Begrensning i adgang til salg av eierseksjon

28/06/2010

Høyesterett avsa 03.04.2003 en dom hvor de fastslo at eieren ikke var berettiget til å selge sin eierseksjon videre til «andre enn vaksne utan medbuande barn». Dette etter forutgående tvist rundt lovligheten av et avtalevilkår i seksjonssameies vedtekter om at videresalg bare kunne finne sted til voksne uten medbuande barn.

Svelvik kommune hadde vedtatt en regulering av «Sagbukta» med et formål om at det skulle «oppføres boliger for eldre med tilhørende servicebygg». Hjemmelshaver til eiendommen foreslo overfor kommunen utarbeidelse av vedtekter med innhold av heftelser som tinglyses på eiendommen. Dette med tanke på nye kjøperes alder, forkjøpsrett og at barnefamilier ikke skulle få tilgang. Tilsvarende betingelser ble foreslått nedfelt i prospektet og kjøpekontrakt for førstegangskjøp av seksjon. Planutvalget var positiv til forslaget og så vel vedtekter som salgsprospekt med nevnte spesifikasjoner ble utarbeidet.

Punkt 13 i vedtektene fikk ordlyden: …., er sameiet enige i at eierseksjonene skal være forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn, og at videresalg av eierseksjonene ikke skal skje til andre enn ovennevnte…..»

I salgsprospektet het det blant annet: «Da Sagbukta Brygge har beliggenhet i forhold til barnehage og skoler som ikke kan sies å være barnevennlig, har sameiet akseptert at eierseksjonene skal være forbeholdt godt voksne mennesker uten hjemmeboende barn.»

Kjøper av en av seksjonene aksepterte ikke betingelsene og gikk til sak. Lagmannsretten fant det bevist at det ble inngått avtale basert på de nevnte spesifikasjonene. Rettens medlemmer fant at bestemmelsene ikke krenket den rettslige råderetten etter eierseksjonsloven § 22. Høyesterett var enige med Lagmannsretten. Det ble imidlertid påpekt at avtalevilkårene bare regulerer situasjonen ved overdragelse av seksjonene. Vilkårene innebærer med andre ord et ervervsforbud og et salgsforbud. Den senere bruken av seksjonen kan skje, uten at avtalevilkårene avgrenser bruken. Slik regulering av den faktiske rådigretten ville været begrenset av eierseksjonsloven § 19.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater