Reguleringsplan eller arealplan

Kommunen er planmyndighet og vedtar kommuneplan og reguleringsplaner. Kommunale planer består av et plankart med tilhørende bestemmelser. De kommunale planene viser hvor kommunen ønsker fortetting, og hvor det er ønskelig at boliger, skoler, lekeplasser, veier, barnehager, hytter osv. skal ligge.

07/04/2021

Det finnes 2 typer arealplaner:

  1. Kommuneplanen
    • Samfunndel
    • Arealdel
  2. Reguleringsplan
    • Områderegulering
    • Detaljregulering

1. Kommuneplanen

Kommuneplanen utarbeides i en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet.

Arealdelen er en overordnet plan som ser forholdet mellom samfunnsutvikling og arealbruk i hele kommunen. Arealplanen er normalt en langtidsplan som sier noe om dagens arealbruk og planlagt fremtidig arealbruk. Hvor vil for eksempel fremtidens boligområder etableres?

Arealdelen består av et kart med tilhørende bestemmelser som gir en oversikt over hvordan kommunens arealer skal brukes i dag og i fremtiden.

2. Reguleringsplan

En reguleringsplan er et kart med tilhørende bestemmelser over et nærmere avgrenset geografisk område innenfor kommunen.

Reguleringsplanen definerer hva grunnen innenfor området skal benyttes til. Dette kan være en områderegulering eller en detaljregulering.

Reguleringsplanen inneholder også ofte krav eller retningslinjer for bruk av arealer og krav for utbygging av disse arealene. Det kan være krav knyttet til utnyttelsesgrad på tomtene, krav til opparbeidelse av vei osv. Dette kan også ha betydning for mulighetene til seksjonering av tomt innenfor planområdet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater