Bistand ved ekspropriasjon?

I korthet kan ekspropriasjon defineres som grunnerverv som er hjemlet i lov. Det kan være ekspropriasjonsloven (oreigningslova) eller i særlovgivning, som for eksempel plan- og bygningsloven. Ekspropriasjon gjennomføres oftest fra det offentlige, der det må erverves grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i lov. Ekspropriasjon kan også av private, etter offentlig tillatelse eller der det er hjemlet i lov.

29/06/2022

Utgangspunktet etter norsk rett at en avståelse av grunn skal skje mot full erstatning, jfr. grunnlovens § 105. Spesialbestemmelser om selve erstatningsberegningen finnes i vederlagsloven.

Utgangspunktet etter vederlagsloven er at den som utsettes for ekspropriasjon har krav på erstatning basert på den vurdering som gir den høyeste erstatning ut fra følgende alternative vurderingsprinsipper: salgsverdi, bruksverdi eller utgifter til gjenkjøp.

Beregningen av erstatningen byr erfaringsvis på kompliserte spørsmål, som gjør at man oftest vil ha behov for juridisk bistand.

Det er et hovedprinsipp i norsk rett at avståelse av grunn skal skje mot full erstatning, jf. Grunnloven § 105. Nærmere bestemmelser om selve erstatningsberegningen finnes i vederlagsloven.

Vi bistår ved ekspropriasjon

Codex Advokat bistår klienter ved ekspropriasjonsrettslige problemstillinger, og ellers bistand ved grunnerverv dersom det ikke er nødvendig å gå veien om ekspropriasjon. Eiendomsavdelingen yter bistand ved forhandlinger og skjønn for domstolene.

Erstatningsfastsettelse for alle tvungne eiendomsinngrep skjer ved ekspropriasjonsskjønn etter skjønnsprosessloven av 1917. Det følger av lovens § 54 at den som utsettes for ekspropriasjon har krav på dekning av nødvendige utgifter til juridisk og teknisk bistand under skjønnssaken i første instans.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater