Allemannsretten

Har du lov å gå tur på private strender eller legge til båten din der du vil? I anledning sommer og sol, er det mange har lyst til å gå seg en tur langs stranden, kanskje grille litt eller overnatte med båten på et svaberg. Grunneiere og besøkende kan likevel ha litt ulik formening om hva som er lov og ikke. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvilke rettigheter du har etter friluftsloven.

28/07/2017

Utgangspunktet: Fri ferdsel

Utgangspunktet etter friluftsloven er at man har rett til å ferdes til fots i alt som regnes som ”utmark” hele året så lenge dette skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Utmark er etter loven alt som ikke er innmark.

Innmark skal etter friluftsloven § 1a forstås som blant annet hustomt eller dyrket mark, eller annet område hvor allmenhetenes ferdsel vil være til ”utilbørlig fortrengsel” for eier eller bruker. Vurderingen beror på en skjønnsmessig avveining mellom grunneierens og allmennhetenes interesser og Høyesterett har lagt til grunn at utilbørlighetsnormen er streng. Det vil si at det skal relativt mye til for at grunneier skal kunne påberope seg denne bestemmelsen.

Uansett hvor man ferdes må man være oppmerksom på den generelle bestemmelsen om ferdselskultur som følger av friluftsloven § 11. Etter bestemmelsens første ledd skal enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.

Gå tur langs stranden

Som nevnt ovenfor kan du ferdes fritt i alt som betegnes som «utmark», jf. friluftsloven § 2. Hustomt er innmark, og hustomter vil derfor være stengt for allmennheten. Hustomt begrenser seg likevel til den mer private sonen rundt bolighuset eller hytta. Avhengig av avstanden mellom stranden og bebyggelsen, vil derfor stranden være tilgjengelig for turgåere. Dette er slått fast i blant annet i Hvaler-dommen (Rt. 2005 s. 805) der retten uttaler på generelt grunnlag at den som etablerer seg i strandsonen, må akseptere å få allmennheten tettere inn på seg.

Grensen mellom hva som er innmark og utmark kan til tider være vanskelig å trekke. Privatisering av stranden er likevel ikke til hinder for at andre skal kunne bruke den. I Furumoa-dommen (Rt. 1998 s. 1164) hadde grunneier etablert flere innretninger på sin eiendom (utenfor hustomten) som moloer, båtslipp og flaggstang. Retten kom til at dette ikke medførte at strandområdet skulle defineres som innmark, men besluttet tvert imot at område var utmark og dermed åpent for allmennheten. Det ble blant annet vektlagt at avstanden på 65 meter mellom bolighuset og strandsonen tilsa at ferdselen i strandsonen ikke ville være i utilbørlig grad sjenerende for eierne.

Ferdsel på sjøen

På sjøen er ferdsel med båt fri for enhver, jf. friluftsloven § 6. Etter § 7 har man også rett til for ”kortere tid” å dra i land båt på strandstrekning i utmark. Det er imidlertid ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke. Man kan heller ikke benytte seg av fortøyningsredskaper som ringer eller bolter dersom eieren har forbudt det. Eier kan likevel ikke ubetinget forby bruken, når den kan skje uten utilbørlig fortrengsel for ham.

Bading

Etter friluftsloven § 8 har enhver rett til å bade i sjøen eller i vassdrag fra strand i utmark eller fra når båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte. Vilkåret er igjen at dette må skje uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Reglene er derfor strengere for bading enn for alminnelig ferdsel. I Furumoadommen som er nevnt ovenfor, kom Høyesterett rett til at allmennheten hadde rett til å ferdes langs strandsonen, men de hadde ikke rett til å bade, hvilket tilsier at «rimelig avstand» trolig er mer enn 65 meter.

Rasting og telting

Alle har lov til å sette opp telt i utmark uten grunneierens tillatelse. Teltet må likevel ikke være nærmere annen bebyggelse enn 150 meter og må som hovedregel ikke så lengre enn 48 timer på samme sted (todøgns-regelen).

Skal man slå seg ned på en strand eller grille, må man plassere seg i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte, jf. friluftsloven § 8 og 9. At kravet er «bebodd» betyr at man kan plassere seg noe nærmere på området hvor bebyggelsen er åpenbart ubebodd.

Fortsatt usikker på dine rettigheter? Codex Advokat kan bistå i spørsmål om avgrensningen av allmennhetenes rett til fri ferdsel, rett til bading eller opphold. Codex Advokat har også utstrakt kompetanse på spørsmål om dispensasjon for bygging i strandsonen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater