Naboloven forklart

En dame sitter i en sofa og leser bok

I naboforhold er det flere faktorer som kan være kilde til konflikt. Nabolovens formål er derfor å opprette en tålegrense i naboforhold. Nabolovens regler åpner med dette for konkrete vurderinger der ulike hensyn kan trekkes inn i vurderingen av hva en nabo har eller ikke har lov til å foreta seg.

19/11/2021

Naboloven paragraf 2

Hovedregelen finnes i naboloven § 2
Der fremgår det at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i gang noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Under ulempe inngår også at noe som må regnes som farlig.

ⓘ 
Det kan være utfordrende å vite om tålegrensen er overskredet.

Rollen til våre advokater er å vurdere om tålegrensen er overskredet i din konkrete sak og legge en plan på hvordan saken bør tas videre ovenfor din nabo.

Hva anses som unødvendige tiltak?

Tiltak og virksomhet regnes som unødvendige når de for eksempel utelukkende har til hensikt å sjikanere naboen. Tiltak uten fornuftige mål kan også regnes som unødvendige selv om de ikke medfører ulempe.

Hva anses som fornuftige tiltak?

Motsatt kan fornuftige tiltak regnes som unødvendige i de tilfeller de gjennomføres på en måte som medfører unødvendig skade eller ulempe.

Vurdering av tålegrensen

Hvilke tiltak og virksomheter som regnes som urimelige avgjøres etter en konkret vurdering etter hva som anses å overstige tålegrensen. Momenter til vurderingen er hva som er påregnelig etter forholdene, og om det er verre enn vanlige bruks- eller driftsmåter.

Selv om noe er påregnelig eller vanlig, kan det likevel regnes som urimelig i de tilfeller der det påvirker forholdene på en særlig inngripende måte. Hva som er særlig inngripende må vurderes ut i fra hva som er påregnelig på eiendommen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Etter samtale med deg og gjennomgang av dokumentene i saken, vil advokaten gi en konkret vurdering av hvordan din sak stiller seg.

Særbestemmelser i naboloven

Utover den generelle bestemmelsen i naboloven paragraf 2, er det en rekke særbestemmelser som behandler det som har vært typiske kilder til konflikt mellom naboer.

Trær

For det første er det ikke lov til å ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen. Unntaksvis kan dette tillates om det er av særlig betydning for eieren, eller naturmangfoldet på stedet. Tålegrensen i dette tilfellet må altså vurderes konkret.

Kan treet fjernes?
Ofte oppstår det spørsmål om hvorvidt et tre kan kreves fjernet eller ikke. Hovedregelen i et slikt tilfelle er at tre, greiner og røtter som stikker inn på naboeiendommen kan kuttes av etter nabogrensen dersom de er til skade eller ulempe. For tre og greiner gjelder dette likevel bare når det er gitt varsel, og det ikke blir foretatt utbedring innen rimelig tid.

I tillegg har naboloven en særregel om at dersom et tre står nærmere enn 1/3 av treets høyde, og eieren av treet ikke har en spesiell grunn til å beholde treet, kan man kreve det fjernet. Dersom naboens tre felles ulovlig, vil konsekvensen kunne være bot og erstatning til naboen.

Hva er konsekvensen av å felle et tre ulovlig?
Ulovlig felling av trær kan medføre et stort erstatningsansvar. Vårt råd er derfor å aldri felle et tre på nabos tomt før du har fått en juridisk vurdering av saken.

Hekker

Nabolovens bestemmelse om hekker sier at en hekk som er lavere enn 2 meter er lovlig, og at en hekk som regnes som nabogjerde ikke dekkes av naboloven. I likhet med bestemmelsen om trær, har naboen krav på å få lovstridige hekker rettet.

Unntaksvis kan ikke retting kreves i de tilfeller rettingen medfører utlegg eller tap av et omfang som står i misforhold til hva det koster naboen å ha hekken stående. Likevel må tiltakshaveren ikke kunne legges nevneverdig til last for hekkens karakter, samt være villig til å yte et vederlag som ikke kan være mindre enn naboens skade eller ulempe ved å ha hekken stående.

Tak og utsikt

Naboloven forbyr å bygge på en måte som medfører at takdropp eller snøras faller ned på naboeiendommen og medfører skade eller ulempe for naboen.

Dører, vinduer og annen gjennomsynlig åpning i vegg mot naboeiendommen være nærmere naboeiendommen enn 1,25 meter.

Grensen på 1,25 meter gjelder selv om veggåpningen har en særlig hjemmel. Naboen kan kreve retting i de tilfeller tiltakshaver overskrider nabolovens bestemmelser. Likevel er det unntak der det oppstår misforhold mellom tapet ved retting og naboens fortjeneste med retting – forutsatt at naboen ikke kan lastes for bebyggelsen, og samtidig tilbyr vederlag som ikke er mindre enn skaden eller ulempen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi går i dialog med naboen din på dine vegne, for å oppnå en best mulig løsning for begge parter.

Graving, bygging og sprengning

Det er forbud i naboloven mot å sette i gang med graving, bygging, sprengning eller liknende uten å sørge for tilstrekkelig tiltak mot ras, risting, signing, steinsprut, lufttrykk og liknende på naboeiendommen.

Også her kan det kreves retting fra naboeiendommen med mindre det oppstår misforhold mellom tapet ved retting og naboens fortjeneste med retting – forutsatt at naboen ikke kan lastes for bebyggelsen, og samtidig tilbyr vederlag som ikke er mindre enn skaden eller ulempen.

Det foreligger en tilleggsbestemmelse som sier at tiltakshaver til tross for skade eller hemming på naboeiendom ved lovlig graving, bygging, sprengning, osv., kan fortsette med tiltaket mod vederlag. Tiltaket kan likevel ikke være urimelig, og det kan ikke medføre større skade for naboen enn vinning for tiltakshaver.

Støy, lukt osv.

Støy og lukt er ikke særskilt regulert i naboloven, men det betyr ikke at det er en mindre kilde til konflikt enn punktene ovenfor. I likhet med alle andre faktorer som utfordrer tålegrensen i naboforhold, og som ikke er særskilt behandlet i naboloven, så reguleres de etter naboloven paragraf 2.

Når det gjelder støy og luktproblemer, så må disse likevel være av en mer vedvarende karakter for å rammes av naboloven. Bjeffing fra hund er antakelig ikke i strid med naboloven, mens å drive hundeoppdrett kanskje kan være det, dersom støyen er unødvendig eller urimelig. Tilsvarende vil sterkt luktforurensende virksomheter, som for eksempel en svinefarm, kunne være i strid med naboloven § 2.

Obs!
Mange tiltak som kan være i grenseland for naboloven, kan imidlertid være brudd på strafferettslige bestemmelser og bør i stedet politianmeldes for å få støy- eller luftforurensningen til å opphøre.

Nabogjerder

Naboloven suppleres også av nabogjerdeloven når det gjelder hva som er tillatt å gjøre mellom naboer.

Kort fortalt har man i de fleste tilfeller rett til å sette opp et gjerde, for egen regning, så lenge gjerdet ikke er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboeiendommen. I visse tilfeller har man også plikt til å sette opp gjerde.

Gjerdet skal settes opp i nabogrensen, eller maks 0,5 meter inn på en av eiendommene. Tvist om grensegjerde skal fremmes til jordskifteretten.

Tiltak for å unngå brudd på naboloven

Av og til er det ikke lett å la sunn fornuft avgjøre hva som medfører overtredelse av nabolovens bestemmelser. Da kan det være lurt på et tidlig tidspunkt å sende ut nabovarsel for å se om det foreligger eventuelle innvendinger.

Etter et nabovarsel kan det begjæres naboskjønn av begge partene. Dersom ikke noe annet er bestemt, behandles saken av tingretten. Det vil da avgjøres om tiltaket er i strid med naboloven, og om hvordan tiltaket kan gjennomføres uten at det kommer i strid med loven. Krav om naboskjønn må fremsettes før tiltaket settes i gang, med mindre det foreligger rimelig grunn til å fremsette det etter oppstart.

Tiltaket kan på sin side ikke settes i gang før skjønnet er avsluttet.

Krav ved brudd på naboloven paragraf 2

I de tilfeller der forhold ikke blir rettet som nevnt ovenfor, kan det fremsettes erstatningskrav.

Det må foreligge et økonomisk tap som følge av tiltaket, og tapet må ha oppstått som følge av brudd på reglene som nevnt ovenfor. Det foreligger dermed et objektivt ansvar, altså uavhengig av skyld. Omfanget av erstatningen skal tilsvare det beløpet som kreves for å stille naboen som om brudd på naboloven ikke var inntruffet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vurderer om du har grunnlag for å fremsette et erstatningskrav og bistår deg med en trygg prosess.

Vi bistår deg blant annet i følgende situasjoner

 • Du vil få hjelp med å gå i dialog med din nabo.
 • Du vil få gode råd om hvordan du skal forholde deg til naboen din.
 • Vi utarbeider skriv til din nabo som redegjør for saken og rettsreglene, slik at naboen din forstår alvoret i saken.
 • Vi oppnår ofte løsninger på vegne av klienten og avslutter saken så raskt som mulig.
 • Vi tar saken videre dersom man ikke klarer å oppnå en minnelig løsning.
 • Vi prosederer din sak dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater