Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Boligbrann - forsikringsselskapets reklamasjonsfrist

Brann i brødrister

Dersom sikrede gir uriktige eller mangelfulle opplysninger ved skadeoppgjøret, vil forsikringsselskapet normalt og naturlig nok avslå forsikringskravet. Dette har en sammenheng med at forsikringsavtaleloven (fal.) § 4-9 bestemmer at forsikringsselskapet ikke er ansvarlig hvis sikrede forsettlig har fremkalt forsikringstilfellet.

Bestemmelsen medfører at forsikringsselskapene kan være vanskelige å forholde seg til. Særlig gjelder dette hvis forsikringsselskapet misforstår og mistenker deg for forsøk på forsikringssvindel.

Viktige forhold du trenger å vite om forsikringsselskapets reklamasjonsfrist ved boligbrann:

Selskapets «reklamasjonsfrist»

I saker hvor forsikringsselskapet gjør gjeldende at huseier forsettlig har forårsaket brannen for å fremkalle en utbetaling av forsikringssummen, følger det av rettspraksis at det kreves en sterk overvekt av sannsynlighet for at et slikt belastende faktum skal anses sannsynliggjort.

Forsikringsselskapet må også «uten ugrunnet opphold» skriftlig gjøre gjeldende at det går fri for ansvar dersom det er mistanke om forhold som medfører ansvarsfritak, eksempelvis ved mistanke om at sikrede selv har stiftet brannen, jf. fal §§ 4-14 og 4-9.

Dersom forsikringsselskapet ikke gjør det i tide, vil retten til å påberope ansvarsfriheten gå tapt. I dette ligger det at forsikringsselskapet må gjøre gjeldende at det har oppdaget forhold som medfører ansvarsfritak og at selskapet har bestemt seg for å gjøre ansvarsfritaket gjeldende.

Men hvor lenge er egentlig «uten ugrunnet opphold»?

Høyesterett har i en enstemmig dom inntatt i HR-2013-2105-A gitt avklarende uttalelser om hvordan bestemmelsen skal forstås. Saken gjaldt forståelsen og anvendelsen av fal. § 4-14. Boligen og bilen til sikrede ble totalskadet ved en brann 6. juli 2008. Politiet pågrep sikrede etter mistanke om ildspåsettelse. Sikrede ble senere tiltalt og frifunnet 16. april 2009.

Påtalemyndigheten påanket ikke dommen til lagmannsretten. 7. juli 2009 besluttet forsikringsselskapet at det ville undersøke saken nærmere før det ble tatt stilling til forsikringsselskapets ansvar. Sikrede mottok brev om forsikringsselskapets ståsted samme dag.

Forsikringsselskapets branntekniske konsulenter fremla den 23. september 2009 en foreløpig rapport hvor det fremgikk at bruk av bar ild fremstod som den mest sannsynlige skadeårsak.

Den endelige konklusjonen forelå 18. februar 2010. Med enkelte språklige nyanser var den tilnærmet identisk den foreløpige rapporten – mest sannsynlige skadeårsak var bruk av bar ild. Forsikringsselskapet sluttbehandlet rapporten i mai 2010, og 26. mai 2010 gjorde selskapet gjeldende at sikrede hadde begått svik mot selskapet og ikke hadde krav på erstatning.

Høyesterett uttalte at kvalifisert mistanke kan være nok til at fristen begynner å løpe dersom forsikringsselskapet ønsker å gjøre ansvarsfritak gjeldende. Ettersom sikrede ble frifunnet 16. april 2009 fikk forsikringsselskapet en betydelig skjerpet aktivitetsplikt for at retten til å reklamere skulle være i behold.

Ved den konkrete vurderingen ha Høyesterett vekt på følgende

Tre måneder etter frifinnelsen (i juli 2009) besluttet forsikringsselskapet å iverksette egne undersøkelser. Fem måneder etter frifinnelsen (i september 2009) forelå det en foreløpig rapport som konkluderte med at bar ild var den mest sannsynlige årsaken. Ti måneder etter frifinnelsen (i februar 2010) var den endelige fastsettelsen av brannårsaken klar, men likevel reklamerte forsikringsselskapet først 26. mai 2010.

Det forelå ingen øvrige omstendigheter i saken som kunne forsvare den tidsbruken som hadde funnet sted. Høyesteretts konklusjon var etter dette at forsikringsselskapet ikke hadde reklamert «uten ugrunnet opphold» – innsigelsen var prekludert og selskapet kunne ikke gjøre gjeldende at de ikke skulle holdes ansvarlig.

Sendrektig saksbehandling fra politiets side kan medføre at det tar lang tid før det tas en påtalemessig avgjørelse av om det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges.

Selv om forsikringsselskapet normalt kan avvente utfallet av en politietterforskning før det reklameres overfor sikrede, kan det etter omstendighetene være nødvendig å reklamere før påtalespørsmålet er avgjort for at forsikringsselskapet skal ha reklamert i tide og kan gjøre ansvarsfritaksgrunnen gjeldende – vår erfaring er at forsikringsselskapene nyter godt av sikredes manglende kunnskap om reklamasjonsreglene.

Reklamasjoner som etter omstendighetene kan være for sent fremsatt, blir akseptert av sikrede som rettidig – det samme sagt med andre ord, sikrede gjør ikke gjeldende at forsikringsselskapet har reklamert for sent fordi man er så opptatt av å ta avstand fra de straffbare beskyldningene.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Opplever du at forsikringsselskapet mistenker deg uten grunn eller at oppgjørssaken din har tatt veldig lang tid?

Vi i Codex Advokat har solid erfaring med å gi råd og bistand i saker knyttet til spørsmål om boligbrann og forsikringsoppgjør.

Får jeg dekket advokatutgifter?

En tvist med et forsikringsselskap knyttet til en boligbrann, vil normalt gi rett til rettshjelpsdekning gjennom innbo- eller hjemforsikringen din. Du vil da vanligvis ha krav på å få dekket 80% av kostnadene til advokat. I tillegg kommer en egenandel på 3000 eller 4000 kroner. Forsikringen dekker også 80% av utgiftene til takstrapport, forutsatt at en takstrapport anses som nødvendig.

Har du spørsmål knyttet til forsikringsselskapets reklamasjonsfrist ved boligbrann? Snakk med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.