har oppstått som følge av at huset tåler ekstra lite, så kan man måtte bære risikoen for dette på egenhånd.

Vurderingen av hvorvidt eiendommen tåler lite skal skje på grunnlag av hva som til enhver tid er ansett som normal standard.

På den annen side, hvis naboen ikke varsler om sprengningstiltaket og samtidig kjenner til at ditt hus tåler ekstra lite, kan naboen likevel bli erstatningsansvarlig for de eventuelle skadene som blir påført ditt hus. Dette har sammenheng med at tiltaket kan bli ansett som urimelig eller unødvendig. Hvordan et tiltak skal settes i verk for å unngå at det kommer i strid med loven kan avgjøres ved granneskjønn.

Erstatning fra entreprenøren

Erstatning fra naboen må ikke blandes med erstatning fra entreprenøren. Selv om naboen ikke kan holdes ansvarlig kan likevel bygningsarbeiderne/entreprenøren gjøre det dersom de bryter den meget strenge profesjonsnormen.

Få bistand til nabotvister

Hvorvidt man har rett på kompensasjon for skader i forbindelse med sprengning på naboeiendom er underlagt nærmere vurderinger med grensedragninger som ofte kan være utfordrende å forholde seg til. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til nabotvister.

Les også: 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.