Hva gjør jeg når utbygg/påbygg hos naboen ikke er i henhold til naboloven?

Du oppdager plutselig at naboen har oppført et ulovlig tilbygg på sin tomt. Det kan også hende at tilbygget står i veien for en adkomstvei du er helt avhengig av å kunne bruke. Som nabo må du akseptere en god del, men hvor mye bør/må du egentlig tåle? Når kan tålegrensen anses som passert og hva gjør du da? Og hva blir så rettighetene og pliktene til de ulike partene?

09/05/2019

Naboloven § 2 – Regulering av den naborettslige «tålegrensen»

Som et utgangspunkt står naboen fritt til å utnytte sin eiendom innenfor de rammer som følger av gjeldende lover og forskrifter. Det går likevel en grense for hva som kan anses som akseptabelt. Naboloven § 2 er en sentral bestemmelse som inneholder en generell regel som begrenser naboens frie råderett.

Naboloven § 2 regulerer hva en nabo ikke kan ha og gjøre på egen eiendom, dersom den andre naboen påføres en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig. Naboloven kan også komme til anvendelse dersom naboen ønsker å sette opp en bygning på eiendommen og har fått byggetillatelse. Formuleringen i bestemmelsen er vid, og er valgt med sikte på å dekke alle tenkelige situasjoner. Men det er ikke i seg selv nok at det oppstår en skade eller ulempe, disse må være kvalifiserte; det vil si enten urimelige eller unødvendige.

Ved vurderingen av om naboloven er brutt, skal det legges vekt på flere ulike momenter. For å nevne noen få:

  • Hva er teknisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen som påføres?
  • Hva er økonomisk mulig for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen som påføres?
  • Hva kan man forvente ut fra forholdene på stedet?

Det er med andre ord en konkret og sammensatt vurdering. Naboloven er generell og gir ikke detaljerte regler. Det kan derfor være en utfordring å gi konkrete råd for hva naboen kan tillate seg å gjøre på sin egen eiendom, og hva du må tåle. Våre advokater har bistått i flere naborettslige tvister – både utenfor og i domstolene.

Kan jeg få tiltaket rettet opp?

Mange velger å henvende seg direkte til kommunen når de oppdager at en omstendighet på nabotomten kanskje ikke er i tråd naboloven. Her er utfordringen at plan- og bygningsmyndighetene skal se til at reglene i plan- og bygningsloven følges, og de er ikke alltid like opptatt av den naborettslige siden av saken. Våre advokater har spisskompetanse i naborett og kan hjelpe deg med en juridisk vurdering av saken.

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre eiendomsadvokater i dag.

Merk også at dersom du har havnet i tvist med naboen, vil du ofte ha krav på å få dekket inntil 80 % av kostnadene til advokat under din hus- eller innboforsikring. Vi håndterer hele prosessen overfor ditt forsikringsselskap.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater