Så langt rekker et forbehold

Det gjelder ingen formkrav ved inngåelse av avtaler i Norge. Dette innebærer at det i enkelte tilfeller kan oppfattes som uklart hvorvidt, og eventuelt på hvilket tidspunkt, partene har inngått en avtale. Høyesterett har tidligere uttalt at avtale anses for å være inngått når det foreligger enighet om «vesentlige punkter». Dette kan imidlertid i mange tilfeller fremstå som uklart.

18/02/2014

For å begrense usikkerheten knyttet til avtaleinngåelsen, har det blitt stadig vanligere å ta forbehold om at avtalen først er bindende fra signeringstidspunkt (såkalt «signeringsforbehold»). Gyldigheten av et slikt signeringsforbehold ble nylig behandlet i en sak i Høyesterett. Høyesterett uttalte der at et signeringsforbehold måtte tillegges vekt, dog med forbehold om et klarhetskrav; for at et signeringsforbehold skal innebære at partene er ubundet frem til avtalesignering kreves det at signeringsforbeholdet uttrykkes såpass tydelig at «motparten ved vanlig oppmerksomhet og aktsomhet kan forstå at det er stilt et slikt vilkår». Jo lenger ut i forhandlingene partene er kommet, jo klarere må forbeholdet være.

Høyesterett åpnet i ovennevnte sak for at et signeringsforbehold kan anses bortfalt, men understreker at et slikt standpunkt krever «klare holdepunkter».

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater