Jordskifteretten veirett: Tilgang til vei når veirett mangler / veien ikke eksisterer

En person går en tur på en sti. Foto

Dersom en eller flere eiendommer mangler veirett og ønsker å benytte vei som allerede ligger der, kan man bruke reglene i veglova § 53 for innpåkjøp. Vilkårene for ekspropriasjon må være oppfylt. Hvorvidt man også kan bruke reglene i jordskifteloven § 3-8 og § 3-9 for å oppnå det samme, er uavklart.


Dersom det ikke eksisterer en vei, kan man ekspropriere rett til å opparbeide privat vei etter reglene i veglova § 53.

13/11/2023

Innpåkjøp etter veglova § 53

Skjønn etter veglova § 53 kan kreves som egen sak eller som del av en jordskiftesak. Innpåkjøp etter veglova § 53 er som nevnt et ekspropriasjonsrettslig inngrep, hvor det betales for å få rett til å bruke eksisterende veg. Dette er særlig vanlig i utbyggingsprosjekter, både boligprosjekter og hytteprosjekter, men er også relevant for private. I et slikt skjønn er det også mulig å få skjønnsretten til å avgjøre om veiretten eksisterer eller å fastlegge det nærmere innholdet i den.

De grunnleggende vilkårene for ekspropriasjon må være oppfylt for å få medhold i et krav om innpåkjøp; må det være klart at inngrepet er til mer gagn enn skade. I dette ligger det at det skal foretas en interesseavveining, og at det må være en klar overvekt av hensyn som taler for inngrepet. Dersom veien følger av reguleringsplan, anses interesseavveiningen som oftest foretatt av reguleringsmyndigheten (kommunen), og det skal mye til før dette fravikes.

Erstatning for rett til å bruke eksisterende veg skal i henhold til vegloven § 53 tredje ledd andre punktum omfatte en forholdsmessig part av utgiftene til anlegg og vedlikehold av vegen.

Innpåkjøp etter veglova § 53 som en del av en jordskiftesak behandles etter reglene i jordskifteloven. For sakskostnadene vil det bli en splitt mellom skjønnssaken – som følger skjønnsprosesslovens regler om sakskostnader, og resten – som følger jordskiftelovens regler om fordeling etter nytte, med unntak ved en mulig tvistesak.

Dersom sak om innpåkjøp etter veglova § 53 går som egen sak, følges reglene i skjønnsprosessloven både hva gjelder saksbehandling og sakskostnader.

Ekspropriasjon av rett til privat vei som ikke eksisterer fra før

Dette alternativet gjelder ekspropriasjon av grunn til privat vei som ikke eksisterer fra før. Dette er veldig praktisk ved for eksempel utbygging av nye boligfelt eller nye hytteområder, hvor all infrastruktur må bygges på nytt.

Vilkårene for ekspropriasjon av grunn for bygging av privat vei, er de samme som for innpåkjøp etter veglova § 53: tiltaket må være klart mer til gagn enn skade. Med mindre en foreliggende reguleringsplan er utdatert, vil denne stort sett anses styrende for hva som anses å være til gagn i helhetsvurderingen som må gjøres.

Den som avstår grunn til privat vei skal ha full erstatning for sitt økonomiske tap, jf. Grunnloven § 105. Det vil ofte være snakk om stripeerverv, og det må vurderes hvordan erstatningen skal fastsettes.

Dersom veien følger av reguleringsplan, er det arealets påregnelige bruk som er styrende for erstatningsfastsettelsen, i tråd med gjeldende rettspraksis; hva ville arealet vært brukt til hvis man tenker veien bort. Dersom arealene som erverves i utgangspunktet er bebyggbare, skal de erstattes med en utjevnet strøkspris. Dersom arealene etter sin art ikke er bebyggbare, skal de ikke det.

Ekspropriasjon av grunn til vei etter veglova § 53 følger reglene i skjønnsprosessloven, både hva gjelder saksbehandling og sakskostnader.

Organisering av privat veg etter jordskiftelova

For at brukere av felles privat vei skal få orden på f.eks. vedlikehold, oppgraderinger og snøbrøyting er det fornuftig å etablere et veglag. Dette kan gjøre ved hjelp av virkemidlene i jordskiftelova eller som skjønn etter veglova. Partene kan selvfølgelig også inngå en privat avtale om det samme, men da må alle brukerne av veien være enige.

Sak om etablering av veglag kan tas ut som sak etter jordskifteloven § 3-10.

Et veglag opprettet av jordskifteretten har alle brukerne av vegen som pliktige medlemmer, dvs. eiendommene som sogner til vegen. Det er ikke mulig å melde seg ut av et slikt veglag så lenge eiendommen bruker vegen. Andelen fordeles etter hvilken nytte eiendommen har av veien. I denne vurderingen ser man på hvor lang strekning eiendommen bruker, hvor mange boenheter det er på eiendommen, og det er bolig eller fritidsbolig, og om det f.eks. er aktiv landbruksdrift, mm.

Tilsvarende kan det tas ut vegskjønn etter veglova § 54. Dette styres også av jordskifteretten, men nå som skjønnsrett. Andelene fordeles etter hvilken bruk den enkelte har av veien.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Juridisk rådgivning
 • Spørsmål knyttet til veirett
 • Bistand i rettssak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater