Overtakelsesforretning og overtakelseserklæring

Ved kjøp av eiendom etter avhendingsloven, vil eiendommen normalt overtas ved en såkalt overtakelsesforretning.


Ved overtakelsesforretningen vil kjøper og selger gjennomgå boligen i fellesskap for deretter å fylle ut og signere en overtakelsesprotokoll eller overtakelseserklæring som dokumentasjon på at overtakelsen er gjennomført.

05/07/2019

Hva skal overtakelsesprotokoll inneholde?

I overtakelsesprotokollen eller overtakelseserklæringen vil det normalt, foruten dato og klokkeslett for overtakelsesforretningen, fremgå:

  • om eiendommen er tilfredsstillende ryddet og rengjort
  • om samtlige nøkler er overlevert kjøper
  • resultatene av strøm- og eventuelt vannmåleravlesning
  • kjøpers eventuelle merknader til eiendommens tilstand

Det skal videre fremgå om kjøper instruerer eiendomsmegler om tilbakehold av deler av kjøpesummen, eller om oppgjør kan finne sted i henhold til partenes kjøpekontrakt uten nærmere forbehold.

Når overtar kjøper risikoen for eiendommen?

Ved overtakelsen vil risikoen for eiendommen gå over på kjøperen.

Dersom selger ikke får overlatt bruken til kjøper til avtalt tid, og årsaken til dette ligger hos kjøper, overtar dog kjøperen risikoen for eiendommen på det tidspunkt vedkommende kunne ha overtatt bruken av eiendommen.

Når risikoen for eiendommen har gått over på kjøperen, faller ikke kjøperens plikt til å betale kjøpesummen bort dersom eiendommen blir skadet eller ødelagt som følge av en hendelse selger ikke svarer for.

Kjøper kan heller ikke kreve prisavslag eller noen annen form for kompensasjon fra selger for tilfeldig skade som skulle oppstå etter dette tidspunkt.

Når går instruksjonsrett over kjøpesum fra kjøper til selger?

Når overtakelsen har funnet sted, går videre instruksjonsmyndigheten over kjøpesummen innbetalt på eiendomsmeglers klientkonto over fra kjøper til selger.

Dersom kjøper anser seg berettiget til å holde tilbake deler av kjøpesummen til dekning av krav vedkommende mener å ha mot selger, er det således viktig at kjøper instruerer eiendomsmegler om dette senest ved utfyllingen av overtakelsesprotokollen. En instruks om tilbakehold skal føres inn i overtakelsesprotokollen før denne signeres av partene.

Overtakelsesprotokoll: Dokumentasjon av feil og mangler

Dersom kjøper ved gjennomgangen av eiendommen under overtakelsesforretningen oppdager forhold som vedkommende mener kan utgjøre mangler ved eiendommen, er det viktig at det tas forbehold om disse forholdene i overtakelsesprotokollen før denne signeres av partene.

Dersom kjøper vel vitende om de aktuelle forhold overtar eiendommen uten forbehold, kan vedkommende bli møtt med at forholdene er å anse som akseptert ved en eventuell etterfølgende reklamasjon.

Stilles det krav til overtakelsesforretning?

Det stilles ikke krav om gjennomføring av en formell overtakelsesforretning for at overtakelse skal anses gjennomført ved kjøp etter avhendingsloven, selv om vi alltid anbefaler at dette gjøres.

I tilfeller der det ikke gjennomføres en formell overtakelsesforretning, vil det måtte vurderes konkret når overtakelsen må anses for å ha funnet sted.

Overtakelse vil på generelt grunnlag normalt anses for å ha funnet sted når selger har flyttet ut av boligen og kjøper har overtatt nøklene. Ved avhending av eiendommer som ikke skal bebos, eksempelvis tomter, skogseiendommer o.l., vil det normalt legges vekt på når retten til avkastning og plikten til å dekke løpende kostnader gikk over på kjøperen. For øvrig må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt overtakelsen må anses for å ha funnet sted eller ikke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater