Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Brannskade og brann i bolig - Hva nå?

Mann som tar ut brent mat fra ovnen

Ved brannskader på hus eller hytte kan forsikringsoppgjøret bli vanskelig og langvarig.

Først skal politiet rutinemessig avdekke brannårsaken. Det er vanlig at forsikringsselskapet som hovedregel aksepterer politiets konklusjoner. Deretter skal det utarbeides innbolister over alt som ble skadet eller ødelagt etter brannen. Til slutt skal bygningen renoveres eller gjenoppbygges. Selv om dette fremstår som relativt «rett frem», opplever flere av våre klienter seg «motarbeidet» av sitt eget forsikringsselskap.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på noen utvalgte og viktige emner av betydning for ditt forsikringsoppgjør.

Viktige forhold du trenger å vite om boligbrann og forsikring:

Erstatning etter brann i bolig

Utgangspunktet er at man har krav på full erstatning for det økonomiske tapet man står overfor etter en brann, dette følger av forsikringsavtaleloven.

For at man skal få en utbetaling under forsikringen må skaden være forårsaket av en plutselig uforutsett hendelse som er fremkalt av andre enn forsikringstakeren. Oppstår en brann på grunn av forsikringstakers handlinger, kan dette få betydning for utbetalingen av erstatning.

Det er i utgangspunktet forsikringstaker som må bevise eller sannsynliggjøre at en brann er forårsaket av skade og at man av den grunn har krav på erstatning fra selskapet. Krav må dokumenteres så godt som mulig av forsikringstaker.

Hva skjer etter forsikringsselskapet har vurdert saken?

Etter at forsikringsselskapet har vurdert saken, kan det være at de mener at brannen er fremkalt av forsikringstaker selv, og da enten ved uaktsomhet eller forsett. Simpel uaktsomhet fra forsikringstakerens side vil sjelden medføre konsekvenser for erstatningsutmålingen. Hvis selskapet derimot mener at det har skjedd en uaktsom overtredelse av en sikkerhetsforskrift, kan forsikringsutbetalingen avkortes eller falle bort, dette følger av forsikringsavtaleloven. En sikkerhetsforskrift, for eksempel en brannforskrift, er bestemmelser for å begrense risikoen for skade og derav skadeomfanget. Huseier eller forsikringstaker har selv ansvaret for å følge disse forskriftene.

Dersom brannen er forårsaket av forsikringstakers grove uaktsomhet eller forsett, vil erstatningen også bli vurdert satt ned eller helt bortfalt. Å trekke grensen mellom vanlig uaktsomhet og grov uaktsomhet kan by på vanskelige juridiske vurderinger.

Det er viktig å være klar over at hvis selskapet mener at brannen er fremkalt på grunn av uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett hos forsikringstaker, snus bevisbyrden og det er da selskapet som må bevise eller sannsynliggjøre denne påstanden.

I saker hvor forsikringsselskapet gjør gjeldende at forsikringstaker for eksempel forsettlig har fremkalt forsikringstilfellet, må forsikringsselskapet gi forsikringstaker beskjed om dette uten ugrunnet opphold. Gjør ikke selskapet dette, mister de retten til å påberope seg et ansvarsfritak.

Hvordan foregår forsikringsoppgjøret ved boligbrann?

Forsikringstakers varslingsplikt

Ved et brannskadeoppgjør er det som regel snakk om betydelige beløp, både på grunn av verdien på selve bygningen, men også som følge av innboet som befant seg i bygningen. Sikrede har en plikt til å gi forsikringsselskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som forsikringsselskapet trenger for å fastsette ansvaret og utmåle erstatningen, jf. forsikringsavtaleloven (fal.) § 8-1.

Etter fal. § 4-10 må sikrede gi forsikringsselskapet melding om den inntrufne brannskaden «uten ugrunnet opphold», og etter fal. § 8-5 går retten til erstatning tapt «dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det». Bestemmelsens ordlyd er problematisk og reiser en rekke problemstillinger, f.eks. dersom sikrede ikke var klar over at forsikringen dekket forholdet.

Utfylling av innbolisten

Forsikringsselskapet vil ganske raskt etter brannen be deg om å utarbeide en liste over innbo og gjenstander som har gått tapt i brannen. Her skal man også angi verdien av gjenstandene så presist som mulig.

Avhør med selskapets utreder

Forsikringsselskapet setter ofte en utreder på forsikringssaken for å vurdere og eventuelt avsløre forsikringssvindel.

Det er ikke opplagt at du plikter å gjennomføre møtet med utreder, slik selskapet vil. Du plikter imidlertid å gi alle opplysninger som selskapet trenger for å kunne behandle din forsikringssak. Du plikter også å gi korrekte opplysninger. Hvis du velger å gjennomføre møtet, så råder vi deg til å ta med deg en advokat eller en annen person som du har tillit til.

Engasjere egen takstmann/sakkyndig

Hva erstatningen settes til vil bero på forsikringsselskapets vurdering og hva forsikringsselskapets takstmann har vurdert og konkludert med.

Er man uenig i forsikringsselskapets vurdering, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å få en vurdering og for å ta den videre dialogen med forsikringsselskapet. Du har også anledning til å foreta egne undersøkelser og til å engasjere en egen takstmann for å få andre øyne til å se på saken. Dette kan være kostbart men kan lønne seg i visse tilfeller.

Er det uenighet om verdsettelsen, vil verdien settes ved forsikringsskjønn.

Generelle tips

Det er viktig at du ikke forhaster deg når det har oppstått brann i din bolig. Det er også viktig å være nøye, sikre brevis og dokumentere det du kan fra branntomten.

Tips etter boligbrann

  • Ta bilder av branntomten. Fotografer alt, både nært og på avstand.
  • La politiet etterforske brannstedet. Politiet har i henhold til rundskriv fra Riksadvokaten egne retningslinjer for hvordan brannetterforskning skal skje, og skal opptre nøytrale under etterforskningen.
  • Ikke la forsikringsselskapet forsøke å påvirke etterforskningen.
  • Få tak i politiets vurdering av brannårsaken og åstedsundersøkelsen så snart den er klar.
  • Hvis politiet direkte eller indirekte gir uttrykk for mistanke overfor deg om at du kan ha tent på brannen, så ta umiddelbar kontakt med advokat.
  • Når politiet har frigitt brannstedet, må du sørge for å stenge tilgangen slik at ikke andre kan komme inn på brannstedet.
  • Ikke slipp andre til på brannstedet, foruten den eller de som skal taksere skaden. Vær alltid tilstede sammen med takstmannen/takstmennene. Slipp ikke til forsikringsselskapet alene på branntomten. La ikke selskapets utreder eller andre etterforskere selskapet engasjerer få undersøke branntomten uten at du også er der selv.
  • Ikke la noen rydde på branntomten eller fjerne gjenstander fra branntomten før brannårsaken er funnet.
  • Vær veldig nøye når du skriver skadeoppgave over tapte eiendeler og gjenstander. Hvis det er noe du er usikker på, så ta tydelig forbehold. Signer ikke på noe uten at du er helt sikker på at skadeoppgaven er korrekt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Har du spørsmål knyttet til boligbrann men er usikker på hvordan du bør gå frem? Eller tar oppgjørssaken din lang tid?

Vi i Codex Advokat har solid erfaring med å gi råd og bistand i saker knyttet til spørsmål om boligbrann og forsikringsoppgjør.

Får du dekket advokatutgifter?

En tvist med et forsikringsselskap knyttet til en boligbrann, vil normalt gi rett til rettshjelpsdekning gjennom innbo- eller hjemforsikringen din. Du vil da vanligvis ha krav på å få dekket 80% av kostnadene til advokat. I tillegg kommer en egenandel på 3000 eller 4000 kroner. Forsikringen dekker også 80% av utgiftene til takstrapport, forutsatt at en takstrapport anses som nødvendig.

Les mer om: Eiendomstvist – Hva dekker min rettshjelpsdekning?

Har du spørsmål knyttet til boligbrann? Snakk med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.