Ny meglerlov

Ny lov om eiendomsmegling ble vedtatt av Stortinget i mai 2007. Lovens bestemmelser trådte i hovedsak i kraft fra 1. januar 2008. Fredag den 23.11.07 offentliggjorde finansdepartementet også forskriften, sammen med de overgangsregler som skal gjelde.

17/11/2008

Den nye eiendomsmeglingsloven innebærer vesentlige endringer i forhold til dagens lov. Departementet har i ny lovgivning også lansert nye, og til nå ukjente begreper som «ansvarlig megler» og «fagansvarlig». Hva betyr egentlig dette og hvilke konsekvenser får lovendringen for deg som skal kjøpe eller selge bolig? Hvordan forbereder bransjen seg og hvilke konsekvenser får dette for den som er ansatt i et eiendomsmeglerforetak?

Ansvarlig megler

Det er verd å merke seg at begrepet statsautorisert eiendomsmegler i den nye loven er fjernet og erstattet med «megler» og «ansvarlig megler». Lovens nye kompetansekrav bygger på kravet til ansvarlig megler. Hvem som kan være ansvarlig megler i et foretak vil være begrenset til de som kan vise til en viss bakgrunn fra meglerfaget i tillegg til en nærmere fastsatt eksamen som må bestås. Meglere med meglerutdanning vil også kunne være ansvarlige meglere etter den nye ordningen.

Det er likevel åpnet for at medhjelpere, som ikke oppfyller kravene til å være ansvarlig megler, kan utføre begrensede deler av oppdraget. For å underbygge lovens kompetansekrav, fastsetter forskriften at bare ansvarlig megler kan inngå oppdragsavtale, undersøke eiendommen, gi opplysninger og råd som kan være av betydning for handelen mellom partene, avholde budrunde og kontraktsmøte. Dette medfører en vesentlig og radikal endring i forhold til dagens praksis. Det vil med andre ord i fremtiden ikke være mulig for ufaglærte å forestå en eiendomsoverdragelse. Hensynet til forbruker gjennom at han skal kunne feste lit til at megler innehar en viss kompetanse har nok her vært avgjørende.

For den som er forbruker er det imidlertid verd å merke seg at lovens krav til å ha en ansvarlig megler for hvert oppdrag ikke trer i kraft før tre år etter lovens ikrafttredelse. Det vil i denne treårsperioden fortsatt være mulig for ufaglærte uten erfaring å megle eiendom. Sikker på at du får en megler med erfaring eller utdanning kan du altså ikke være før i 01.01.11

Fagansvarlig

Ansvarlig megler skal altså kvalitetssikre meglingen, men hvem kvalitetssikrer den ansvarlige megleren? Tidligere var begrepet faglig leder brukt om person som hadde ansvaret for oppfølgningen av alle saker og lukking av eventuelle avvik som måtte påvises etter ekstern eller intern kontroll. Dette begrepet erstattes nå med «fagansvarlig». Flere av arbeidsoppgavene er de samme som før, men det har samtidig vært foretatt en utvidelse av faglig leders kompetanseområde. For eksempel har man skjerpet kravet til internkontroll og rapportering. Fagansvarlig må enten være jurist, advokat eller fagansvarlig person med eiendomsmeglerbrev.

Nye, strengere uavhengighetsregler

Den nye loven stiller strengere krav til uavhengighet for tilbydere av eiendomsmeglingstjenester. Dette innebærer blant annet at man fra den 01.01.08 vil være pliktig til å føre et register over hvem som er ansatt i eiendomsmeglerforetaket og disses rettigheter i fast eiendom. Det antas at det på denne måten skal bli lettere å kontrollere at det ikke foregår eiendomshandel som er uheldig med tanke på meglers nøytrale stilling som mellommann. Det er også inntatt et strengere forbud mot å formidle andre ting enn eiendom, for eksempel forsikringer knyttet til eierskifte.

Innsyn i budrunden

Etter dagens ordning vises budjournal frem ved oppfordring. Etter de nye reglene skal denne nå uoppfordret meddeles både kjøper og selger. Dette betyr i praksis at budjournal eller «budlogg» skal følge kontrakten sammen med annen informasjon som meddeles partene på kontraktsmøtet. Dette medfører en vesentlig endring av praksis i forhold til i dag. Hensynet til større åpenhet i budrunden har nok her gjort seg gjeldende. I tillegg har man frykten for fiktive bud. Tanken er at man etter regelendringen vil være i stand til lettere å avsløre fiktive bud eller innsidehandel.

Prisinformasjon

En annen vesentlig endring er den informasjon om vederlag som nå skal opplyses. Den nye loven krever at eiendomsmegleren gir et tilbud basert på timepris. I tillegg er megler pålagt å skrive rekning etter endt oppdrag. Rekningen skal gi opplysning om den tid megleren har brukt på forskjellige faser av oppdraget og en spesifisert oversikt over alle utlegg.

Departementet har nok her hatt et behov for å synliggjøre sammenhengen mellom den jobb som gjøres og det vederlag som betales. Tanken er at dette skal gi kunden mulighet til å velge megler ut i fra timepris og forventet tid brukt på oppdraget. Det er etter min vurdering ingen grunn til å tro at dette vil innvirke på vederlagets størrelse til slutt, selv om målet om lavere meglerhonorarer nok utvilsomt har vært en av sittende regjerings mer skjulte begrunnelser for en slik regel.

Les mer om å selge bolig selv her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater