EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Regulering av leie

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

11. november 2008

Hei

Jeg og samboeren min leier en privat sokkelleilighet her i Harstad. Vi har ennå ikke signert leiekontrakt, men har allerede flyttet inn og betalt første månedsleie. Utleier krever nå at vi skal betale depositum, samt at han skal kunne øke husleien hvert år. Kan han gjøre det nå etter at vi har flyttet inn?

Hilsen «leietakere»

Hei dere,
Det beste er jo at alt avtales på forhånd og at kontrakten signeres før innflytting, men husleieloven sier noe om hva som man lovlig kan avtale i kontrakten.

Hvis ikke annet er avtalt, kan utleieren kreve at leien betales forskuddsvis for hver måned. Det kan ikke kreves forskuddsbetaling for lengre tid enn en måned. Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår.

Lovens §§ 4-2 – 4-3 gir partene anledning til å kreve endringer i leien. Endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen etter siste leiefastsettelse. Eventuell endring kan tidligst settes i verk ett år etter siste leiefastsettelse, og den annen part må gis skriftlig varsel med minst en måneds frist før endringen settes i verk. Hvis leieforholdet har vart i mer enn 2 år og 6 måneder, kan begge parter uten oppsigelse kreve at leien blir satt til gjengs pris på iverksettelsestidspunktet. Forutsetningen er at det i perioden ikke er foretatt andre endringer i leien enn etter § 4-2 (indeksregulering). Blir ikke partene enige om hva som er gjengs leie, kan hver av partene kreve dette avgjort av en takstnemnd, jfr § 12-2. Takstnemnden består av tre medlemmer og oppnevnes av tingretten der eiendommen ligger.

Når det gjelder depositum, skal dette avtales på forhånd. Slik jeg forstår saken, var ikke dette avtalt på forhånd. Dersom det var avtalt på forhånd, kan ikke beløpet være høyere enn summen av seks måneders leie. Depositumet skal være til sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen og andre krav utleieren kan få etter leieavtalen, og er også helt normalt. Det kan avtales at depositumet skal endres i takt med endringer i leien. Det deponerte beløpet skal settes inn på særskilt konto med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere over beløpet på egen hånd.

Et tips for alle må være at det er i begge parters interesse å skrive kontrakt FØR innflytting. Da unngår man tvil om disse spørsmålene. Kontakt gjerne Codex for å få en god husleieavtale.

Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater