Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom

LB-2015-200431


Borgarting lagmannsrett avsa 9. januar 2017 en dom vedrørende krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom.

01/02/2017

Ca. 2,5 år før salget, hadde selger oppdaget at de hadde maur inne i boligen. De kontaktet et skadedyrkontrollfirma, og inngikk en lenger serviceavtale med disse. Skadedyrkontrollfirmaet fastslo at det var stokkmaur og bekjempet stokkmaurene, men opplyste ikke noe nærmere om dette. Da selger neste vinter på nytt oppdaget maur i boligen, ble forholdet meldt til deres husforsikringsselskap, og avtale om skadedyrbekjempelse ble inngått via forsikringen.

I forbindelse med salget tegnet selger eierskifteforsikring, og fylte ut selskapets egenerklærings-skjema. På spørsmålet om hvorvidt selger kjente til om det er/har vært sopp, råteskader eller skadedyr i boligen, for eksempel rotter, mus, maur eller liknende, krysset selger av for «ja» og kommenterte følgende:

«Maur. Behandlet av spesialselskapet Anticimex.»

Ingen ytterligere opplysninger om forholdet ble gitt ved salget. Kort tid etter overtakelsen, oppdaget kjøper maur i boligen og reklamerte.

Slik saken stod for lagmannsretten var det sentrale spørsmålet om eiendommen hadde en mangel da den ble solgt. Lagmannsretten uttalte at det avgjørende var hva som ble avtalt mellom partene, samt eiendommens tilstand ved overleveringen. Retten la til grunn at selgers uttalelse om at det hadde vært maur i eiendommen som var behandlet av Anticimex, objektivt sett var riktig. Dette talte isolert sett for at det ikke forelå en mangel ved eiendommen.

Under vurderingen av om selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt, uttalte lagmannsretten at det kunne stilles spørsmål ved om selger burde ha presisert at det var snakk om stokkmaur. Lagmanns-retten pekte på at verken selger eller kjøper var profesjonelle aktører innen eiendomsbransjen, og at de heller ikke hadde særkunnskaper om skadedyr. Lagmannsretten presiserte videre at selger trodde at maurene var utryddet. Det fremgikk som nevnt av egenerklæringsskjemaet at maurene hadde vært behandlet av spesialselskapet Anticimex. Hadde kjøper ønsket nærmere opplysninger om hva slags maur det var, kunne hun enkelt ha kontaktet dette selskapet eller spurt selger. Lagmannsretten kom etter dette til at det ikke var en manglende opplysning at det ikke fremgikk at det var stokkmaur, og ikke bare «maur», uten nærmere opplysning om type.

Lagmannsretten konkluderte ikke bare med at det ikke forelå grunnlag for å heve kjøpekontrakten mellom kjøper og selger, med at det overhodet ikke forelå en mangel ved eiendommen, og at kjøper således heller ikke kunne tilkjennes verken prisavslag eller erstatning. Kjøpers anke fulgte dermed ikke frem, og selger og deres eierskifteforsikringsselskap ble frifunnet.

Flere dommer:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater