Prosedyre og tvisteløsning

Eiendomsadvokater tvisteloesning 1

Våre advokater er opptatt av personlig oppfølgning og raske tilbakemeldinger til deg som klient. Vi har alltid din sak i fokus. Vi prosederer saker over hele landet, og har hatt saker i de aller fleste domstoler i Norge. Vi har i tillegg bistått klienter i forhandlinger og meklingsoppdrag. Vi mener det er viktig å bygge solide spesialiserte fagmiljøer, slik at man til enhver tid er godt oppdatert på rettsutviklingen og rettspraksis. Jo flere likeartede saker man har, jo større forutberegnelighet kan man gi deg som klient i forhold til strategi og sannsynlig utfall i tvistene.

21/04/2020

Våre advokater er inndelt i fagområder og team for å få maksimal spesialisering. Vi tilbyr derfor spesialisert kompetanse og rådgivning innen alle typer tvisteløsning. Flere av våre advokater har tidligere vært rene prosedyreadvokater og har dermed en bred erfaring og kompetanse. For våre bedriftskunder tilbyr vi i tillegg til alminnelig juridisk bistand både kurs og opplæring. Vi ønsker at våre bedriftskunder bruker oss tidlig og gjerne før det oppstår tvister. Mange tvister og juridiske problemer vil kunne unngås dersom advokat kobles inn på et tidlig stadium.

For bedrifter som bruker oss løpende tilbyr vi rammeavtaler, der man kan få juridisk bistand innenfor alle våre rettsområder.

Prosedyre og tvisteløsning

Våre advokater har lang og bred erfaring i ulike typer tvisteløsning. Denne erfaringen gir oss et godt grunnlag til å gi klienter juridiske råd for hvilken strategi og tvisteløsning som passer best for den enkelte sak. Hvert år løser vi flere hundre tvister for våre klienter.

Domstol og voldgift

Vi gjennomfører prosedyreoppdrag innenfor de aller fleste juridiske fagfelt. I tillegg til å prosedere for de alminnelige domstolene, tar våre advokater prosessoppdrag i voldgiftsretter og særdomstoler, og vi yter bistand både i meklinger og forhandlinger.

Utenrettslig tvisteløsning

Våre advokater har også bred erfaring fra ulike alternative tvisteløsningsmekanismer. Enkelte saker er best tjent med å bli løst utenrettslig ved andre klageorganer og nemnder. Vi fører derfor ofte saker for finansklagenemnda, forbrukertvistutvalget, de spesielle konfliktløsningsordninger for arbeidstvister, familietvister, husleietvistutvalget og andre særlige ordninger.

Slik jobber vi

Vi anser prosedyre som et eget fagfelt som krever kunnskap, innsikt og erfaring for å sikre en effektiv prosess og for å oppnå best mulige resultater.

Alle våre yngre advokater får løpende opplæring i prosess og tvisteløsning. Vi har også advokater med særlig lang og spisset prosesserfaring som jobber i team med våre ulike fagspesialister i de største og mest kompliserte prosessoppdragene. På alle våre fagfelt har vi prosedyreadvokater som kombinerer bred erfaring og innsikt innen prosedyre med solid forståelse innen de respektive fagfelt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater