Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig

LB-2015-164972


Borgarting lagmannsrett avsa 15.august 2016 dom i sak som gjaldt prisavslag og erstatning for mangler ved dreneringssystemet rundt en enebolig. Boligen var oppført i 2000-2001, og det var på det rene at dreneringen ikke var anlagt slik som angitt i prosjektbeskrivelsen.

31/08/2016

Boligen lå i skrånende terreng, der deler av underetasjen/kjelleren, samt deler av førsteetasjen, lå under bakkenivå.

Eiendommen ble «solgt som den er», jfr. avhendingsloven § 3-9. Vedlegg som fulgte med kjøpekontrakten var blant annet verdi- og lånetakst samt selgers egenerklæringsskjema.

Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper først at det kom vann inn i carporten, før det ble oppdaget at malingen boblet på en vegg i kjelleren.

I forbindelse med utbedring ble det oppdaget at grunnmursplasten var trukket ned, slik at de øverste 10-15 cm. av veggen under bakkenivå var eksponert mot løsmasser, utettheter rundt rørgjennomføring i muren, samt at det ikke var blitt lagt fiberduk rundt drensledningen.

Det sentrale spørsmålet i saken var om selger hadde gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om dreneringssystemet og fuktproblemene i kjelleren.

Det ble anført av kjøper at selger, som bygningskyndig og delaktig i byggeprosessen, visste hvordan dreneringen var utført og skulle ha opplyst om dette. Retten fant ikke at dette var sannsynliggjort og kom til at selger ikke hadde forsømt sin opplysningsplikt.

Videre kom retten til at det heller ikke var gitt uriktige opplysninger ved at selger hadde krysset av for at han ikke kjente til fukt i egenerklæringsskjemaet.

Selv om eiendommen er solgt «som den er», har den mangel dersom den er i «vesentlig dårligere stand» enn det kjøperen hadde grunn til å regne med.

Retten viste videre til at dersom det er mangler ved dreneringen rundt eiendommen som medfører at det er nødvendig å foreta større utbedringer eller omlegginger, vil dette innebære betydelige kostnader. Det at dreneringen fungerer tilfredsstillende er også et sentralt punkt ved en enebolig.

Etter å ha gjennomgått flere fagkyndige uttalelser, fant lagmannsretten det sannsynliggjort at det forelå mangler ved dreneringssystemet rundt boligen som innebar at dreneringen ikke fungerte slik den skulle og at kjøperne derfor hadde krav på prisavslag.

Ettersom det var fremlagt mange forskjellige pristilbud av svært varierende størrelse, la lagmannsretten til grunn at utbedringskostnadene måtte utmåles skjønnsmessig. Det ble gjort fratrekk for merverdien av et fullstendig nytt dreneringssystem ettersom boligen var 15 år gammel. Et dreneringssystem forringes over tid og da det ikke ble ført beviser for den antatte forlengede levetiden for dreneringen, foretok lagmannsretten et skjønnsmessig fradrag på en tredjedel av dreneringssystemets verdi.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater