Dom: Bindende prisoverslag på håndverkertjenester

Høyesterett har i en nylig avsagt dom trukket opp grensen mellom ikke-bindende prisopplysninger og bindende prisoverslag på et entrepriseoppdrag på en større bolig i Oslo. Saken har vært omtalt i media flere ganger og forbrukeren fikk ikke medhold verken i tingretten eller i lagmannsretten. Høyesterett kom imidlertid, i motsetning til lagmannsretten, til at det «estimerte budsjettet» måtte anses som et prisoverslag etter bustadoppføringslova § 41 tredje ledd for de arbeidene som var prissatt, med den konsekvens at sluttsummen for disse arbeidene ikke kunne overstige prisoverslaget med mer enn 15 %.

27/04/2016

Kort om sakens faktum

Saken gjelder en større elektroentreprise ved en ombygging av en større byvilla i Oslo. På anmodning fra forbrukerens prosjektleder for ombyggingsarbeidene, ble det utarbeidet og oversendt et «estimert budsjett» der til sammen ti hovedposter var angitt og priset frem til en totalsum.

Det ble også sendt en «grov kostnadsspesifikasjon innenfor hver ‘tung’ kostnadspost» til forbrukeren. Postene skulle «forklares mot funksjon og nytteverdi». Formålet med anmodningen var «å få en best mulig gjennomgang, og dermed best mulig beslutningsgrunnlag» til et byggemøte der viktige beslutninger skulle tas.

Tingrett og lagmannsrett

Tingretten kom til at budsjettet som var avgitt måtte anses som et prisoverslag, men at entreprenøren hadde krav på full betaling av det fakturerte beløpet siden deler av dette gjaldt arbeider som ikke var omfattet av prisoverslaget, herunder endrings- og tilleggsarbeider.

Lagmannsretten kom til at entreprenøren ikke hadde gitt et prisoverslag, men bare en ikke-bindende prisopplysning.

Høyesteretts oppsummering av den rettslige situasjonen

Høyesterett viste innledningsvis til at det i forarbeidene til gjeldende forbrukerlover er tatt høyde for at forbrukeren har et sterkt behov for beskyttelse. Fra NOU 1992:9 side 11 ble følgende sitert: «Etter departementets mening er det neppe noe område hvor det i dag er sterkere behov for forbrukerbeskyttelse». Det ble videre vist til følgende: «Om det ikke er mulig for forbrukeren å få et bindende pristilbud, er det ikke uvanlig at han på forhånd kan få et prisoverslag fra oppdragstakeren.

Hensikten med prisoverslaget er å gi en pekepinn om den økonomiske innsats forbrukeren må regne med for et visst arbeid. Det er imidlertid intet ukjent problem at prisen til slutt blir en annen – og større – enn det som ble forespeilet. Årsaken ligger normalt i at arbeidet viser seg å bli mer omfattende enn det oppdragstakeren umiddelbart hadde trodd, at det går med mer materialer enn beregnet o.l. Selv om oppdragstakeren ikke krever mer enn rimelig pris for sitt arbeid er situasjonen utilfredsstillende for den forbruker som blir avkrevd et atskillig større beløp enn han hadde ventet». I tillegg uttalte Høyesterett at det vil ha formodningen mot seg at en prisopplysning i en kontraktssituasjon bare er en uforpliktende prisantydning og at det må kreves et sterkt bevis for at så er tilfelle.

Høyesterett uttalte etter dette at formålet med et prisoverslag er å gi forbrukeren en pekepinn om det han må regne med å betale for et visst arbeid. Uttalelsen om at det må kreves et sterkt bevis for å kunne legge til grunn at en prisopplysning i en kontraktssituasjon bare er en ikke-bindende prisopplysning, gir uttrykk for at forbrukeren normalt må kunne oppfatte et prisestimat som en opplysning han kan innrette seg etter, altså som et prisoverslag i lovens forstand. Ved å kreve sterkt bevis for at en prisopplysning ikke skal være et prisoverslag, understrekes at ikke-bindende prisopplysninger vil ha et klart unntakspreg. Dette bidrar også til å oppnå klare og enkle regler.

Høyesteretts konkrete vurdering av saken

I saken som var til behandling sa Høyesterett etter dette følgende:
«Jeg kan ikke se det annerledes enn at budsjettet av 23. august 2011 – som ble avgitt skriftlig – måtte fremstå for Reitan nettopp som en orientering om hva de prissatte arbeidene måtte forventes å ville koste.

Budsjettet knytter seg til et konkret igangværende prosjekt. I en slik situasjon måtte Totaltek, ut fra den generelle forståelsen av bestemmelsen i bustadoppføringslova § 41 tredje ledd som jeg har redegjort for, ha tatt forbehold om at prisopplysningen ikke skulle ha bindende virkning, for at den ikke skal anses å være et prisoverslag. Det har Totaltek ikke gjort.

Veien videre

Med Høyesteretts konklusjon ble lagmannsrettens dom opphevet. Saken går nå tilbake til lagmannsretten og lagmannsretten må da i sin nye vurdering av saken legge til grunn at det er gitt et bindende prisoverslag i saken.

Spørsmålet blir da om den vurderingen som tingretten gjorde – at det var tillegg- og endringer utover pristilbudet som førte til at det fulle kravet fra entreprenøren likevel skulle betales – til slutt blir det riktige resultatet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater