Eiendomsoppgjør

Selve eiendomsoppgjøret ved en eiendomshandel er kanskje den mest kritiske, sensitive og sårbare fasen i salgsprosessen. Det er ofte store pengebeløp som skal skifte eier, og det er viktig at ingen av partene utsetter seg for en økonomisk risiko ved selve pengeoverføringen.


Dersom salg skjer via megler vil megler sørge for at eiendomsoppgjøret skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte. Dette følger av Lov om eiendomsmegling § 1. Men hvordan får man til et sikkert, ordnet og effektivt eiendomsoppgjør ved privat salg av bolig?

04/07/2019

Eiendomsoppgjør ved privat salg av bolig

Med dagens tilgang til teknologi samt muligheten for privatpersoner til å annonsere bolig for salg på www.finn.no, er det mange boligselgere som ønsker å gjennomføre et privat salg av bolig.

Det er i utgangspunktet ingen stor risiko knyttet til selve salgsprosessen og dialog med kjøper. Så lenge selger opplyser om alle forhold ved eiendommen og området for øvrig som en kjøper kan regne med å få, og som har betydning for avtalen, samt at kjøper gjør tilstrekkelige undersøkelser, skjer det mange vellykkede private salg av bolig. I tillegg bør selger be om at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av boligkjøpet. Selger bør også sjekke at finansieringsbeviset ikke er utløpt på dato.

Sørg for skriftlige opplysninger

Vi anbefaler at opplysninger gis til kjøper skriftlig slik at selger kan dokumentere at opplysningene er gitt. Videre anbefaler vi også at budaksept skjer skriftlig, gjerne i en e-post til kjøper der vilkårene i den inngåtte avtalen oppsummeres, og hvor kjøper blir bedt om å bekrefte. Les mer her: Budrunde.

Utfordringer ved privat salg av bolig er ofte knyttet til selve oppgjøret. Selger bør ikke overlevere et tinglysningsklart skjøte til kjøper før kjøpesummen er betalt, og kjøper bør ikke overføre kjøpesummen til selger før kjøper har mottatt et tinglysningsklart skjøte. I slike tilfeller er det fornuftig å be om bistand til kontrakt og oppgjør slik at dette likevel kan skje på en sikker måte.

Mellommann ved ved eiendomsoppgjør

Dersom du selger en bolig privat, kan det ofte være hensiktsmessig å benytte en mellommann til selve eiendomsoppgjøret. Ved å benytte en mellommann ved eiendomsoppgjøret, medfører det en trygghet både for selger og kjøper. En mellommann vil typisk være en advokat eller en eiendomsmegler.

En mellommann setter opp kjøpekontrakt som er i samsvar med allerede inngått avtale. Kontrakten vil også omfatte gjennomføring av sikkert oppgjør. Kjøpesummen og omkostninger innbetales til mellommannens klientkonto ved overtakelse. Kjøpesummen blir deretter stående på klientkonto frem til skjøtet er tinglyst på kjøper. Etter at kjøper har fått hjemmelen til eiendommen, blir oppgjør utbetalt til selger. Samtidig sjekker mellommannen saldoen på selgers lån og besørger lån innfridd samt avklarer hvorvidt det er restanse på kommunale avgifter, felleskostnader, festeavgift eller liknende.

Kjøpers bankforbindelse vil også i mange tilfeller kreve at det benyttes en mellommann ved eiendomsoppgjøret. Banken ønsker å ha sikkerhet for sitt lån til kjøper fra første dag. Ved at kjøpesummen overføres til mellommannens klientkonto, samt at advokaten eller eiendomsmegleren bekrefter at kjøpers bank gis forutsatt prioritet, har banken nødvendig sikkerhet for utbetalt lån.

Ved eiendomshandelen gjelder ytelse mot ytelse, det vil si at eiendommen først overleveres fra selger til kjøper når kjøper har innbetalt kjøpesummen. I perioden frem til skjøtet er tinglyst, vil mellommannen oppbevare kjøpesummen på klientkonto, og utbetale denne til selger først når hjemmelen er overført til kjøper.

I forbindelse med et eiendomsoppgjør, er det i tillegg flere forhold som skal kontrolleres før oppgjøret utbetales til selger.

Ved gjennomføringen av eiendomsoppgjøret besørger mellommannen følgende:

  • Mottar kjøpesummen og omkostningene fra kjøper.
  • Innestår overfor kjøpers bank at banken oppnår forutsatt prioritet.
  • Kontrollerer overtakelseserklæringen.
  • Besørger tinglysing av dokumenter, herunder skjøte og pantedokument.
  • Innfrir lån knyttet til eiendommen.
  • Innfrir eventuell mellomfinansiering.
  • Sjekker at krav knyttet til eiendommens legalpant, felleskostnader, kommunale avgifter og eventuell festeavgift er à jour.
  • Foretar pro & contra oppgjør mellom partene.
  • Sørger for renteberegning til selger og kjøper.
  • Utbetaler nettoprovenyet til selger.

Ved kontraktinngåelse er det i de fleste tilfeller avtalt at eiendommen overdras fri for heftelser. En mellommann besørger at dette innfris ved oppgjør. Ved privat salg vil det være en ekstra trygghet for selger og kjøper at mellommannen foretar oppgjøret ettersom begges interesser da blir ivaretatt.

Codex Advokat Oslo AS kan bistå med utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av eiendomsoppgjør etter at selger har foretatt et privat salg av en eiendom. Vi besørger en trygg og sikker avslutning på eiendomshandelen for begge parter. Vi kan bistå raskt og effektivt, og vi er landsdekkende. Vi har stilt påkrevd sikkerhet, og innehar nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater