Forhåndstiltredelse og minnelige ordninger ved ekspropriasjon

Et eldre par står i en rom fullt av pappesker. Foto

Når eiendom skal eksproprieres, har eksproprianten i mange tilfeller et ønske om å inngå avtale med grunneier om forhåndstiltredelse, slik at de kan påbegynne tiltaket. I det følgende vil det redegjøres nærmere for adgangen til å få forhåndstiltredelse av eiendommen, og adgangen til å inngå minnelige ordninger mellom partene.

13/11/2023

Adgangen til forhåndstiltredelse av eiendommen etter oreigningslova

Ekspropriasjonsprosessen er ofte langvarig, og det gjør at eksproprianten vil kunne ha behov for å påbegynne tiltaket før det foreligger rettskraftig skjønn om grunneiers erstatning.

Det forvaltningsorgan som treffer ekspropriasjonsvedtaket kan etter oreigningsloven § 25 første ledd, gi samtykke til at ekspropriasjonsinngrepet blir satt i verk før det foreligger rettskraftig skjønn, såkalt forhåndstiltredelse. Unntaket er dersom delegasjonsfullmakten inneholder begrensninger for å gi samtykke til forhåndstiltredelse. Hvorvidt det skal gis samtykke til forhåndstiltredelse beror på en konkret vurdering. I denne vurderingen er inngrepets omfang av sentral betydning og hva som eksproprieres. Ekspropriantens alminnelige interesse i å igangsette tiltaket så raskt som mulig kan etter lovkommentarene være tilstrekkelig grunnlag for forhåndstiltredelse hvis skjønn er begjært.

Når det ikke er begjært skjønn kan det bare gis forhåndstiltredelse «i særhøve dersom det kom til å valda urimelig tidhefte» å vente på utarbeidelse av skjønnsbegjæringen. Det skal da fastsettes en frist for eksproprianten for å begjære skjønn og fristen skal ikke være lenger enn 3 måneder.

I de tilfeller hvor det er avholdt skjønn følger det av oreigningsloven § 25 første ledd fjerde punktum at det skal gis samtykke til forhåndstiltredelse hvis ikke særlige grunner taler mot det. Oreigningsloven § 25 andre ledd åpner for at eksproprianten kan bli pålagt å gjennomføre forhåndsgranskning av arealet som skal eksproprieres som vilkår for forhåndstiltredelse, hvis erstatningsfastsettelsen ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort.

I de tilfeller det blir gitt samtykke til forhåndstiltredelse, kan grunneier sette som vilkår og kreve å få utbetalt forskudd på ekspropriasjonserstatningen fra eksproprianten etter oreigningsloven § 25 tredje ledd. I forarbeidene er det antatt at forskuddet bør utgjøre en vesentlig del av det erstatningen kan tenkes å bli.

Partene skal etter oreigningsloven § 25 femte ledd få anledning til å uttale seg om eventuell forhåndstiltredelse før det gis samtykke. Det kan også inngås en frivillig avtale om forhåndstiltredelse av eiendommen mellom partene, som det vil redegjøres nærmere for under punkt 2 og 3 nedenfor.

Avtale om forhåndstiltredelse

Det kan inngås frivillig avtale mellom ekspropriant (den som eksproprierer) og ekspropriat (grunneier/rettighetshaver) om forhåndstiltredelse av arealene, da ekspropriant ofte ønsker å påbegynne tiltaket.

Partenes adgang til å inngå minnelige ordninger

Oreigningsloven § 12 andre ledd gir partene oppfordring til å forsøke å løse saken i minnelighet. Det er i forskrift (FOR-1960-06-02-4) presisert at det i alminnelighet bør være gjort forsøk på å komme til en ordning før søknad om ekspropriasjon. I rettspraksis er det lagt til grunn at det ikke er noen absolutt plikt til å forsøke minnelige ordninger, da det fort ville gitt vanskelige vurderinger av hvorvidt lovens vilkår var oppfylt. Men det hindrer ikke partene fra å forsøke å finne minnelige løsninger både om erstatningen for ekspropriasjonsinngrepet og forhåndstiltredelse av eiendommen.

Forhold som kan tas inn i en avtale om forhåndstiltredelse er for eksempel:

 • Inngå avtale om løpende dekning av advokatkostnader som alternativ til å få disse kostnadene dekket til slutt.
 • Utbetaling av forskudd på ekspropriasjonserstatningen slik at grunneieren for eksempel kan være i stand til å skaffe seg en ny bolig, betale gevinstbeskatning m.v.
 • Enighet om enkelte elementer som skal legges til grunn i en senere skjønnssak.
 • Dersom bare deler av en eiendom skal eksproprieres – enighet om at verdiøkningen eiendommen får på grunn av ekspropriasjonsvedtaket ikke skal kunne trekkes fra i erstatningsbeløpet.
 • Forhold partene har blitt enige om å definere hva en etterfølgende skjønnsrett skal ta stilling til og hva som partene allerede har blitt enige om og forutsetninger skjønnsretten bare skal legge til grunn.
 • Hvilken rentesats som skal legges til grunn og utbetalingstidspunkt.
 • Eventuell erstatningsbolig.
 • m.v.

Hva som konkret kan avtales i en avtale om forhåndstiltredelse må vurderes konkret i den enkelte sak, men det er ingen formelle grenser for hva man kan ta inn i en slik avtale.
Har du spørsmål om forhåndstiltredelse eller ekspropriasjon generelt, ta gjerne kontakt med oss i dag.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater