Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Feil og mangler

Er ikke den nye boligen eller hytten slik du forventet at den skal være? Her finner du informasjon rundt boligkjøpers rettigheter ved feil og mangler. Vi hjelper deg også til å finne ut av om du har grunnlag for å reklamere ovenfor selger.

Har boligen eller hytta en feil eller en mangel?

Skjeggkre, muggsopp, arealavvik – dersom du har havnet på denne siden har du sannsynligvis fått en mindre hyggelig overraskelse etter kjøp av ny eller brukt bolig. En slik oppdagelse er frustrerende og kan være begynnelsen på et langvarig mareritt for deg som ny eier av boligen.

For at du skal få best mulig informasjon om videre fremdrift, vil vi forklare deg alt rundt alminnelige feil og mangler ved boligkjøp.

Hva karakteriseres som en feil eller en mangel?

En «feil» eller «mangel» kan være ett eller flere negative avvik fra kjøpers berettigede forventning om boligens tilstand.

Først og fremst beror dette på partenes avtale, og de risikoopplysninger som selger har gitt om boligens tilstand.

Les mer om typiske feil og mangler:

obs - lightbulb-icon

Obs! Bruktbolig selges «som den er»

I dag selges normalt enhver bruktbolig «som den er». En slik kontraktsrettslig klausul innebærer rettslig sett at risikoen for enhver skjult mangel skyves over på kjøper.
Det finnes imidlertid bestemmelser i avhendingsloven som innebærer at selger likevel kan holdes ansvarlig for feil og mangler selv om risikoen er skjøvet over på kjøper gjennom et «som den er»-forbehold.

Når kan du reklamere eller klage?

Det kontraktsrettslige utgangspunktet er at boligen både kvantitativt og kvalitativt skal være i samsvar med det som partene har avtalt.

Dette er i tilfelle uavhengig av om opplysningene er nedfelt skriftlig i kontrakten, prospektet, tilstandsrapporter eller om de er gitt som en muntlig beskrivelse av boligens tilstand av megler på visning.

a) Når selger har skjult opplysninger

Selv om selger har overført risikoen for skjulte feil som skadedyr, fuktinnsig, feil ved det elektriske anlegget, med videre, over på deg som kjøper ved å selge boligen «som den er», bestemmer avhendingsloven at du likevel kan ha et krav mot selger.

Dette har en sammenheng med at det ikke er noen rimelig grunn til at selger skal nyte godt av en slik klausul om ansvarsfraskrivelse dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om boligens tilstand.

obs - lightbulb-icon

Obs!

Dersom boligen er solgt med informasjon om at rottene har tatt over loftet, er ikke det en feil eller mangel hvis kjøper oppdager rotter på loftet etterpå – boligen ble tross alt solgt med rotter på loftet.

Kjøper kan heller ikke stille særlig høye krav til en eldre bolig fra 1912 som fullt ut beskrives som et renoveringsprosjekt.

b) Når boligen er i «vesentlig dårligere stand»

I tillegg kan du også ha et krav i behold dersom boligen er i «vesentlig dårligere stand» sett hen til kjøpesummen og de risikoopplysninger som fremgår av prospekt, tilstandsrapport og så videre.

For at boligen kan beskrives som mangelfull må den være i «vesentlig dårligere stand» enn forventet. Det må foretas konkrete totalvurderinger av hvert enkelt forhold isolert og sett under ett. Det er i rettspraksis lagt til grunn at utbedringskostnadene da må utgjøre minst 5-6 % av kjøpesummen.

Etter avhendingsloven kan du enten kreve retting, prisavslag eller i verste fall heving. I tillegg kan du kreve erstatning.

broken-pipe

Hva må du gjøre når du skal reklamere eller klage?

1. Ta kontakt med selger

Det første du må gjøre er å ta kontakt med selger og gjøre ham eller henne oppmerksom på de negative forholdene som du har oppdaget. Dette kan gjøres helt kort. Som eksempel kan vi nevne

«Hei! Etter at vi overtok boligen forrige uke har vi oppdaget skjeggkre flere steder i huset. Det stod ingenting om dette i prospektet og megler sa heller ingenting om dette på visning».

2. Reklamer innen rimelig tid

Hovedregelen er at man må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Signaler fra Høyesterett er at «rimelig tid» er innen 2-3 måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

3. Ikke vær passiv

En stor feil enkelte boligkjøpere gjør er at de forholder seg passive etter at en feil eller mangel er oppdaget for å «spare opp» slik at man kan ta alt med én gang.

Dette er imidlertid helt feil strategi: hvis du i november oppdager at det er rotter i huset, kan du ikke vente med å klage til selger i mai fordi du samtidig vil ta bilder av vannet som kommer til å sige inn gjennom grunnmuren når snøen smelter fordi knotteplasten er lagt feil.

For eksempel:
Etter omstendighetene kan du da i maimåned ha reklamert i tide for innsiget av vann, men for sent for skadedyrene – husk at det løper en selvstendig reklamasjonsfrist for hver enkelt mangel du kjente eller burde ha kjent til.

4. Takstmann

For å dokumentere og vurdere feilene og manglene vil det være behov for å få dem taksert av en takstmann. Valget av takstmann er i denne sammenheng er svært viktig, og det anbefales at det kontaktes noen som har god kjennskap til bransjen for å få en anbefaling på hvem som bør benyttes.

Ettårsbefaring og reklamasjonsfrister ved kjøp av nyoppført bolig

Ved oppføring og kjøp av ny bolig er det viktig å vite hvilke rettigheter man har, samt å være klar over de vanligste fallgruvene.

Få juridisk bistand

Advokatbistand kan du få dekket gjennom skadeforsikring, hus- eller innboforsikring.

Selger tegner som regel eierskifteforsikring ved salg av bolig og dekker selgers utgifter. Enhver oppegående advokat vil utmanøvrere en part som vil håndtere saken selv for å spare penger. Vi omtaler gjerne dette som at «det kan bli dyrt å være gjerrig»og etter vårt syn vil du komme klart bedre ut av situasjonen med bistand fra en advokat enn uten.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Våre advokater er spesialister på eiendomsrett, og vi tar gjerne en vurdering av din sak.

Dette kan våre eiendomsadvokater bistå deg med:

 • Vurdering av om du har et mangelskrav mot selger.
 • Bistand med å utarbeide nøytral og spesiell reklamasjon.
 • Innhenting av takstrapport gjennom vårt nettverk av takstmenn.
 • Dialog og forhandlinger med selger eller selgers boligselgerforsikringsselskap.
 • Prosess for domstolene.
 • Søknad om rettshjelpsdekning.

«Vi opplevde tett og god oppfølging med god faglig veiledning knyttet til vår eiendomstvist. Codex leverte proffe prosessskriv med faglig tyngde og vår sak ble godt ivaretatt i rettsmøtet. De jobber grundig og er godt forberedt.».

T. Kvernes

Usikker på om du trenger bistand?

Kontakt oss likevel så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak

Hva kan du reklamere over ved boligkjøpet?

Hva er reklamasjonsfristene? Kan kravet foreldes?

Typiske feil og mangler ved boligkjøp

Skadedyr

Skadedyr kan eksempelvis være alt fra rotter som spiser seg gjennom isolasjon og trevirke eller som ødelegger elektriske ledninger gjemt inne i veggen. Det kan være stokkmaur som gnager på isolasjonsmaterialer eller bærebjelker for å lage reir, sølvkre som kryper opp gjennom avløpsnettet eller veggdyr som kommer ut for å suge blod om natten.

Det er ikke nødvendigvis et krav om at dyret gjør skade på boligen – i praksis vil stort sett ethvert uønsket insekt eller annet uinvitert krypdyr på fire eller flere ben kunne utgjøre en feil eller mangel ved partenes avtale.

  skjeggkre

  Skjeggkre

  Skjeggkre er et stadig økende problem og forveksles ofte med sin mer kjente «fetter» – sølvkreet.

  Skjeggkre skiller seg fra sølvkreet ved at de blir større, er mer hårete og har lengre antennetråder. Den mest alarmerende forskjellen er likevel at per dags dato finnes det ikke sikre metoder for å utrydde en eventuell bestand.

  Oppdager kjøper skjeggkre etter overtakelse, bør det snarest mulig reklameres over dette overfor selger.

  vanskader

  Vannskader

  Vannskader i hus kan eksempelvis oppstå ved at et eldre kobberrør sprekker som følge av galvanisk korrosjon.

  Dersom selger har vært klar over rørenes tilstandsgrad uten å opplyse om dette, eller gitt uriktige opplysninger om rørenes tilstand, vil det normalt foreligge en mangelAlternativt kan oppsvulming i tregulv tyde på at for eksempel taket i en vinterhage med direkte adkomst fra boligen, ikke er tett.

  mugg-sopp-og-rate

  Mugg, sopp og råte

  På visning var det utplassert duftlys med nydelig lukt av lavendel, men allerede første natten i ny bolig opplever du irriterte luftveier på grunn av alle soppsporene i lufta. Dersom selger har bodd her de siste 12 månedene er det en presumsjon at selger også har opplevd dårlig inneklima.

  Muggsopp, sopp og råte ødelegger inneklima i hus.

  Bygningsdelene må normalt byttes ut og dette kan bli kostbart.

  Funksjonsfeil-ved-elektriske

  Funksjonsfeil ved elektriske anlegg og fyringsanlegg

  Normalt skal ethvert arbeid på elektrisk anlegg utføres av sertifiserte fagmenn. Ordinære ledninger til stikkontakter mv. består av to faseledere og en jordledning.

  Avhengig av anleggets alder vil de fleste faseledningene bestå av en blå og en brun ledning. Jordledningen er gul og grønn. Skulle du oppdage at jordledningen er brukt som faseledning er det overveiende sannsynlig at det er en ufaglært som har «tuklet» med anlegget.

  Arealavvik

  Arealsvikt eller arealavvik innebærer normalt at boligen reelt sett er mindre enn det som følger av avtalen. Som eksempel kan vi her nevne at boligen ble markedsført som 110 kvadratmeter på finn.no. Etter overtakelse foretar kjøper en oppmåling av alle rom i forbindelse med en totalrenovering og oppdager da at den bare er 95 kvadratmeter.

  fukt-eller-drenering

  Fukt eller drenering

  Drenering og fuktinnsig. Etter overtakelse av bruktbolig i november oppdager kjøper i mars/april at det er fuktinnsig gjennom grunnmuren når snøen smelter. Er det første gangen dette skjer, eller har selger ikke vært helt ærlig i salgsprosessen?

  Feil av håndverkere

  Det er dessverre ikke uvanlig at håndverkere gjør feil. Byggebransjen er preget av høyt tempo og sosial dumping – det skal gå fort og være billig, og flere firmaer bruker ufaglærte ansatte som arbeider uten tilsyn. Kort tid etter overtakelse av en totalrenovert bolig oppdager eksempelvis kjøper at vannet renner vekk fra sluket.

  Listen ovenfor er ikke uttømmende, og en rekke andre negative forhold kan etter omstendighetene utgjøre en feil eller mangel. Hvorvidt forholdet kan gjøres gjeldende som en mangel, beror altså på en konkret vurdering med utgangspunkt i de risikoopplysninger selger har gitt om boligen.

  Feil og mangler ved nybygg

  Nybygg kan kjøpes før det er ferdig – «på prospekt», eller etter at det er ferdig.  Det er imidlertid en del vesentlige forskjeller mellom prospektkjøp og kjøp av ferdig bolig og de rettigheter kjøper har hvis det oppstår byggefeil og forsinkelser.

  Dette kan våre eiendomsadvokater bistå deg med:

  • Vurdering av om du har et mangelskrav mot selger.
  • Bistand med å utarbeide nøytral og spesiell reklamasjon.
  • Innhenting av takstrapport gjennom vårt nettverk av takstmenn.
  • Dialog og forhandlinger med selger eller selgers boligselgerforsikringsselskap.
  • Prosess for domstolene.
  • Søknad om rettshjelpsdekning.

  Usikker på om du trenger bistand?

  Kontakt oss likevel så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak

  Vi bistår deg i eiendomssaker

  Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

  Share on linkedin
  Share on twitter
  Share on email

  Kontakt våre advokater

  Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

  •   Vi er landsdekkende
  •   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
  •   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
  •   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

  Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.