Byggesaksbehandling - Plan- og bygningsetaten

I Oslo forestås all forberedende saksbehandling av byggesøknader og planinitiativ av Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten har hovedansvar for kommunens overordnede areal- og transportplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger.

18/03/2021

Hvordan forholde seg til Plan- og bygningsetaten?

Vår erfaring viser at ikke alle føler møtet med Plan- og bygningsetaten som enkelt. Man møter et tilsynelatende uoversiktlig regelverk som det for de fleste vil være en utfordring å mestre.

Det er heller ikke uvanlig at regelverket anvendes feilaktig enten av bygningsmyndighetene eller tiltakshaverne. Dette være seg i form av saksbehandlingsfeil, feil forståelse av regelverket eller feilaktige opplysninger i søknader. Alle vil kunne føre til at det fattes vedtak som får uheldige konsekvenser.

Innsyn i byggesak

Samtlige feil vil kunne føre til at det fattes vedtak som får uheldige konsekvenser. I de aller fleste byggesaker foreligger det alminnelig innsynsrett for alle, hvilket gjør at det er mulig å vurdere lovligheten av saksbehandlingen ved å følge en byggesak fra start til slutt hva gjelder selve byggesøknaden, nabovarsler, klager mv.

Feilaktige vedtak

Som advokater kjenner vi i Codex Advokat godt til både regelverket og argumentasjonen som benyttes både av Plan- og bygningsetaten og tiltakshaverne. Vi kan således veilede deg gjennom prosessen samt gi en faglig vurdering av din konkrete sak.

Våre advokater kan bistå deg i forbindelse med blant annet inngivelse av klage på vedtak, inngivelse av tilsvar på klage, vurdering av om det foreligger søknadsplikt for konkrete tiltak samt øvrig juridisk bistand i forbindelse med Plan- og bygningsrett.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater