Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av en boligeiendom

Borgarting lagmannsrett avsa 20. april 2016 dom i en sak som gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av en boligeiendom fra 1924.


Lagmannsretten drøftet blant annet spørsmålet om hvilke forventninger kjøper kunne ha som følge av beskrivelsen «et moderne elektrisk anlegg», og hvorvidt tilstanden på boligens murfasader svarte til beskrivelsen i taksten. Kjøper ble gitt medhold i alle sine krav, men prisavslaget ble noe redusert sammenliknet med avgjørelsen i tingretten.

28/04/2016

Dommen inneholder også vurderinger av prosentlæren i relasjon til avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

Lagmannsretten har lagt til grunn at det ved vurderingen av det kvantitative elementet i vesentlighetsvurderingen etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum, skal foretas et standardhevingsfradrag.

Etter at standardhevingsfradraget var gjennomført, utgjorde utbedringskostnadene 3,5 % av kjøpesummen, noe som i utgangspunktet ikke er tilstrekkelig til at det kvantitative elementet i vesentlighetsvurderingen er oppfylt, jfr. Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2010 s. 103, den såkalte Kistebakkane-dommen.

Lagmannsretten vektla imidlertid at den høye kjøpesummen ikke gjenspeilte standarden på bygningsmassen, men snarere tomtens beliggenhet.

Flere dommer:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater