Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Alt om jordskifte - Din [guide]

Hvit flott bolig med stort fjell i bakgrunnen

Har du en sak knyttet til fast eiendom eller rettigheter til fast eiendom, og lurer på du har en jordskiftesak? Eller lurer du på når det er lurt å kreve sak for jordskifteretten og ikke domstolene? Denne artikkelen gir deg en enkel innføring i hva jordskifteretten er, hvilke saker de behandler og andre ofte stilte spørsmål knyttet til jordskifterett og jordskiftesaker.

Alt du trenger å vite om jordskifterett: 

Hva er jordskifte og jordskifteretten?

Jordskifte er en samledefinisjon for flere bestemmelser som blir avgjort som følge av jordskifteretten.

Jordskifteretten er en særdomstol som behandler saker knyttet til fast eiendom og rettigheter til fast eiendom. Det finnes flere jordskifteretter rundt om i Norge. Disse består av jordskiftedommere som avgjør saken og ingeniører som bistår med landmåling, kart og annet teknisk arbeid.

Kort om jordskifteretten

Jordskifterettens kompetanse følger av jordskifteloven. I jordskiftelovens formålsbestemmelse § 1-1 står det at formålet med loven er å legge til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eiendom og ressurser til beste for eiere, rettighetshavere og samfunnet.

Jordskifteretten er i henhold til loven nettopp gitt kompetanse til å reparere ulempene som er skapt av uklare og uhensiktsmessige eiendoms- og rettsforhold.

Jordskifteretten blir ofte assosiert med landbrukseiendommer, men etter en lovendring i 2008 ble jordskifteloven utvidet til å omfatte alle typer av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom, det være seg både private eiendommer og næringseiendommer.

Hva er forskjellen mellom jordskifteretten og domstolene?

Det er flere typer saker som både kan reises for de alminnelige domstolene så vel som jordskifteretten, eksempelvis tvister angående grenser og tvister angående eiendomsrettigheter og bruksretter.

Fordelen med jordskifteretten er at de har muligheten til å bistå på en mer praktisk måte enn hva de alminnelige domstolene kan. Eksempelvis ved tvister om grenser, vil jordskifteretten og dennes ingeniør dra ut til den aktuelle eiendommen for å måle opp grensene med sitt utstyr, ut fra grensekart og koordinater.

I tillegg sørger jordskifteretten for tinglysning av avgjørelsene, grensekart og annet som blir avgjort i saken.

Jordskifteretten har også særlig fagkompetanse i de sakene som jordskifteretten har kompetanse til å behandle. Dette sikrer et godt faglig grunnlag for å løse jordskiftesakene.

Den faglige ekspertisen sammen med de praktiske tilnærmingsmetodene skaper også ofte et bedre grunnlag for tvistens parter til å finne gode og praktiske løsninger på sine saker også uten dom. Rettsmekling tilbys i jordskifteretten så vel som i de alminnelige domstolene.

Hvilke saker kan man kreve for jordskifteretten?

Jordskifteretten behandler saker knyttet til fast eiendom og rettigheter til fast eiendom i hele Norge og for alle typer av eiendommer, og da innenfor fire saksområder:

  • Jordskifte
  • Rettsutgreiing
  • Grensefastsetting
  • Skjønn og kombinerte saker

Sak om jordskifte kategoriseres som rettsendrende saker, nettopp fordi jordskifteretten endrer en eiendom eller en rettighet til fast eiendom. Det er ingen andre domstoler enn jordskifteretten som har kompetanse til å behandle de rettsendrende sakene.

De rettsfastsettende sakene omfatter rettsutgreiing og grensefastsetting. Jordskifteretten skal her ikke endre noe, men fastsette og klargjøre hva som allerede eksisterer.

Jordskifte

Jordskiftelovens kapittel 3 omhandler såkalte saker om jordskifte. Jordskifte er navnet på den prosessen hvor eksisterende eiendomsforhold eller bruken av en eiendom endres for å bli mer tjenlig.

Eksempler på saker om jordskifte er:

  • I saker som omhandler grunn og bruksrettigheter som ligger i et sameie mellom flere eiendommer, kan jordskifteretten eksempelvis oppløse sameiet og dele arealene slik at hver sameier blir eneeier til et areal tilsvarende eiendommens andel i sameiet. På samme måte kan jordskifteretten opprette et sameie.
  • Fastsetting av bruksordninger i forbindelse med utnyttelse av utmarksressurser, slik som jakt og fiske.
  • Fordelingav utbyggingsverdier.
  • Fordele kostnader ved felles tiltak.

Rettsutgreiing og grensefastsetting 

Etter jordskifteloven § 4-1, kan jordskifteretten fastsette innholdet i rettigheter og eiendomsforhold. I dette ligger det at de kartlegger hvilke eiendomsforhold og rettigheter som faktisk foreligger eller ikke til en eiendom.

Eksempler på slike saker er å fastsette om en eiendom brukes som et sambruk. Det typiske eksempelet vil være en vei hvor det er en grunneier av veien, men hvor det er flere rettighetshavere som gjennom et sambruk må anses å ha rettigheter til bruk av veien.
Om det foreligger sambruk av en eiendom og hva som eventuelt ligger i rettigheter og plikter i et slik sambruk, er nettopp det jordskifteretten kan ta stilling til og fastsette.

Etter jordskifteloven § 4-2, kan jordskifteretten også fastsette grensene for fast eiendom.

En typisk grensesak er mellom to naboeiendommer hvor det mellom partene er uenighet om  hvor grensene går. Ikke sjelden er grensene til gamle eiendommer uklare og man kan som en hovedregel ikke blindt stole på at Statens kartverk eller kommunen har kart og koordinater som faktisk er korrekte. Slike saker er kurante jordskiftesaker.

Basert på skylddelingsforretninger fra da eiendommen ble opprettet, andre gamle avtaler og grensepunkter, vil jordskifteretten dra ut på befaring og med bistand fra ingeniør forsøke å rekonstruere grensene.

Skjønn og kombinerte saker

Jordskifteloven kapittel 5 omhandler de sakene jordskifteretten kan avgjøre basert på skjønn. Typisk er dette skjønnsutøvelse knyttet til ekspropriasjon eller rådighetsinnskrenkninger. Her er det som oftest en vurdering hvilket pengebeløp som skal fastsettes som erstatning. Jordskifteretten kan også holde skjønn i saker om servitutter, gjerde mellom naboer, veiretter og jordloven.

Vi i Codex Advokat har blant annet bistått flere klienter i såkalte saker om skjønn for private veier etter vegloven. Etter vegloven er jordskifteretten gitt kompetanse til å gi en eiendom en veirett over en annen eiendom i de tilfeller der fraværet av veirett medfører at eiendommen blir utjenlig.

Jordskifteretten skal da også ta stilling til hvilket pengebeløp som skal betales til den eiendommen som må tåle den andre eiendommens veirett, og øvrige vilkår for bruk og vedlikehold av veien. Har du en eiendom uten veirett, kan du altså begjære skjønn i jordskifteretten for å få en veirett.

At en sak benevnes som en kombinert sak, innebærer at jordskifteretten først treffer en avgjørelse som endrer en eiendom eller rettighet (jordskifte), og deretter utøver skjønn over den erstatningen som eventuelt skal betales av en part på bakgrunn av at en grunneier eller rettighetshaver får utvidet eller innskrenket sin rett.

Trenger du hjelp av en advokat i din jordskiftesak?

Glad advokat med juridiske bøker i bakgrunnen

Jordskifteretten anses ofte som en enklere domstol å forholde seg til enn de alminnelige domstolene. I lys av at jordskiftedommere ofte er mer praktiske og løsningsorienterte, er det derfor ikke sjeldent at parter gjennomfører jordskiftesaker uten bistand fra advokat.

På den annen side er jordskifteloven et komplisert og omfattende regelverk, og det kan derfor by på utfordringer å navigere seg i det juridiske landskapet uten juridisk bistand. Vi ser ofte at folk tar kontakt etter at en jordskiftesak er krevd. Vår erfaring er at det er enklere å finne minnelige løsninger og velge det riktige juridiske sporet dersom man tar kontakt med advokat for rådgivning før man krever sak for jordskifteretten.

Som regel har man også krav på å få dekket utgifter til egen advokat gjennom sin hytte-, villa-, landbruks- eller innboforsikring. I de sakene der det foreligger en tvist, dekker forsikringsselskapet som oftest 80% av kostnadene til egen advokat. Dette gjøre det enklere og rimeligere å ta kontakt med en advokat.

Vi i Codex Advokat Oslo har lang og bred erfaring i en rekke jordskiftesaker og bistår klienter i jordskiftesaker over hele Norge. Vi bistår også med å søke om rettshjelp og håndterer prosessen med ditt forsikringsselskap.

Snakk med oss!

PS! Hva utgjør egentlig en god boligadvokat? Les vår artikkel som forklarer hvilke egenskaper en god advokat bør besitte.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.