Opplysnings- og undersøkelsesplikt

Kjøp og salg av boliger er for de fleste av oss blant de største og mest økonomisk betydningsfulle avtaler vi inngår i løpet av livet. Både kjøper og selger har således et stort ansvar som de begge må være seg bevisst før det inngås en avtale om kjøp av bolig.

14/01/2016

Selger vil typisk være den av partene ved et boligsalg som besitter mest kunnskap om boligen og dens tilstand. I tillegg må eiendomsmegler fremskaffe og legge frem en rekke opplysninger om boligen i forbindelse med et salg. Selger identifiseres med eiendomsmegleren, det vil si at selger står inne for alle opplysninger som eiendomsmegleren gir om boligen til potensielle kjøpere, det være seg i salgsprospektet, boligannonsen, under visningen eller gjennom annen markedsføring.

Selgers opplysningsplikt innebærer at han eller hun må gi mest mulig fullstendige og utfyllende opplysninger om boligen. Det være seg opplysninger om hvitevarene følger med eller ikke, om det elektriske anlegget fungerer som det skal, om baderommet nylig er pusset opp osv. Som en tommelfingerregel er det bedre at selger gir for mange opplysninger enn for få. Særlig gjelder dette opplysninger om forhold som ikke er synlige ved en vanlig besiktigelse av boligen. Dersom selger lar være å gi opplysninger som nevnt, kan han eller hun fort komme i ansvar overfor kjøper.

I tillegg til selgers opplysningsplikt, har kjøper en undersøkelsesplikt. Kjøpers undersøkelsesplikt innebærer at han eller hun foretar en grundig undersøkelse av boligen før det legges inn bud, gjerne med bistand fra en fagmann. Det er ingenting i veien for at kjøper har med seg en fagmann og bruker lang tid på å gjennomgå boligen under visningen. Om nødvendig kan kjøper komme på flere visninger. Boligen bør besiktiges nøye, både utendørs og innendørs. I tillegg må kjøper finlese all skriftlig informasjon om boligen. Ofte kan de skriftlige opplysningene inneholde informasjon om, og indikasjoner på, forhold ved boligen av negativ karakter. Forhold som kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget ved besiktigelsen av boligen, eller ved å studere de skriftlige opplysningene, kan ikke senere gjøres gjeldende som en mangel ved eiendommen. Hvis kjøper er usikker på et forhold ved eiendommen, må selger spørres ut om dette.

Som hovedregel går selgers opplysningsplikt foran kjøpers undersøkelsesplikt. Dette betyr for eksempel at dersom selger har positiv kunnskap om at boligens drening ikke fungerer som den skal, uten at dette er synlig for kjøper i form av fuktutslag på grunnmuren, så vil selger kunne komme i ansvar overfor kjøper. Hvilke forhold om eiendommen selger må forventes å besitte kunnskap om, vil også kunne være avhengig av selgers individuelle forutsetninger. En erfaren håndverker som selv har utført en rekke arbeider på boligen opp gjennom årene, vil eksempelvis lettere kunne komme i ansvar enn en eldre enke med begrenset kunnskap om eiendommens tekniske tilstand.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater