Oppløsning av sameie etter sameieloven

En dame står med armene foldet

Mange eiendommer eies i fellesskap av to eller flere personer. Den mest praktiske situasjonen er at to eller flere kjøper en eiendom sammen, for eksempel to samboere, og således blir sameiere. Et annet eksempel er at flere søsken arver en eiendom sammen. I sistnevnte tilfelle vil sameierne ofte måtte forholde seg til hverandre uten å ha tenkt gjennom eller regulert eierskapet på forhånd.


En aktuell problemstilling vil da være hvordan en sameier kan komme seg ut av sameiet uten å lide et økonomisk tap?

01/02/2022

Sameier eller eierseksjonssameier?

Sameier som nevnt ovenfor, reguleres av sameieloven av 18. juni 1965 nr. 6. Sameieformen er kjent under flere navn, som ordinært sameie, ideelt sameie eller tingsrettslig sameie.

Ordinære sameier må ikke forveksles med eierseksjonssameier (selveier).

ⓘ 
En oppløsning av sameie betyr at sameieforholdet bringes til opphør. Slik oppløsning kan skje frivillig eller gjennom tvang.

Rollen til advokaten er å veilede og bistå deg med selve prosessen, slik at du kan være trygg på at alt blir gjort riktig og at du oppnår best mulig resultat.

Eierseksjonssameier kjennetegnes ved at en bolig- eller næringseiendom er delt inn i ulike seksjoner, der de enkelte seksjonseierne eier hver sin ideelle andel av hele bygningsmassen og tomten, samtidig som de har en varig og eksklusiv bruksrett til en nærmere bestemt del av bygningen. For slike sameier gjelder en egen lov om eierseksjonssameier.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å få avklart om det foreligger et sameie eller et eierseksjonssameie, og gir deg veiledning om hva dine rettigheter og muligheter er.

Oppløsning av sameiet

Når ikke annet er avtalt mellom sameierne, kan en sameier fritt selge sin ideelle andel i et sameie.

I praksis kan det imidlertid være vanskelig å få solgt sameieandelen til en akseptabel pris, fordi det vil virke prisdempende for en kjøper å måtte dele eksempelvis en fritidseiendom med andre ukjente mennesker. Ved et salg vil sameieren dessuten ha en opplysningsplikt hva gjelder eventuelle uoverensstemmelser mv. mellom de nåværende sameierne.

En sameier som ønsker seg ut av et sameie, er derfor vanligvis bedre tjent med å begjære sameiet oppløst. De øvrige sameierne kan i så fall tilby den som ønsker sameiet oppløst å løse ut vedkommende.

Utfordringen i slike situasjoner er å bli enige om en pris.

Dersom eiendommen ikke kan deles rent fysisk, og sameierne ikke klarer å bli enige om hvilken pris vedkommende som vil ut av sameiet skal løses ut for, må sameiet oppløses etter reglene for tvangssalg. Dette innebærer at eiendommen selges på det åpne markedet og at salgssummen deretter fordeles på de enkelte sameierne etter eierbrøken.

Krav om oppløsning av et sameie ved tvangssalg, fremsettes for tingretten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom du ønsker å selge din ideelle andel, eller ønsker å få sameiet oppløst, vil våre advokater veilede deg gjennom hele prosessen.

Hvordan oppløses et sameie?

En sameier som krever et sameie oppløst behøver ikke å oppgi noen begrunnelse for dette, men de øvrige sameierne må gis varsel med rimelig frist.

Hva som regnes som rimelig frist vil være avhengig av situasjonen og når begjæringen fremsettes.

Kreves sameiet i en fritidseiendom oppløst rett før sommeren, og sommeren er den vesentlige brukssesongen for fritidseiendommen, må fristen nødvendigvis være lenger enn dersom begjæringen fremsettes sent på høsten.

Har sameierne avtalt at sameiet ikke kan kreves oppløst, vil sameiet ikke kunne oppløses med mindre begrensningen i oppløsningsretten etter en konkret vurdering er så urimelig at den må settes til side.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vår advokater vil bistå deg med å utarbeide et varsel slik at du er trygg på at alle formelle krav til innhold er oppfylt. Her vil vi bistå deg med dialogen og forhandlinger med de andre sameierne.

Forkjøpsrett til eiendommen ved tvangssalg

Det er i tillegg viktig å være klar over at samtlige sameiere har forkjøpsrett til eiendommen ved et tvangssalg, det vil si rett til å tre inn i det høyeste budet som oppnås i markedet.

At det fremsettes et krav om oppløsning av et eiendomssameie, behøver dermed ikke å føre til at eiendommen selges til utenforstående.

Også den sameieren som krever sameiet oppløst, har forkjøpsrett, og en oppløsning kan således kreves av en sameier som ønsker å sikre seg eiendommen eksklusivt til seg selv.

Dersom to sameiere legger inn like høye bud, og de ikke ønsker å fortsette som sameiere, skal det første budet som ble lagt inn ha fortrinnsrett.

Hva gjør vi for deg?

I enkelte tilfeller kan det være lurt å la seg bistå av advokat ved oppløsning av sameiet for å påse at dette blir riktig og at man får det sluttresultatet som var formålet med å komme seg ut av sameiet. Vi i Codex Advokat kan bistå deg med hele prosessen eller deler av denne.

Vi bistår deg med:

 • Vurdering av hvorvidt vilkårene for å kreve sameiet oppløst er oppfylt.
 • Utarbeidelse av varsel, forhandlinger og innsendelse av begjæring om oppløsning.
 • Overdragelse av sameierandeler.
 • Innhenting av relevante vedlegg.
 • Å foreta korrespondanse med sameierne, og tingretten etter at begjæring om tvangsoppløsning er sendt inn.
 • Den rettslige prosessen dersom sameierne mener at sameiet ikke kan oppløses.

Bli kjent med våre advokater i dag

Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater