Veiretter og tilstøtende rettigheter

Veiretter og andre eiendomsretter er ofte årsaken til konflikter i naboforhold. Denne artikkelen har som formål å gi en oversikt over reglene innenfor dette rettsområdet, og hvilke problemer som kan oppstå i forbindelse med veirettene.

04/10/2019

Avtale som rettslig grunnlag for veirett

Det rettslige grunnlaget for etablering av en veirett vil ofte være avtalebasert. Den ene naboeiendommen vil for eksempel mangle tilstrekkelig adkomst til sin eiendom, noe som blir avhjulpet ved at den andre naboen gir vedkommende en kjøreadkomst over sin eiendom.

Slik råderetter vil ofte være positive servitutter, det vil si en tinglyst rett som hviler på eiendommen som en heftelse. Denne råderetten vil bestå ved overdragelse av eiendommen. Slike rettigheter vil som regel være tinglyste og fremgå av grunnboken, men det finnes også eksempler på at dette ikke er tilfellet.

Hevd som rettslig grunnlag

Et annet rettslig grunnlag for en rettighet kan være at den er hevdsbasert. Reglene for hevd fremgår av hevdsloven av 9. desember 1966 nr. 1. Ved hevd kan man oppnå eiendomsrett til annen manns eiendom, forutsatt at visse vilkår er oppfylte. Man må ha vært i god tro, og ha opptrådt som eier i en sammenhengende periode på 20 år.

Hevd kan «gå i arv», men da må samtlige utøvere av hevdsretten (for eksempel far og sønn) ha vært i god tro om at de har innehatt retten. De finnes ulike typer for hevd, herunder eiendomshevd og brukshevd. Ved den førstnevnte typen hevder man rett til en ting (for eksempel en brygge, båtplass el.), mens man ved sistnevnte hevder rett til å bruke annen manns eiendom (for eksempel en veirett, båtrett el.).

Hevdstiden ved eiendom

Hevdstiden er som nevnt 20 år for bruksrett over fast eiendom. Gjelder hevden bruksrett over annen manns eiendom som ikke viser seg av en fast tilstelling, er hevdstiden 50 år.

Problemene oppstår ofte i de tilfeller der retten ikke er tinglyst, spørsmål vedrørende omfanget av en veirett (hvor mange kan kjøre, på hvilken tid på døgnet, hvor ofte osv.), og når rettigheten overdras ved salg av eiendommen.

Advokatene i eiendomsadvokater.no har omfattende kjennskap til de problemstillingene som reises i saker som gjelder veiretter og nabotvister

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater