EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Bistand ved ekspropriasjon?

I korthet kan ekspropriasjon defineres som en form for grunnerverv som er hjemlet i ekspropriasjonsloven, eller i offentlige planer, for eksempel en reguleringsplan. Ekspropriasjon utøves i utgangspunktet fra statlig hold, der det offentlige må erverve grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i lov, vist i offentlige planer. Ekspropriasjon kan også skje der private parter ut fra lov eller offentlig tillatelse har rett til å erverve en annens eiendom.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

21. februar 2019

Utgangspunktet etter norsk rett at en avståelse av grunn skal skje mot full erstatning, jfr. grunnlovens § 105. Spesialbestemmelser om selve erstatningsberegningen finnes i vederlagsloven. Utgangspunktet etter vederlagsloven er at den som utsettes for ekspropriasjon har krav på erstatning basert på den vurdering som gir den høyeste erstatning ut fra følgende alternative vurderingsprinsipper: salgsverdi, bruksverdi eller utgifter til gjenkjøp. Beregningen av erstatningen byr erfaringsvis på kompliserte spørsmål, som gjør at man oftest vil ha behov for juridisk bistand.

Vi bistår ved ekspropriasjon

Codex Advokat bistår klienter ved ekspropriasjonsrettlige spørsmål og problemstillingerEiendomsavdelingen yter blant annet bistand ved forhandlinger, skjønn og tvisteløsning overfor domstolene. Få sivile rettsområder har oftere har vært til behandling i Høyesterett enn spørsmålet om erstatningsfastsettelse ved ekspropriasjon av fast eiendom.

Erstatningsfastsettelse for alle tvungne eiendomsinngrep skjer ved ekspropriasjonsskjønn etter skjønnsprosessloven av 1917. Det følger av lovens § 54 at den som rammes av en slik ekspropriasjon vil ha krav på dekning for utgifter til juridisk, og om nødvendig, også teknisk bistand under skjønnssaken.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater