Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Spørsmål og svar

Selge bolig uten megler?

Klargjøring før salget Første del av arbeidet består i å klargjøre eiendommen for så videre å bestille takst og fotografering. Gode bilder på nett kan

Les mer

Hvordan selge bolig selv?

Før salg settes i gang er det en del klargjøring fra selgers side som kan legge grunnlaget for et vellykket boligsalg. Selger bør innhente takst,

Les mer

Salg av bolig?

Vi har meglerpakke hvor vi håndterer salget fra start til slutt. Vi bestiller alle nødvendige opplysninger om eiendommen samt rekvirerer takstmann og fotograf. Når alle

Les mer

Bistand ved veirett?

Eieren av en eiendom vil for eksempel mangle tilstrekkelig adkomst til sin eiendom, noe som blir avhjulpet ved at naboen gir vedkommende en veirett over

Les mer

Dokumentasjonskrav ved fradeling av tomt?

  Eget søknadsskjema over fradelingen. Følgebrev som forklarer situasjonen med aktuelle bilag. Nabovarsel i henhold til gjeldene bestemmelser. Reguleringskart med nye grenser inntegnet. Tegninger, herunder

Les mer

Bistand ved ekspropriasjon?

Utgangspunktet etter norsk rett at en avståelse av grunn skal skje mot full erstatning, jfr. grunnlovens § 105. Spesialbestemmelser om selve erstatningsberegningen finnes i vederlagsloven.

Les mer

Hevd av veirett?

For å kunne hevde en veirett, må man ha vært i god tro og ha opptrådt som eier i en sammenhengende periode på 20 år.

Les mer

Hevdstid for veirett?

Dersom veiretten ikke viser seg i form en synlig veikonstruksjon, er hevdstiden 50 år. Les mer her: https://www.eiendomsadvokater.no/veirett/veiretter-og-tilstotende-rettigheter/

Les mer

Vilkår for å fradele tomt?

Dette er ikke alltid nødvendigvis noen lettvint affære, og mye er avhengig av tomtens beliggenhet og lokale reguleringsplaner. I tillegg er det en liten jungel

Les mer

Bistand ved tomtefeste?

Dette kan Codex Advokat bistå deg med Forhandlinger om kontraktsvilkår ved inngåelse av kontrakt. Tolkning av festekontrakten Er det kontrakt til bolig, fritidsbolig eller annet

Les mer

Innløsning av festetomten?

Grunnet stor forskjell i utviklingen i konsumprisindeksen og tomteprisene var innløsning, med kun oppjustering i tråd med konsumprisindeksen, urimelig for bortfester. I 2015 ble det

Les mer

Salg/overdragelse av bolig?

Vi bistår med gjennomføring av et ordinært eiendomsmegleroppdrag, og vi bistår med kontrakt og oppgjør etter privat salg av eiendom. Ved privat salg av eiendom

Les mer

Hvordan selge bolig?

Vi bistår med gjennomføring av et ordinært eiendomsmegleroppdrag, og vi bistår med kontrakt og oppgjør etter privat salg av eiendom. Ved privat salg av eiendom

Les mer

Oppheving av seksjonering?

Opphevelse av et eierseksjonssameie kan for eksempel være aktuelt der en seksjonert tomannsbolig skal gjøres om til en enebolig. Les mer om: Seksjonering: Krav og regler

Les mer

Seksjonering av borettslag?

Codex Advokat Oslo AS kan bistå med rådgivning hele veien fra oppløsningen av borettslaget, frem til ferdig seksjonerte leiligheter. Les mer her: Borettslag Les mer

Les mer

Seksjonere tomannsbolig?

Dersom boligen ikke allerede er seksjonert anbefales det på det sterkeste å formalisere sameiet gjennom en seksjonering. I motsatt fall besitter man en eiendom i

Les mer

Seksjonere enebolig?

Seksjoneringen av en enebolig til mindre leiligheter, kan virke betydelig prisøkende på eiendomsmassen som helhet ved et videresalg. Hver enkelt sesjon må imidlertid ha tilgang

Les mer

Seksjoneringsbegjæring?

Seksjoneringsbegjæringen sendes inn til plan- og bygningsetaten i den kommunen der eiendommen ligger. Les mer om: Seksjonering: Krav og regler du bør kjenne

Les mer

Reseksjonering?

Dette innebærer at en seksjonering ikke er skrevet i sten, men kan endres dersom sameierne blir enige om dette. Les mer om: Reseksjonering Les mer

Les mer

Hva er seksjonering?

Hver enkelt selveierenhet kalles en eierseksjon, mens resten av bygningens og tomtens areal kalles fellesareal. Det vanligste navnet på en eierseksjonsleilighet, er selveierleilighet. Les mer

Les mer

Klage på håndverker?

I enkelte tilfeller er ikke arbeidet utført på en tilstrekkelig god måte, andre ganger kan det være snakk om rene forskriftsmangler, for eksempel at et

Les mer

Klage på malerarbeid?

I enkelte tilfeller er ikke arbeidet utført på en tilstrekkelig god måte, andre ganger kan det være snakk om rene forskriftsmangler. Etter lov om håndverkertjenester

Les mer

Klage på snekkerarbeid?

I enkelte tilfeller er ikke arbeidet utført på en tilstrekkelig god måte, andre ganger kan det være snakk om rene forskriftsmangler. Etter lov om håndverkertjenester

Les mer

Klage på rørlegger?

I enkelte tilfeller er ikke arbeidet utført på en tilstrekkelig god måte, andre ganger kan det være snakk om rene forskriftsmangler, for eksempel at et

Les mer

Forsinkelse fra håndverker?

Dette innebærer at man må reklamere på forsinkelsen innen rimelig tid etter at forsinkelsen har oppstått. Gjennom hus- eller innboforsikringen vil man kunne få dekket

Les mer

Forsikring ved råteskader?

Gjennom hus- eller innboforsikringen vil man få dekket det vesentlige av utgifter til juridisk bistand i slike saker. Les mer om: Råteskader Les mer om: Norwegian

Les mer

Husbrann?

Foruten personlige belastninger, vil det å miste hus og eiendeler ha en stor økonomisk effekt for de aller fleste. Les mer her: https://www.eiendomsadvokater.no/skade/gode-rad/  

Les mer

Sameieavtale for hytteeiendom?

Det er en fordel å la seg bistå av en profesjonell aktør som setter opp sameieavtalen som regulerer bruken av eiendommen, fordelingen av vedlikeholdskostnader osv.

Les mer

Sameieavtale?

Det er en fordel å la seg bistå av en profesjonell aktør som setter opp sameieavtalen som regulerer bruken av eiendommen, fordelingen av vedlikeholdskostnader osv.

Les mer

Tvangsoppløsning av sameie?

Salgssummen fordeles deretter på de enkelte sameierne etter deres respektive eierbrøker. Krav om oppløsning av et sameie ved tvangssalg fremsettes for namsretten. Les mer om

Les mer

Opprette sameie?

Det å eie noe sammen krever at man er enige om visse prinsipper for å unngå konflikt. Det vil i den sammenheng være hensiktsmessig å

Les mer

Lov om eierseksjoner?

En eierseksjon er en sameieandel  i en bebygd eiendom med en tilknyttet eksklusiv enerett til bruk av sameieandelen. En leilighet i et eierseksjonssameie kalles ofte

Les mer

Sameieloven?

I et ordinært sameie eier aller sameierne en ideell andel av hele sameieeiendommen. Les mer om eierformer her.

Les mer

Borettslagsloven?

Borettslagets øverste myndighet er generalforsamlingen. Les mer om lov om borettslag her. Les også: Nytt i borettslagslov av 2005

Les mer

Bistand med byggetillatelse?

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter: Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser. Utforming

Les mer

Bistand i byggesak?

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter: Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser. Utforming

Les mer

Avslag på byggesøknad?

Våre advokater kan bistå deg dersom du har fått avslag på en byggesøknad, herunder ved å fremme en klage på avslaget til Fylkesmannen.   Les mer

Les mer

Byggetillatelse?

Våre advokater kan bistå deg med å søke om byggetillatelse for små og store tiltak. Les mer om plan- og bygningsrett her.

Les mer

Klage ved byggesak?

Klagefrist Fristen for å klage på en byggesak er tre uker etter at man har mottatt vedtaket. Klagen må som hovedregel være fullstendig innen klagefristen.

Les mer

Advokat ved byggesak?

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter: Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser. Utforming

Les mer

Innsyn i byggesak?

Samtlige feil vil kunne føre til at det fattes vedtak som får uheldige konsekvenser. I de aller fleste byggesaker foreligger det alminnelig innsynsrett for alle,

Les mer

Krav til støy i boliger?

Det er likevel flere forhold som må vurderes, blant annet boligens alder og forskriftsbestemmelsene som gjaldt på oppføringstidspunktet. Les mer om lydisolasjon her.

Les mer

Hva dekkes av eierskifteforsikring?

Forhold som selger har påtatt seg ansvaret for overfor kjøper i forbindelse med kontraktsinngåelsen eller overtakelsen, såkalte selgerforpliktelser, dekkes ikke av eierforsikringsselskapet. Les mer om: Eierskifteforsikring

Les mer

Vannskader i borettslag?

I noen tilfeller vil vannskaden kunne kreves delvis dekket av selger av andelen og delvis dekket av borettslaget. Les mer om: Nytt i borettslaglov av 2005

Les mer

Reklamasjon ved boligkjøp?

I følge Høyesterett er «rimelig tid» innen 2-3 måneder etter mangelen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget. Dersom man ikke reklamerer innen fristen på

Les mer

Arealavvik?

Vi anbefaler derfor at man lar seg bistå av advokater med god kjennskap til avhendingsrett generelt, og saker vedrørende arealavvik spesielt dersom man har oppdaget

Les mer

Arealsvikt?

Ettersom bestemmelsen er svært generell, har føringene for mangelsvurderingen og den eventuelt etterfølgende beregningen av prisavslag, i stor grad blitt lagt i rettspraksis – med

Les mer

Heving ved kjøp av bolig?

Dette innebærer at eiendommen blir tilbakeført til selger og at kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen. Det skal mye til å kreve heving av et eiendomskjøp. Les

Les mer

Nabotvist?

Særlig skaper byggeprosjekter samt høyden på busker og trær stadig konflikter mellom naboer. Våre advokater er eksperter på naborett, og kan hjelpe deg med de

Les mer

Stokkmaur i hus?

Enkelte av oss har et mer anstrengt forhold til småkryp enn andre, og det kan i noen tilfeller medføre en betydelig mental belasting å ha

Les mer

Skadedyr i hus?

Så snart man får mistanke om slike skader, anbefales det at man iverksetter tiltak for å avdekke omfanget. Skader forårsaket av skadedyr er potensielt kostbare,

Les mer

Forsikring ved vannskade?

Kostnadene ved utbedring av vannskader kan potensielt være høye, og det er viktig at ansvaret kanaliseres på et tidlig tidspunkt. Gjennom innboforsikringen vil man også

Les mer

Vannskader i hus?

Boligens bad er spesielt utsatt for denne type skade, fordi det her brukes mye vann, og deler av dette renner ofte rett ned på gulvet

Les mer

Råteskader i hus?

Erfaringsmessig, og ikke uventet, er det rom med innlagt vann som er mest utsatt for råte. Råteskader foreligger også hyppig på loft og i kjellere.

Les mer

Muggsopp i hus?

Har du kjøpt en eiendom med fuktskader/muggsopp, kan det foreligge en mangel ved eiendommen. Les mer om muggsopp her.

Les mer

Feil i tilstandsrapport?

En tilstandsrapport inneholder tekniske opplysninger ved eiendommen. Dersom den faktiske tilstanden på en eiendom ikke er i overensstemmelse med innholdet i tilstandsrapporten, kan dette innebærer

Les mer

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.