Festetomt: Dette bør du vite når du kjøper hus eller hytte på festet eiendom

Topp Banner 800x391 last ned i jpg 7

Når man kjøper hus, hytte eller tomt for hus og hytte, så plikter eiendomsmegler å opplyse om tomten er eid eller festet. Festetomt betyr kort fortalt at grunnen er leid, ikke eid.

06/06/2022

Festet tomt

Det at tomten kun er leid ikke eid synes mange virker usikkert. Det kan by på utfordringer, men dette er utfordringer som for en stor grad er løsbare.

Som kjøper av festetomt må man gjøre seg godt kjent med festekontrakten;

 • Hva er festeavgiften?
 • Kan festeavgiften reguleres?
 • I tilfelle hvordan kan festeavgiften reguleres?
 • Når kan den reguleres?
 • Når løper kontraktstiden ut?
 • Alle festetomter til bolig kan innløses, men når er det mulig?
 • kan festetomten til fritidsbolig innløses, eller er den omfattet av noen av unntakene?
 • Hva blir prisen på tomten ved innløsning?

Flesteparten av disse spørsmålene besvares i lov om tomtefeste, og gjennomgås oppsummeringsvis i det følgende.

ⓘ 
Tomtefeste kan virke komplisert

Rollen til våre advokater er å gi deg nyttige råd på veien, slik at eventuelle usikkerhetsmomenter langt på vei er oppklart når kjøpsavtale inngås.

Hva er avtalt?

Ved feste av tomt til bolig og fritidsbolig går Tomtefesteloven foran inngått festekontrakt. Det er likevel slik at enkelte rettigheter bortfester har forbeholdt seg over festetomten kan stå seg.

Dette gjelder typisk rett til vei og trær på tomten.

Festeformålet er styrende for hvordan fester kan bruke tomten.

Vær også oppmerksom på avtalebestemmelser om festetid, når festeavtalen er inngått, hva festeavgiften er og hva som er bestemt om regulering av festeavgift. Kontraktsbestemmelser om innløsning viker i de aller fleste tilfeller for bestemmelsene i tomtefesteloven. Unntak fra dette er for tomt til fritidsbolig som egentlig kan falle inn under et av unntakene fra innløsningsretten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å tolke festekontrakten.

Regulering av festeavgiften

Hovedregelen er at det er festeavtalen som bestemmer hvordan festeavgiften skal reguleres. Tomtefesteloven begrenser imidlertid avtalefriheten med maksimal justering i henhold til konsumprisindeksen.

Det er likevel slik at bortfester kan kreve regulering av festeavgift etter kontrakten én gang etter 1.1.2002.

Dette kalles engangsløftet, og følger i dag av endringslov til tomtefesteloven del 2 nr. 5.

Festeavgiften kan maksimalt økes til 9000 kr pr. dekar, regulert med endring i pengeverdien fra 1.1.2002. I dag utgjør dette ca. 13 000 kr. Vilkåret er at det i kontrakten tvilløst er avtalt annen regulering enn etter konsumprisindeks.

Dersom festekontrakten ikke har bestemmelser om regulering av festeavgift, kan avgiften likevel reguleres etter hovedregel om konsumprisindeks hvert tiende år.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å tolke kontrakten for å vurdere hvordan festeavgiften kan reguleres, og bistår i dialogen med bortfester om reguleringen.

Festeavtalen løper ut – hva nå?

Endringer i tomtefesteloven fra 2015 gjør at festeavtale for bolig eller fritidsbolig nå løper automatisk videre, uten at dette må kreves på forhånd av fester.

Når festeavtalen løper ut har likevel bortfester som hovedregel rett til å justere opp festeavgiften med et engangsløft, tilsvarende 2 % av tomteverdien, men ikke høyere enn maksimalt 9000 kr pr. dekar tomt, regulert med endring i pengeverdien fra 1.1.2002. I dag utgjør dette ca. 13 000 kr.

Dersom det er kort tid igjen av festetiden medfører dette at kjøper kan forvente seg en økning i festeavgiften innen kort tid.

Vær oppmerksom på at enkelte festekontrakter har bestemmelser om forlengelse. Dette kan ha betydning for bortfesters mulighet til å kreve et engangsløft.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha, og veileder deg trygt gjennom prosessen.

Innløsning av festetomt

Når takstmenn og eiendomsmeglere priser bolig- eller fritidseiendommer er eierform på tomten en del av verdifastsettelsesgrunnlaget. Likevel er vår erfaring at fagpersoner takserer eiendommer for høyt når det er tale om bolig eller fritidsbolig på festet tomt.

Tomtefesteloven gir fester rett til å innløse tomten når det er gått 30 år av festetida, dersom ikke kortere tid er avtalt, eller når festetiden er ute. Etter at det er gått 30 år av festetida, kan festeren kreve å få innløse festetomt til bolig annet hvert år, og hvert tiende år for fritidsboliger.

For å kreve innløsning må festeren skriftlig, senest et år før innløysingstida er inne, kreve innløsning av festetomten.

For tidsubestemte kontrakter er innløsningssummen 25 ganger oppregulert festeavgift på innløsningstidspunktet. For tidsbestemte kontrakter kan bortfester velge innløsningssum tilsvarende 25 ganger oppregulert festeavgift på innløsningstidspunktet, eller 40% av tomteverdien på innløsingstiden med fradrag for den verdiøkningen som festeren har tilført tomten. Dersom det er mindre enn 10 år igjen til utløp når innløsning kreves, kan bortfester (hypotetisk) regulere festeavgiften etter reglene om engangsløft ved utløp før innløsningssum fastsettes.

Dersom kjøper ønsker å innløse tomten er det viktig å være oppmerksom på at det må betales for den senere, i tillegg til den kjøpesummen vedkommende har betalt for hus med festerett.

Hva gjør vi for deg?

 • Vi hjelper deg i forhandlinger om kontraktsvilkår ved inngåelse av kontrakt.
 • Vi bistår med tolkning av festekontrakten
  • Er det kontrakt til bolig, fritidsbolig eller annet formål?
  • Når kan festeavgiften reguleres?
  • Hvordan kan festeavgiften reguleres?
  • Når kan festetomten innløses?
  • Hvordan fastsettes innløsningssummen?
 • Vi bistår i forhandlinger om regulering av festeavgift.
 • Vi hjelper deg i forhandlinger om innløsning av festetomt.
 • Vi gjennomfører skjønn for regulering av festeavgift eller innløsning av festetomt om det skulle bli nødvendig.
 • Særlig for feste av tomt til fritidsbolig: vi kan vurdere om vilkårene for unntak fra innløsningsretten foreligger.

Bli kjent med våre advokater i dag

Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater