Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Eiendomstvist – Hva dekker min rettshjelpsdekning?

Glad mann som snakker i telefonen

Hvis du står i en eiendomstvist, kan du få dekket store deler av dine advokatkostnader fra din rettshjelpsforsikring. En rettshjelpsdekning oppleves som en trygghet for mange i møte med advokat, ettersom forsikringsselskapet vil bære store deler av kostnadene. Vi erfarer imidlertid at rettshjelpsforsikring er et ukjent begrep for mange og at flere ikke kjenner til at dette inngår i deres opprinnelige privatforsikring.

I denne artikkelen får du vite mer om:

Rettshjelpsdekningens omfang

Rettshjelpsdekningen i din bolig-/hus-/bygningsforsikring gjelder for tvist tilknyttet den aktuelle eiendommen forsikringen gjelder for.

Gratis konsultasjon

Hos oss får du en gratis førstekonsultasjon ved saker med forsikringsdekning. Usikker på om du har en sak? Ta kontakt med oss, så skal vi se om vi kan hjelpe deg.

Din innboforsikring gjelder for tvist som skulle oppstå for deg som privatperson, herunder de fleste eiendomstvister.

De ordinære vilkårene for en rettshjelpsforsikring er at forsikringstakeren betaler en egenandel på 3000–4000 kroner til forsikringsselskapet. For kostnader som overstiger egenandelen, betaler forsikringstaker 20 % og forsikringsselskapet 80 %. Som regel er kostnadsrammen til juridisk bistand begrenset oppad til 100 000 kroner. Utgifter som overstiger dette må man selv dekke fullt ut.

GODT Å VITE!
Naturlig nok er det bare kostnader som anses nødvendige for saken som det kan kreves dekning for under rettshjelpsforsikringen.

Vilkår for dekning – hva skal til?

Vilkåret for å få innvilget rettshjelpsdekning er i utgangspunktet at det har oppstått en tvist mellom deg og en annen part. Vilkåret kan også anses som oppfylt hvis motparten forholder seg passiv over lengre tid.

Hvordan tolker forsikringsselskapene begrepet tvist?

At det har oppstått en tvist betyr at det har oppstått en uenighet, typisk mellom to eller flere parter. Dette må videre til en viss grad kunne dokumenteres overfor ditt forsikringsselskap. Det er derfor vanlig at en tvist anses for å foreligge fra det tidspunktet du har fremsatt et krav og dette kravet er bestridt, helt eller delvis.

Eksempel:
Du sender en e-post til en nabo med krav om at naboens bod, som delvis er oppført på din eiendom, fjernes. Fra det tidspunktet du mottar et avslag på dette kravet, har det i henhold til forsikringsvilkårene oppstått en tvist.

Hvilke eiendomstvister dekkes?

De fleste eiendomstvister omfattes av rettshjelpsdekningen, så fremt ikke annet er spesifikt unntatt i dine forsikringsvilkår.

Betegnelsen eiendomstvist favner vidt. Dette omfatter alle former for tvister relatert til din eiendom, eksempelvis;

  • nabotvister
  • husleietvister
  • tvist etter kjøp/salg av bolig
  • håndverkertvister
  • tvister i et sameie
  • eller tvister vedrørende tomtegrense

Forholdet mellom rettshjelpsdekning og boligkjøperforsikring

Ved kjøp av bolig kan du velge å tegne en boligkjøperforsikring. Ved tegning betaler du et beløp som sikrer deg bistand fra advokat for det tilfellet at du oppdager feil og mangler ved boligen du har kjøpt.

På mange måter vil du være dobbeltforsikret i denne type situasjoner ettersom din rettshjelpsdekning også kan benyttes i denne type tvister. En boligkjøperforsikring vil imidlertid ikke ha et tilsvarende kostnadstak, men det vil påløpe kostnader til egenandel og kjøp av selve forsikringen.

Hvis du ikke har tegnet boligkjøperforsikring eller boligselgerforsikring, kan din rettshjelpsdekning benyttes – så fremt ikke annet fremgår i dine forsikringsvilkår.

Hva kan vi i Codex Advokat bistå med?

Vi i Codex Advokat kan bistå deg med din eiendomstvist og vi har plikt til å vurdere om du har rett til å få dekket en del av kostnadene ved bistand via rettshjelpsforsikring. Vi vil videre være behjelpelige med å søke om rettshjelpsdekning fra ditt forsikringsselskap.

For det tilfellet at du får avslag på dekning fra ditt forsikringsselskap, vil dette normalt bli avklart i en tidlig fase av saken, slik at du unngår kostnader til advokat som du ikke var forberedt på.

 

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.