Finansiering av vedlikehold i eierseksjonssameier

Ethvert sameie er pliktig til å sørge for vedlikehold. Vedlikeholdsplikten vil i hovedsak si at det utføres tiltak for å opprettholde en etablert standard på eiendommen.


Videre vil innholdet i vedlikeholdsplikten kunne forandre seg over tid. Gamle løsninger må kunne tillates å byttes ut til dagens nye og bedre løsninger. Denne artikkelen omhandler finansiering av vedlikehold i eierseksjonssameier.

27/03/2019

Sameiets vedlikehold kan finansieres enten ved et vedlikeholdsfond eller ved å ta utgiften når de kommer. Går sameiet for det siste alternativet, å ta utgiftene når de kommer, må pengene hentes fra sameierne.

Eierseksjonsloven legger opp til at vedlikeholdsansvaret er en felleskostnad.

Fordeling av kostnader

Felleskostnader er kostnader som ikke knytter seg til den enkelte seksjonen i sameiet. Det vil si at kostnader til innvendig vedlikehold og forbedringer av den enkelte seksjon dekkes av eieren selv.

Felleskostnadene skal dekke sameiets kostnader til kommunale avgifter, vann, avløp, renovasjon, feiing, strøm, forsikring, forretningsførsel, eventuelt lån og vedlikehold av fellesarealer.

Hovedregelen etter eierseksjonsloven er at felleskostnadene skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameierbrøken. I de fleste tilfeller er sameierbrøken fastsatt etter areal. I noen tilfeller vil sameierbrøken være fastsatt etter seksjonens verdi.

Endring av sameierbrøk

Hovedregelen er at alle sameierne må være enige i den foreslåtte endringen.

Loven legger likevel opp til at sameierbrøken i de tilfeller der det foreligger særlige grunner kan fastsettes etter nytten eller forbruket til den enkelte eierseksjon. Skal det avtales annet enn fordeling etter sameierbrøk, må dette vedtektsfestes og normalt ha tilslutning fra samtlige sameiere.

Vedlikeholdsfond

For at det skal være anledning til å spare opp til et vedlikeholdsfond, må dette vedtas på sameiermøtet. Vedtas det på møtet at et slikt fond skal opprettes, er det opp til styret å fastsette beløpet, med mindre dette ble vedtatt på sameiermøtet. Det foreligger i utgangspunktet ingen begrensninger på fondets størrelse etter loven.

Låneopptak

Ved større vedlikeholdsarbeider kan sameiet ha behov for å låne penger.

Styret har i utgangspunktet myndighet til å ta opp lån. Styret kan etter disse bestemmelsene gjennomføre nødvendig vedlikehold og fordele kostnadene på sameierne etter deres respektive andeler, uten at dette legges frem for sameiermøtet. Banken gis da adgang til å ta sikkerhet i sameiets felleskonto. I motsetning til borettslag, eier hver enkelt beboer sin leilighet i eierseksjonssameier. Det vil si at hver enkelt seksjon ikke kan pantsettes i forbindelse med låneopptak uten eiers medvirkning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater