Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Håndverkertvister

Selv om man hyrer inn angivelig dyktige håndverkere til å renovere badet er det ikke alltid resultatet blir som forventet. I enkelte tilfeller er ikke arbeidet utført på en tilstrekkelig god måte, andre ganger kan det være snakk om rene forskriftsmangler, dvs. at badet ikke er bygget i samsvar med gjeldene krav til våtrom.

I denne artikkelen får du vite mer om:

Hva er håndverkertjenester?

Håndverkertjenester innebærer alt av arbeid på en eksisterende eiendom.

Dette inkluderer avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester, som;

  • reparasjoner
  • vedlikehold
  • installasjoner
  • ombygging

Oppføring av bygg som ikke skal brukes til boformål, som for eksempel garasjer og uthus, regnes også som håndverkertjenester.

Hvordan går man frem ved klage på håndverker?

Dersom du er misfornøyd med håndverkeren, og det ikke er mulig å komme til en minnelig løsning, er det flere mulige krav som kan fremsettes. Det er imidlertid en forutsetning at det foreligger et kontraktsbrudd for å vinne frem med et krav.

Hva er avtalt med håndverker?

Det kan lønne seg å starte med å gå nøye igjennom kontrakten mellom deg og håndverkeren. Kontrakten bør beskrive hva oppdraget skal gå ut på, den bør oppgi et pristilbud, samt når arbeidet skal starte og slutte.

Det er også en fordel å ta med en klausul om at håndverkeren skal betale dagbøter ved forsinkelse. Generelt anbefales det alltid å ha en skriftlig kontrakt.

Vise til kontraktsbrudd – mangel eller forsinkelse?

For å komme noen vei ved klage på en håndverker, må det foreligger et avvik mellom det avtalte oppdraget og sluttresultatet, altså et kontraktsbrudd. For kontrakter som omhandler tjenester og varer, foreligger det kontraktsbrudd dersom tjenesten er mangelfull eller forsinket.

En tjeneste er mangelfull i de tilfeller der kvantiteten eller kvaliteten avviker fra det avtalte. Dette kan for eksempel dreie seg om renovering av et bad der arbeidet ikke er utført forskriftsmessig – altså i tråd med gjeldende krav til våtrom. Det kan også dreie seg om at badet rett og slett ikke er renovert på en tilstrekkelig god måte.

Tjenesten er forsinket dersom den blir utført for sent, eller ikke blir utført i det hele tatt. Det kan her dreie seg om at avtalt dato for ferdigstillelse ikke overholdes, eller at tjenesten uteblir fullstendig. Kort sagt kan det sies at dersom avvik oppdages når håndverkeren anser tjenesten som ferdig, foreligger det en mangel. Hvis håndverkeren har til hensikt å gjøre mer, men ikke overholder fristen(e), er det snakk om forsinkelse.

Ved klage på håndverker ligger bevisbyrden hos deg som forbruker. Først og fremst må det bevises at det foreligger et kontraktsbrudd. Ved forsinkelse kan det vises til eventuelle datoer eller frister i kontrakten. Dersom du mener at arbeidet er mangelfullt, er det en fordel å få en takstmann til å se på arbeidet. En takstrapport som bekrefter at arbeidet er mangelfullt vil ofte veie tungt dersom det oppstår en tvist med håndverker.

Reklamasjon – når og hvordan?

Å reklamere innebærer å melde om at det kan bli aktuelt å rette et krav mot håndverkeren på grunnlag av mangler eller forsinkelser ved tjenesten. Det er viktig å være oppmerksom på at det foreligger nærmere fastsatte reklamasjonsfrister. Dette innebærer at man kan miste retten til å rette et krav mot håndverkeren dersom man ikke reklamerer i tide.

Det vanligste er at man må reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen eller forsinkelsen. Ved forsinkelser løper reklamasjonsfristen fra det tidspunktet forbrukeren får vite at oppdraget skal være avsluttet.

Ved forbrukerkjøp er fristen aldri kortere enn to måneder, men hva som er rimelig utover dette må vurderes konkret. Det lønner seg med andre ord å reklamere så fort som mulig. Den absolutte reklamasjonsfristen er på fem år. Det vi si at man ikke kan reklamere dersom det er mer enn 5 år siden arbeidet ble ferdigstilt. Hensynet bak reklamasjonsfristene er forutsigbarhet i kontraktsforholdet.

Reklamasjonen behøver ikke å være mer omfattende enn at den varsler om at forbrukeren anser jobben for å være mangelfull. Reklamasjonen kan sendes via e-post eller SMS – det viktigste er at den kommer frem så fort som mulig. Dessuten bør den være skriftlig.

Misligholdsbeføyelser – hva kan jeg kreve ved forsinkelse og mangler?

Ved både mangler og forsinkelser kan forbrukeren holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen, kreve retting, kreve jobben utført, heve og/eller kreve erstatning. Ved mangler kan forbrukeren i tillegg kreve prisavslag.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at håndverkeren har rett til å forsøke å utbedre/rette mangelen – altså å oppnå at arbeidene bringes i kontraktmessig stand. Dette forutsetter imidlertid at rettingen ikke medfører betydelig ulempe for forbrukeren. Dersom håndverkeren ikke benytter seg av denne retten, kan de øvrige misligholdsbeføyelsene rettes mot håndverkeren.

Holde tilbake kjøpesummen

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen. Dette innebærer at forbrukeren ikke kan holde tilbake et større beløp enn kravet utgjør.

Kreve retting eller gjennomføring av avtalen

Ved krav om at håndverkeren retter manglene, samt ved krav om at avtalen gjennomføres ved forsinkelse, er det en forutsetning at kravet ikke medfører en urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren sett opp mot forbrukerens interesse i at håndverkeren utfører tjenesten. Retting og gjennomføring av avtalen må for øvrig skje innen rimelig tid.

Heving av kontrakten

Dersom mangelen eller forsinkelsen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, kan kontrakten heves. Ved heving opphører kontrakten, og partene skal stilles som om kontrakten aldri hadde blitt inngått. Dette innebærer at partene får tilbake eller beholder det som skulle vært ytet etter kontrakten.

Prisavslag

Som et alternativ til heving kan forbrukeren kreve prisavslag tilsvarende det beløpet det ville ha kostet forbrukeren å få mangelen rettet. Blir kostnadene urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning.

Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen eller mangelen. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Som utgangspunkt må det altså foreligge et økonomisk tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng for at det kan rettes et erstatningskrav mot håndverkeren.


Bistand ved klage på håndverker

Det kan være utfordrende å vite hva man har rett på ved håndverkertvister. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i håndverkertjenesteloven.

 Visste du at du kan få advokatbistand dekket gjennom skadeforsikring, hus- eller innboforsikring?

Les mer om: Eiendomstvist – Hva dekker min rettshjelpsdekning?

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.