Fisjon av hjemmelsselskap - Unntak fra dokumentavgift

Som hovedregel skal det betales dokumentavgift ved tinglysning av et dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. Det er imidlertid ikke alltid slik at det foreligger en hjemmelsoverføring. Dersom den aktuelle eiendommen eies av et aksjeselskap, og det gjennomføres en omorganisering med såkalt selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet, kan det få betydning for hvordan man går frem ved overføring av fast eiendom i grunnboken. Riktig håndtering er avgjørende for hvorvidt en overføring regnes som hjemmelsoverføring etter tinglysningsloven § 14, og dermed om det skal beregnes dokumentavgift eller ikke.

30/04/2018

Flere former for fusjon, fisjon og annen omdanning vil kunne bli gjennomført med selskapsrettslig kontinuitet. Det følger av rundskriv G-06/2005 om dokumentavgift at det ikke skjer en hjemmelsoverføring når fast eiendom blir overført som ledd i en fusjon, fisjon og omdanning etter reglene i aksjeloven kapittel 13, 14 og 15 eller allmennaksjeloven kapittel 13, 14 og 15. Fusjoner mellom morselskap og heleid datterselskap etter aksjeloven 13-12 og allmennaksjeloven 13-24, samt fusjoner mellom datterselskaper etter aksjeloven § 13-24, er også omfattet.

Dersom det er gjennomført en fisjon og eiendommen er overført med selskapsrettslig kontinuitet, vil det ikke utløse dokumentavgift i forbindelse med overskjøting av eiendommen. Det er følgelig uten betydning at aksjene som sådant er overdratt til ny eier etter at fisjonen er gjennomført forutsatt at fisjonen ble gjennomført til kontinuitet. Det er ansett som tilstrekkelig at fusjonen blir registrert i grunnboken ved notering av bekreftelse fra Foretaksregisteret om at det aktuelle foretaket er innfusjonert i et annet.

Overføring av en fast eiendom som skjer i forbindelse med omorganiseringer kan gi fritak for dokumentavgift, dersom eiendommen overføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven § 11-2 til § 11-5, § 11-11 og § 11-20.

I begge tilfeller må opplysninger om hjemmelsgrunnlag for fisjon/fusjon eller omorganiseringen dokumenteres.

Dersom overdragelse av fast eiendom skjer i forbindelse med selskapsrettslige omorganisering som ikke gjennomføres etter regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger, eksempelvis sammenslåing av ansvarlige selskaper, anses det som en hjemmelsoverføring, som medfører en plikt til å betale dokumentavgift.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater