Hva er profesjonsansvar?

Profesjonansvar

Profesjonsansvar er et erstatningsansvar som en profesjonell tjenesteyter kan pådra seg som følge av forsømmelser eller feil under utøvelsen av sin profesjon. Eksempelvis er advokater profesjonsutøvere og er dermed underlagt et strengt, ulovfestet profesjonsansvar for tjenestene de utfører. I denne artikkelen tar vi sikte på å gi forbrukere en pekepinn på hva profesjonsansvaret inneholder og når en profesjonsutøver kan komme i ansvar.

02/12/2021

Hvilke yrker inngår i profesjonsansvaret?

Profesjonsansvaret omfatter skadeforvoldelse som skjer ved de såkalte «frie yrker” som i hovedsak utøver en eller annen form for rådgivning i henhold til et oppdrag.

Eksempelvis ved en takstmann, advokat, eiendomsmegler, revisor eller økonomisk rådgiver. Profesjonsansvaret kjennetegnes ved at det normalt foreligger en kontrakt. Dersom en advokat kommer i ansvar vil advokaten være erstatningsrettslig ansvarlig for det økonomiske tapet til en klient.

De grunnleggende vilkår for erstatningsansvar

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en profesjonsutøver skal kunne bli erstatningsansvarlig. For det første må det foreligge ansvarsgrunnlag. For det andre må skadelidte være påført en skade, normalt i form av et økonomisk tap. For det tredje må det påvises en rimelig og nær årsakssammenheng mellom den ansvarsberettingende handlingen/unnlatelsen fra profesjonsutøveren og tapet til klienten. I denne artikkelen behandler vi kun ansvarsgrunnlaget.

Hva er profesjonsansvar?

Etter norsk rett kommer profesjonsansvaret til anvendelse når det utvises erstatningsbetingende opptreden ved utøvelsen av et yrke, i vårt tilfelle advokatvirksomhet.

Advokaters profesjonsansvar kan defineres som en streng norm for hva som kan regnes som aktsom oppførsel innenfor yrket.

Profesjonsansvaret er et særskilt ansvarsgrunnlag i erstatningsretten og gjelder typiske rådgiveroppdrag. Det er et kontraktuelt ansvar mellom profesjonsutøveren og oppdragsgiveren (klienten). Dette innebærer at en profesjonsutøver kan bli erstatningsrettslig ansvarlig for en klients økonomiske tap, som følge av at det er gitt feil rådgivning. Profesjonsansvaret kan også gjøres gjeldende for feil ved en profesjonsutøvers tekniske beregninger eller dersom et oppgjør er håndtert uriktig mv.

Kjernen er altså at en handling eller unnlatelse av handling fra utøveren sin side, som medfører et økonomisk tap for klienten, vil kunne medføre at utøveren kommer i ansvar. Som klient skal man være sikret mot å bli påført tap i slike tilfeller og derfor har leverandøren profesjonsansvaret.

Culpa = skyld

Profesjonsansvaret defineres ofte som en såkalt streng «culpanorm», altså en streng skyldnorm. Det stilles strengere krav og forventinger til en med spisset utdanning som opererer innen sitt fagfelt, enn ellers i samfunnet. Profesjonsansvaret antas å inneholde en strengere norm enn culpanormen utenfor kontrakt og den kontraktsrettslige culpanormen (uaktsomhetsnormen).

Det er en mellomting mellom ansvar som følger av en inngått kontrakt og ansvar som følger erstatningsretten.

Et visst rom for feil

Det er viktig at man er klar over at det er et visst rom for feil, også hos profesjonsutøveren. Dette betyr at det skal noe til før eksempelvis advokaten kommer i ansvar. Man krever normalt at rådgivningen har vært «åpenbart uforsvarlig», jf. bl.a. Rt. 1995 s. 1350 (side 1356).

Det er altså ikke før rådgivningen har vært «åpenbart uforsvarlig» at klienten kan kreve erstatning for det økonomiske tapet profesjonsutøveren har påført klienten. Ofte vil de kontraktsrettslige og erstatningsrettslige ansvarsgrunnlagene og tapsvurderinger gjøres gjeldende om hverandre i en tvist. Det er derfor viktig å ha god kontroll på disse. Dette er vurderinger vi kan bistå med.

Har profesjonsutøver handlet i samsvar med retningslinjene?

For å kunne avgjøre om en advokat eller annen rådgiver har handlet i strid med de retningslinjer som stilles til fagområdet, må man se på hva som er avtalt mellom partene og hva som er bransjenormen. Profesjonsansvaret er strengt og det er viktig å kunne dokumentere det økonomiske tapet til klienten.

Klienten kan velge å påberope seg et kontraktsbrudd eller det strenge ulovfestede erstatningsansvaret. En klient som er påført et tap, kan fritt velge det grunnlaget som står sterkest i hver sak og her er det viktig med god veiledning, slik at saken står sterkest mulig. Dette er komplekse vurderinger som vi kan bistå deg med.

Eiendomsmeglere, takstmenn og andre rådgivere og mellommenn

Profesjonsansvaret gjelder altså ikke bare advokater, men også eiendomsmeglere, takstmenn og andre rådgivere og mellommenn. Vi kan bistå med å vurdere om du har en sak i denne sammenheng

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater