Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Bankgaranti i entreprisekontrakter

Å avtale at garanti skal stilles gir dobbel trygghet. Det gir sikkerhet for at det finnes penger selv om motparten går konkurs (manglende evne til å betale), og kan motparten stille garanti betyr det at garantisten, dvs. banken eller finansinstitusjonen har tro på selskapet, noe som i seg selv er betryggende.

Norsk Standard kontrakter for bygg og entrepriseoppdrag

Alle Norsk Standard kontrakter for bygg og entrepriseoppdrag har bestemmelser om garanti, se NS 8405 pkt. 9.2 og 9.3, NS 8415 pkt.9.2 og 9.3, NS 8406 pkt. 8, NS 8416 pkt. 8 , NS 8407 pkt. 7.2 og 7.3 og NS 8417 pkt.7.2 og 7.3. Felles for alle er at partene kan avtale at det ikke skal stilles garanti, eller at garantien skal være større eller mindre.

Bustadoppføringslova (BOL)

Også Bustadoppføringslova (BOL) har regler om garanti, se lovens § 12 og 47. Disse reglene kan ikke fravikes ved avtale.

Norsk Standard

Etter NS 8405, 8415, 8406 og 8416 skal byggherre stille garanti tilsvarende 15 % av kontraktsummen og entreprenøren 10%. NS 8407 og NS 8417 bestemmer at byggherren skal stiller garanti tilsvarende 17% av kontraktssummen, entreprenøren fremdeles 10 %. Forskjellen i § mellom byggherre og entreprenør skyldes bla. reglene om innestående.

Pålegg om garanti

Det er viktig å merke seg at kontraktene pålegger partene å stille garanti, men garantien som sådan må etableres i egen avtale med en bank eller annen finansinstitusjon. Partene har derfor ingen sikkerhet for at den andre stiller garanti selv om de har avtalt at så skal skje. Dette er det kritisk å følge med på.

Garantidokumentet

Eneste sikkerhet partene har for at det faktisk er stilt garanti, er at garantidokumentet legges fram. Dette er så viktig at alle standardene, også Bustadoppføringsloven, gir partene rett til å nekte å starte leveranse av sin ytelse til garantidokumentet er lagt frem. Legger ikke byggherre frem garantidokumentet kan entreprenørene varsle at arbeidene ikke blir igangsatt og kreve fristforlengelse. For mange er dette kjærkommen «fristutsettelse» for å ferdigstille andre prosjekter.

Medelelsesplikt

Alle Norsk Standard kontraktene har en regel om at partene skal meddele den andre part hvorvidt garantien skal opprettholdes eller ikke. For entreprenøren betyr det at byggherre skal meddele ham, senest en måned fra overtakelsen om sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller bortfalle. Hva som blir konsekvensen av at en part ikke meddeler om garantien kan reduseres eller falle bort er ikke uttrykkelig regulert og må anses å være et uavklart spørsmål. Den som fastholder et uberettiget høyt garantibeløp vil bli holdt erstatningsansvarlig for den andre parts kostnader med garantien.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.