Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Brannskade

Ved brannskader på hus eller hytte kan forsikringsoppgjøret bli vanskelig og langvarig.

Først skal politiet rutinemessig avdekke brannårsaken. Forsikringsselskapet aksepterer som hovedregel politiets konklusjoner. Deretter skal det utarbeides innbolister over alt som ble skadet eller ødelagt etter brannen. Til slutt skal bygningen renoveres eller gjenoppbygges. Selv om dette fremstår som relativt «rett frem», opplever flere av våre klienter seg «motarbeidet» av sitt eget forsikringsselskap.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på noen utvalgte og viktige emner av betydning for ditt forsikringsoppgjør.

Sikredes varslingsplikt

 

Ved brannskadeoppgjør er det som regel snakk om betydelige forsikringsoppgjør, både i forhold til selve bygningens verdi, men også i forhold til alt innbo som var i bygningen. Sikrede har en plikt til å gi forsikringsselskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig og som forsikringsselskapet trenger for å beregne ansvar og utmåle erstatning, jf. forsikringsavtaleloven (fal.) § 8-1.

Etter fal. § 4-10 må sikrede gi forsikringsselskapet melding om den inntrufne brannskade «uten ugrunnet opphold», og etter fal. § 8-5 går retten til erstatning tapt «dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det». Bestemmelsens ordlyd er problematisk og reiser en rekke problemer, f.eks. dersom sikrede ikke var klar over at forsikringen dekket forholdet.

Les vår artikkel Brannskade – Utfylling av innbolisten her.

Forsikringsselskapets reklamasjonsfrist

Dersom sikrede gir uriktige eller mangelfulle opplysninger ved skadeoppgjøret vil forsikringsselskapet normalt og naturlig nok avslå forsikringskravet. Dette har en sammenheng med at fal. § 4-9 bestemmer at forsikringsselskapet ikke er ansvarlig hvis sikrede forsettlig har fremkalt forsikringstilfellet. Bestemmelsen medfører at forsikringsselskapene kan være vanskelige å forholde seg til. Særlig gjelder dette hvis forsikringsselskapet misforstår og mistenker deg for å prøve forsikringssvindel.

I saker hvor forsikringsselskapet gjør gjeldende at huseier forsettlig har forårsaket brannen for å fremkalle en utbetaling av forsikringssummen, følger det av rettspraksis at det kreves en sterk overvekt av sannsynlighet for at et slikt belastende faktum skal anses sannsynliggjort.

Forsikringsselskapet må også «uten ugrunnet opphold» skriftlig gjøre gjeldende at det går fri for ansvar dersom det er mistanke om forhold som medfører ansvarsfritak, eksempelvis ved mistanke om at sikrede selv har stiftet brannen, jf. fal §§ 4-14 og 4-9.  Dersom forsikringsselskapet ikke gjør det i tide, vil retten til å påberope ansvarsfriheten gå tapt. I dette ligger det forsikringsselskapet må gjøre gjeldende at det har oppdaget forhold som medfører ansvarsfritak og at selskapet har bestemt seg for å gjøre ansvarsfritaket gjeldende.

Men hvor lenge er egentlig «uten ugrunnet opphold»?

Høyesterett har i en enstemmig dom inntatt i HR-2013-2105-A gitt avklarende uttalelser om hvordan bestemmelsen skal forstås. Saken gjaldt forståelsen og anvendelsen av fal. § 4-14. Boligen og bilen til sikrede ble totalskadet ved en brann 6. juli 2008. Politiet pågrep sikrede etter mistanke om ildspåsettelse. Sikrede ble senere tiltalt og frifunnet 16. april 2009. Dommen ble ikke påanket til lagmannsretten av påtalemyndigheten. 7. juli 2009 besluttet forsikringsselskapet at det ville undersøke saken nærmere før det ble tatt stilling til forsikringsselskapets ansvar. Sikrede mottok brev om forsikringsselskapets ståsted samme dag.

Forsikringsselskapets branntekniske konsulenter fremla den 23. september 2009 en foreløpig rapport hvor det fremgikk at bruk av bar ild fremstod som den mest sannsynlige skadeårsak. Den endelige konklusjonen forelå 18. februar 2010. Med enkelte språklige nyanser var den tilnærmet identisk – mest sannsynlige skadeårsak var bruk av bar ild. Forsikringsselskapet sluttbehandlet rapporten i mai 2010, og 26. mai 2010 gjorde selskapet gjeldende at sikrede hadde begått svik mot selskapet og ikke hadde krav på erstatning.

Høyesterett uttalte at kvalifisert mistanke kan være nok til at fristen begynner å løpe dersom forsikringsselskapet ønsker å gjøre ansvarsfritak gjeldende. Ettersom sikrede ble frifunnet 16. april 2009 fikk forsikringsselskapet en betydelig skjerpet aktivitetsplikt for at retten til å reklamere skulle være i behold.

Ved den konkrete vurderingen la Høyesterett vekt på følgende:

Tre måneder etter frifinnelsen (juli 2009) besluttet forsikringsselskapet å iverksette egne undersøkelser. Fem måneder etter frifinnelsen (september 2009) forelå det en foreløpig rapport som konkluderte med at bar ild var den mest sannsynlige årsaken. Ti måneder etter frifinnelsen (februar 2010) var den endelige fastsettelsen av brannårsaken klar, men likevel reklamerte forsikringsselskapet først 26. mai 2010. Det forelå ingen øvrige omstendigheter i saken som kunne forsvare den tidsbruken som hadde funnet sted – Høyesteretts konklusjon var etter dette at forsikringsselskapet ikke hadde reklamert «uten ugrunnet opphold» – innsigelsen var prekludert og selskapet kunne ikke gjøre gjeldende at de ikke skulle holdes ansvarlig.

Sendrektig saksbehandling av politiet kan medføre at det tar lang tid før det tas en påtalemessig avgjørelse om det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges. Selv om forsikringsselskapet normalt kan avvente utfallet av en politietterforskning før det reklameres overfor sikrede, kan det etter omstendighetene være nødvendig å reklamere før påtalespørsmålet er avgjort for at forsikringsselskapet skal ha reklamert i tide og kan gjøre ansvarsfritaksgrunnen gjeldende – vår erfaring er at forsikringsselskapene nyter godt av sikredes manglende kunnskap om reklamasjonsreglene. Reklamasjoner som det etter omstendighetene kan være for sent fremsatt, blir akseptert av sikrede som rettidig – det samme sagt med andre ord, sikrede gjør ikke gjeldende at forsikringsselskapet har reklamert for sent fordi man er så opptatt av å ta avstand fra de straffbare beskyldningene.

Kontakt oss for en vurdering av din sak

Opplever du at forsikringsselskapet mistenker deg uten grunn eller at oppgjørssaken din har tatt veldig lang tid? Våre eiendomsadvokater har god erfaring med brannskadeoppgjør og håndtering av forsikringsselskapene. Vi kan hjelpe deg gjennom den vanskelige prosessen brannskaden medfører for deg og din familie.

Se også våre gode råd om hvordan du bør opptre etter husbrannen og hva du kan gjøre for å holde prosessen på riktig spor.

Relaterte artikler: 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.