EIENDOMSADVOKATER: Våre advokater hjelper deg!

Vi har et sterkt kompetansemiljø innenfor alle fast eiendoms rettsdisipliner. Vi samarbeider tett med våre klienter og oppnår gode løsninger og resultater i krevende saker. 

eiendom

Eiendomsrett

Vår rådgivning og tvisteløsning omfatter blant annet kjøp og salg av bolig, plan- og bygningsrett, tvist med håndverkere, oppfølging av skade på bygninger, deling og seksjonering av eiendom, tomtefeste, servitutter, borettslag samt husleie.

Feil og mangler - ikon

Feil og mangler

Ved salg av en bolig skjer i utgangspunktet en risikooverføring fra selger til kjøper. Likevel vil ofte selger av boligen være ansvarlig for feil og mangler. 

Plan og bygningsrett - ikon

Plan- og bygningsrett

I løpet av en byggeprosess, vil man ofte støte på hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. 

Eieformer - ikon

Eierformer

Det finnes flere typer eierformer for en boligeiendom. I tillegg til enebolig, er de vanligste eierformene eierseksjonssameie, borettslag og ordinære sameier. 

Plan- og bygningsrett:

I løpet av en byggeprosess, vil man ofte støte på hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort og til dels komplisert og uoversiktlig, hvilket kan by på betydelige utfordringer. Hvordan hindringene håndteres, vil langt på vei avgjøre saksbehandlingstiden, samt kvaliteten og kostnadene knyttet til byggeprosessen. Mer om plan- og bygningsrett.

Eierformer:

Det finnes flere typer eierformer for en boligeiendom. I tillegg til enebolig, er de vanligste eierformene eierseksjonssameie, borettslag og ordinære sameier. Selv om det er mange likhetstrekk mellom eierformene, er det likevel enkelte forskjeller mellom de rettigheter og plikter som følger av hver enkelt eierform.  Mer om eierformer.

Kjøp og salg av eiendom:

Undersøkelser viser at 6 av 10 klager på boligkjøpet. Profesjonelle forsikringsselskaper har slått seg opp med tilnærmet monopol ved behandling av mangelsaker etter avhendingsloven i boligkjøperforsikring (HELP Forsikring, Crawford, Legal24 m.fl) og boligselgerforskring (NCL og Protector – tidligere kalt eierskifteforsikring). Mange er misfornøyde med behandlingen de får fra forsikringsselskapene, og ønsker en objektiv vurdering av saken. Våre advokater har erfaring som gjør at vi kan bistå med en særegen ekspertise om rådgiving både i mangelsaken og strategisk ovenfor forsikringsselskapene. Mer om feil og mangler.

Forsikringsrett:

De fleste har forsikret sin bolig. Dersom man skulle være så uheldig å få boligen utsatt for skade, kan det dukke opp flere problemstillinger knyttet til forsikringen. Typiske spørsmål som oppstår er omfanget av forsikringsdekningen, fastsettelse av utbedringskostnader og valg av oppgjørsform. Mer om forsikringsrett.

Håndverkertvister:

Selv om man har engasjert angivelig dyktige håndverkere til å renovere eiendommen sin, er det ikke alltid at resultatet blir som forventet. Enten fordi arbeidene ikke er utført på en håndverksmessig sett god nok måte, eller fordi det foreligger forskriftsmangler ved arbeidene, for eksempel at et baderom ikke er bygget i overensstemmelse med gjeldende krav til våtrom. Mer om håndverkertvister.

Seksjonering:

Boligmarkedet forandrer seg hele tiden, og seksjonering av eiendom har blitt stadig vanligere. Større eneboliger, tomannsboliger og bygårder deles opp i mindre enheter og selges ut stykkevis som leiligheter. Som hovedregel vil oppdelingen av en eiendom i mindre enheter gjennom en seksjonering, føre til en betydelig verdiøkning for den enkelte leilighet. En seksjonseier vil også kunne ta opp lån med sikkerhet i seksjonen, samt fritt leie ut leiligheten. Mer om seksjonering.

Selge bolig selv:

Ved å selge din bolig selv, unngår du å måtte betale et høyt salær til en eiendomsmegler. Forbrukerrådet anbefaler imidlertid at selve eiendomsoppgjøret håndteres av en profesjonell part, og de fleste banker stiller dette som krav dersom det skal stiftes pant i boligen i forbindelse med salget. Vi kan bistå med utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av selve eiendomsoppgjøret, raskt, effektivt og rimelig. Mer om selge bolig selv.

Brannskade:

Hvis din bolig eller hytte brenner, kan forsikringsoppgjøret i etterkant bli vanskelig og langvarig. For å sikre et korrekt erstatningsoppgjør, er det viktig å ha inngående kunnskap om brannskadehåndteringen hos de ulike forsikringsselskapene. Mer om brannskade.

Husleierett:

Utleie av fast eiendom er regulert i husleieloven. Loven gjelder både for utleie av bolig og for utleie av lokaler. Leietaker har et forholdsvis sterkt vern etter loven, som inneholder en rekke bestemmelser som er ufravikelige, det vil si at de gjelder uavhengig av hva utleier og leietaker har avtalt i husleieavtalen. Mer om husleierett.

Prosedyre og tvisteløsning:

Vi prosederer til en hver tid saker over hele landet, og har ført saker for de aller fleste domstoler i Norge. Vår høyt spesialiserte avdeling for eiendom og entreprise, sikrer at vi hele tiden er helt oppdatert på rettsutviklingen og rettsprakis. Jo flere likeartede saker man har, jo større forutberegnelighet vil du som klient kunne få hva gjelder strategi og sannsynlig utfall i din tvist. Mer om prosedyre og tvisteløsning.

Ekspropriasjon:

Det vil ofte være slik at det råder en stor usikkerhet fra de første signaler om mulig ekspropriasjon. Det kan da være lurt å få en viss oversikt over prosessen, rettigheter og råd til hvordan å opptre. Den som ønsker å ekspropriere vil normalt være en profesjonell part som har erfaring også fra tidligere tilsvarende saker, men den som utsettes for trussel om ekspropriasjon er på ukjent mark. Den som utsettes for ekspropriasjon har rett til å få dekket alle nødvendige kostnader til advokatbistand. Det kan derfor være hensiktsmessig å få kontakt med en kompetent advokat før man inngår avtaler om forhåndstiltredelse eller annet tidlig i prosessen. Mer om ekspropriasjon.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater