Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Klage ved byggesak?

Det er en fordel å la seg bistå av en profesjonell aktør ved klage på en byggesak. Vår erfaring tilsier at et møte med plan- og bygningsetaten ikke er enkelt og man møter et uoversiktlig regelverk.

Klagefrist

Fristen for å klage på en byggesak er tre uker etter at man har mottatt vedtaket. Klagen må som hovedregel være fullstendig innen klagefristen. Det er kun en berørt part av vedtaket, eller en som har rettslig klageinteresse, som kan klage.

Klagens innhold

I en klage må det presiseres at det er en klage, det må fremkomme hvilket vedtak man klager over, årsaken til at man klager, de endringer man ønsker må presiseres og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning må også tas med.

Klagen må være skriftlig, underskrevet av klager og leveres til kommunen ved vanlig brev eller per e-post.

Klagebehandlingen

Kommunen skal behandle klagen innen 8 uker. Vedtaket kan endres av kommunen, hvis det ikke blir endret sendes saken videre til Fylkesmannen for behandling.

Utsatt iverksettelse

Et vedtak kan gjennomføres så fort vedtaket er fattet, dette selv om det er klagefrist på vedtaket. I forbindelse med en klage anbefales det at man søker om å få utsatt iverksettelse av vedtaket (stans av gjennomføringen av et tiltak) til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens regler. Dersom man ønsker utsatt iverksettelse, må dette begrunnes nærmere.

Dekning av sakskostnader

Det er anledning til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med en klagebehandling. Innvilgelse av dekning for sakskostnader beror på om vedtaket blir endret til gunst for en part, jf. forvaltningsloven.

Våre advokater kan bistå deg i forbindelse med inngivelse av klage på et vedtak samt med inngivelse av tilsvar på klage. Vi er eksperter på plan- og bygningsrett og kan hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha.

Les mer om byggesaksbehandling her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.