Domstolsnytt

Dom: Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag

24. oktober 2017

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til, var hvorvidt det er adgang til å kreve erstatning mot kontrollansvarlige (i dette tilfellet en tømrer) etter plan- og bygningsloven

Les mer...

Dom: Forholdet mellom kjøper og selger av fast eiendom

22. juni 2017

Hva er nytt etter Høyesteretts dom? Etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum må det foreligge et «vesentlig» avvik ved en eiendom for at kjøper skal

Les mer...

Dom: Prisavslag etter kjøp av et nybygg

3. mai 2017

Partene var enige om at det forelå en mangel ved eiendommen i form av utette tak og vegger i et trapperom i borettslagets fellesareal. Partene

Les mer...

Dom: Erstatning rettet mot eiendomsmegler og selger

10. april 2017

Boligen var i salgsoppgaven beskrevet som en enebolig, og en del av et eierseksjonssameie med to andre boenheter. At boligen var en del av et

Les mer...

Dom: Tvist om rådighetsmangler

10. april 2017

Saken gjald krav om erstatning for mangel ved fast eiendom etter kontrollansvarsregelen i avhendingsloven § 4-14 førte ledd. Spørsmålet i saken var hvordan det økonomiske

Les mer...

Dom: Mangler oppdaget etter avtaleinngåelse men før overtakelse

23. februar 2017

Leiligheten var solgt «som den er» med en feil på de to badene, som var skjult for begge parter på avtaletidspunktet. Årsaken til feilen var

Les mer...

Dom: Prisavslag etter kjøp av fast eiendom

9. februar 2017

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring ved salget, og eierskifteforsikringsselskapet ble frifunnet i tingretten. Boligen var oppført i 1988. I salgsprospektet fremgikk det at «(…) kjøper har

Les mer...

Dom: Erstatning etter avslutning av husleieavtale

1. februar 2017

Leietaker i saken inngikk våren 2005 avtale om leie av butikklokaler i Oslo med daværende eier av lokalene. Av leiekontrakten fremgikk det at leieforholdet var

Les mer...

Dom: Prisavslag etter avhendingsloven

1. februar 2017

Kjøper krevde prisavslag fra selger for de påståtte mangler ved kjellergulvet samt fuktinnsiget fra grunnmuren. Selger på sin side avviste prisavslagskravet med den begrunnelse at

Les mer...

Dom: Heving, prisavslag og erstatning etter avhendingsloven

1. februar 2017

Av relativt mange oppussingsarbeider var de fleste foretatt av selgers ufaglærte ektemann. Uenigheten i saken gikk i hovedsak ut på hva som ble opplyst på

Les mer...

Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom

1. februar 2017

Ca. 2,5 år før salget, hadde selger oppdaget at de hadde maur inne i boligen. De kontaktet et skadedyrkontrollfirma, og inngikk en lenger serviceavtale med

Les mer...

Dom: Bruksrett på naboeiendom

20. september 2016

Parten som hevdet bruksrett, hadde en tung bevisbyrde for at det var avtalt bruksrettigheter på naboens eiendom ettersom det ikke forelå noen skriftlig avtale om

Les mer...

Dom: Setningsskade

8. september 2016

Det sentrale spørsmålet i saken var hvorvidt skadene var forårsaket av entreprenørens gravearbeid eller om de skyldtes eldre setninger. På bakgrunn av bevisførselen, herunder flere

Les mer...

Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig

31. august 2016

Boligen lå i skrånende terreng, der deler av underetasjen/kjelleren, samt deler av førsteetasjen, lå under bakkenivå. Eiendommen ble «solgt som den er», jfr. avhendingsloven §

Les mer...

Dom: Mangler ved dreneringssystemet

31. august 2016

Kjøperen gikk til søksmål med krav om prisavslag med 2 092 000 kroner og i tillegg med krav om erstatning, men fikk kun delvis medhold

Les mer...

Dom: Fuktskader oppstått mellom kontraktsinngåelsen og overtakelsen

22. august 2016

Det er ikke uvanlig at kjøper oppdager såkalte skjulte feil og mangler i tiden etter overtakelse hvor vedkommende har bodd i boligen en stund. Ettersom

Les mer...

Dom: Tapsbegrensningsplikt ved dekningssalg

10. august 2016

Bakgrunnen for saken En andel i et borettslag under oppføring ble solgt til kjøper i 2007 for en samlet sum bestående av innskudd og andel

Les mer...

Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av borettslagsandel

4. juli 2016

Lagmannsretten fant i motsetning til tingretten at dette var en mangel som følge av tilbakeholdte opplysninger, jfr. avhendingsloven § 3-7, og tilkjente derfor kjøper et

Les mer...

Dom: Medeiendomsrett i bolig og krav om husleie

4. juli 2016

Lagmannsretten uttalte at dersom det skal etableres en medeiendomsrett i en fast eiendom, må det foreligge en avtale om dette eller et annet rettsstiftende grunnlag.

Les mer...

Dom: Mangel som oppdages før overtakelse?

23. juni 2016

Det er ikke uvanlig at kjøper oppdager såkalte skjulte feil og mangler i tiden etter overtakelse hvor vedkommende har bodd i boligen en stund. Da

Les mer...

Dommer: Avvikling av festeforhold – verdsettelse ved bortfesters overtakelse av bygningsmasse

22. juni 2016

Det er viktig å minne om den store hovedregelen i § 39: fester har rett og plikt til å fjerne hus og faste innretninger som

Les mer...

Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av en boligeiendom

28. april 2016

Dommen inneholder også vurderinger av prosentlæren i relasjon til avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Lagmannsretten har lagt til grunn at det ved vurderingen av det

Les mer...

Dom: Bindende prisoverslag på håndverkertjenester

27. april 2016

Kort om sakens faktum Saken gjelder en større elektroentreprise ved en ombygging av en større byvilla i Oslo. På anmodning fra forbrukerens prosjektleder for ombyggingsarbeidene,

Les mer...

Dom: Ulovlig felling av trær

28. januar 2016

Hytteforeningen gikk til sak mot saksøkte med krav om erstatning for ulovlig felling av trær. Saksøkte anførte på sin side at han hadde fått samtykke

Les mer...

Dom: Overføring av veirett etablert ved hevd

28. januar 2016

A var eier av en eiendom i Kristiansand kommune. Eiendommen var opprinnelig en del av en landbrukseiendom, men ble på tvistetidspunktet benyttet som fritidseiendom. Adkomstveien

Les mer...

Dom: Fengselsstraff for å bygge uten godkjenning

25. september 2015

Eieren av eiendommen i saken for Halden tingrett hadde sprengt bort deler av fjellet ned mot sjøen i 100-metersonen, og revet et verneverdig anneks fra

Les mer...

Tvangsoppløsning av sameie?

7. juli 2015

Salgssummen fordeles deretter på de enkelte sameierne etter deres respektive eierbrøker. Krav om oppløsning av et sameie ved tvangssalg fremsettes for namsretten. Les mer om

Les mer...

Dom: Grunneiers rett til regulering av festeavgift

22. april 2015

Bestemmelsen gjelder adgangen til engangsløft av festeavgiften en gang etter 1. januar 2002. Etter ordlyden er det kun adgang til å foreta et engangsløft ved

Les mer...

Dom: Forhold som er reklamert for sent skal ikke med i vesentlighetsvurderingen

16. november 2014

Boligen ble oppført i 1959 og selgeren bodde på eiendommen fra 1979 til 2009, hvoretter selgeren i denne perioden gjorde diverse endringer, herunder ble det

Les mer...

Dom: Prisavslag selv om det var gitt risikoopplysninger

16. november 2014

Boligen ble oppført i 1947 og selgeren kjøpte eiendommen i 2006, hvoretter selger gjorde omfattende arbeider på eiendommen mellom 2007 og 2011, herunder ny drenering/fuktsikring

Les mer...

Dom: Mangelfulle opplysninger om ufaglært arbeid

16. oktober 2014

Den aktuelle leiligheten ble solgt i oktober 2010. I egenerklæringsskjemaet som ble fremlagt ved salget hadde selger krysset av for «ja» på spørsmål om at

Les mer...

Dom: Bortfall av prisavslag pga. senere utvikling

10. oktober 2014

Eiendomsadvokater.no sine kommentarer: Saken gjaldt krav om prisavslag og hovedspørsmålet var betydningen av at mangelen senere var bortfalt. Den ble ikke prosedert av advokat hos

Les mer...

Dom: Fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameie

6. mars 2014

Sameiet Gregers Grams vei på Ullern i Oslo består av 46 boligseksjoner fordelt på syv blokker. Blokkene ble oppført i perioden 1971-1973. I fire av

Les mer...

Dom: Mangel pga. muggsopp

18. november 2013

INSTANS: Frostating lagmannsrett – Dom DATO: 2013-11-11 PUBLISERT: LF-2013-22137 STIKKORD: Eiendomsrett. Bruksrett. Avhendingslova. SAMMENDRAG: Lagmannsretten kom til at det forelå mangel etter avhendingslova § 3-9

Les mer...

Dom: Prisavslag ved arealavvik/arealsvikt ved bolig

9. september 2013

Kommentarer fra Codex Advokat Oslo AS: Saksøker kjøpte en leilighet på Majorstuen i Oslo høsten 2011. De fikk opplyst at leiligheten hadde et P-ROM på 145

Les mer...

Dom: Vern av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen

2. juli 2012

Av tomtefesteloven § 33 fremgår det at tomtefester har rett til å få forlenget sin festeavtale på samme vilkår som før ved avtalens utløp. Høyesterett

Les mer...

Norske grunneiere vant frem i Strasbourg

2. juli 2012

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at tomtefesteloven §33 er i strid med vernet om eiendomsretten i Den europeiske menneskerettskonvensjonen ettersom bestemmelsen ikke gir grunneier

Les mer...

Dom: Krav om prisavslag mot entreprenør

29. september 2011

Av den grunn fant lagmannsretten ikke grunn til å legge avgjørende vekt på Rt-2010-103 – en dom der Høyesterett oppstiller normalintervallet for reklamasjon på to

Les mer...

Dom: Dagmulkt etter bustadoppføringslova

25. mai 2011

Høyesterett har i to avgjørelser HR-2011-951-A og HR-2011-952-A avsagt 10. mai 2011 behandlet spørsmålet om dagsmulkt etter bustadoppføringslova § 18 i forbindelse med byggeprosjekter i

Les mer...

Dom: Dagmulkt i forbindelse med boligprosjekter

25. mai 2011

Høyesterett har i to avgjørelser HR-2011-951-A og HR-2011-952-A avsagt 10. mai 2011 behandlet spørsmålet om dagsmulkt etter bustadoppføringslova § 18 i forbindelse med byggeprosjekter i

Les mer...

Dom: Krav om prisavslag og vurdering av innen rimeleg tid

25. januar 2011

Tingretten konkluderte med at en forbruker som kjøper en henholdsvis ny bolig ikke kan pålegges å undersøke fallet på badegulvet for å ha oppfylt sin plikt til å

Les mer...

Dom: Mistanke om påsatt brann i bolighus

17. desember 2010

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 1998-10-27 DOKNR/PUBLISERT: HR-1998-68-B – Rt-1998-1549 STIKKORD: Forsikringsrett. Sivilprosess. Brannforsikring. Gjenopptakelse. Saksomkostninger. Dommer Bruzelius: Saken gjelder begjæring om gjenopptakelse på

Les mer...

Dom: Avløsning av årlige avgifter etter avhendingslova

22. november 2010

På bakgrunn av denne vurderingen konkluderte retten med at huseierne kunne kreve avløsning av terminvise betalinger etter avhendingsloven § 2-10 annet ledd. Avhendingsloven § 2-10

Les mer...

Dom: Ikke bortfalt krav på kontraktsvederlag

10. november 2010

Høyesterett la til grunn at preklusjonsreglene i punkt 36.1 måtte sees i lys av punkt 30.3 andre ledd som faststetter at innestående «utbetales ved sluttoppgjøret»

Les mer...

Dom: Megleransvar etter uaktsomhet

7. april 2010

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2005-06-29 DOKNR/PUBLISERT: Rt-2005-870 STIKKORD: Erstatningsrett. Eiendomssalg. Opplysningssvikt. Eiendomsmegler. Megleransvar. Sakens faktiske bakgrunn: Dommer Bruzelius: Saken gjelder spørsmålet om et

Les mer...

Dom: Krav om prisavslag og forståelsen av vesentlighetskravet

22. mars 2010

Høyesterett pekte på at vesentlighetskravet i § 3-9 må avgjøres etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. Utbedringskostandene ved eiendommen lå i forhold til størrelsen på kjøpesummen, godt

Les mer...

Dom: Innredning og bruk av tilleggsdel

7. mars 2010

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2004-11-11 DOKNR/PUBLISERT: HR-2004-1884-A – Rt-2004-1711 STIKKORD: Obligasjonsrett. Boligrett. Eierseksjoner. (1) Dommer Stabel: Saken gjelder spørsmål om eierseksjonsloven hindrer

Les mer...

Dom: Prisavslag for parkeringsplasser

3. februar 2010

INSTANS: Agder lagmannsrett – Dom. DATO: 2009-12-07 DOKNR/PUBLISERT: LA-2009-76163 STIKKORD: Avhendingslova § 4-19 første ledd. Reklamasjon. Mangel. Sakens faktiske bakgrunn Våren 2007 la Ida Marie

Les mer...

Dom: Prisavslag for lekkasje og feil ved drenering

27. november 2009

INSTANS: Hålogaland lagmannsrett – Dom. DATO: 2009-11-20 PUBLISERT: LH-2009-105785 STIKKORD: Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9 2. punktum. SAMMENDRAG:

Les mer...

Dom: Prisavslag for mangler på bad

18. november 2009

INSTANS: Frostating lagmannsrett – Dom DATO: 2009-11-10 PUBLISERT: LF-2009-115248 STIKKORD: Eiendoms- og bruksrett. Sakskostnader. Avhendingslova § 3-8, § 3-9 og § 4-12 samt tvisteloven §

Les mer...

Dom: Prisavslag og erstatning for fuktskade på bad

10. november 2009

INSTANS: Hålogaland lagmannsrett – Dom. DATO: 2009-10-27 PUBLISERT: LH-2009-101575 STIKKORD: Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om

Les mer...

Nytt i borettslagslov av 2005

11. november 2008

Sett fra forbrukernes synsvinkel er den mest sentrale endring i loven er at kjøpere av borettslagsleiligheter får samme forbrukervern som kjøpere av selveierboliger. Både avhendingsloven

Les mer...

Begrensning i adgang til salg av eierseksjon

11. november 2008

Høyesterett avsa 03.04.2003 en dom hvor de fastslo at eieren ikke var berettiget til å selge sin eierseksjon videre til «andre enn vaksne utan medbuande

Les mer...

Tvangsoppløsning av sameie i fast eiendom

11. november 2008

Salget I 1981 kjøpte sameier nr 1 eiendommen i Kragerø kommune og fikk oppført et bolighus og et uthus. Etter et par år søkte sameier

Les mer...

Dom: Prisavslag ved rehabilitering og fellesgjeld

7. november 2008

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2008-06-25 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1138-A – Rt-2008-976 STIKKORD: Obligasjonsrett. Borettslag. Fellesgjeld. Prisavslag. Selgers opplysningsplikt. Avhendingsloven § 3-7, § 3-8. SAMMENDRAG: To

Les mer...

Dom: Rotteskader

28. oktober 2008

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2008-06-25 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1135-A – Rt-2008-963 STIKKORD: (Rottedommen) Obligasjonsrett. Salg av fast eiendom. Prisavslag. SAMMENDRAG: En bolig var solgt «

Les mer...

Dom: Fuktskader i sokkelleilighet

27. oktober 2008

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2006-09-07 DOKNR/PUBLISERT: HR-2006-1542-A – Rt-2006-1076 STIKKORD: Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Erstatning. SAMMENDRAG: En sokkelleilighet fikk konstatert fuktskader fire

Les mer...

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater