Beslutningsmyndighet i eierseksjonssameier

Eiendom beslutninger eierseksjonsloven

Et eierseksjonssameie består av to eller flere eiere som har faktisk og juridisk rådighet over en bolig i felleskap. Det kan da ofte oppstå spørsmål om hvem som har beslutningsmyndigheten i sameiet og hva flertallet i så fall kan beslutte.

09/02/2022

Organisering av beslutningsmyndigheten

Reglene om hvem som kan fatte hvilke avgjørelser og med hvilket flertall, finner vi i eierseksjonsloven. Den øverste myndighet i et eierseksjonssameie utøves på årsmøtet. Dette innebærer at årsmøtet kan overprøve enhver beslutning foretatt av styret. Alle eierseksjonssameier må likevel ha et styre som forestår den daglige driften.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Eierseksjonsloven har videre bestemmelser om hvilke beslutninger som krever vanlig flertall, hvilke beslutninger som krever to tredjedels flertall og hvilke beslutninger som krever enighet. I forkant av årsmøtet er det derfor viktig å ha klarlagt fordelingen av stemmer i sameiet.

Eierseksjonsloven gir retningslinjer for stemmegivningen i et eierseksjonssameie.

I et eierseksjonssameie som bare inneholder boligseksjoner, regnes flertallet etter antall boligseksjoner, slik at hver seksjon har én stemme. I andre sameier regnes flertallet etter sameiebrøk, om ikke annet er fastsatt i vedtektene med tilslutning fra de sameiere det gjelder.

Utgangspunktet om vanlig flertall

Eierseksjonsloven § 49 første ledd angir utgangspunktet om at alle beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall blant de avgitte stemmer, med mindre noe annet følger av vedtekter eller lov.

Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

Følgende beslutninger krever minst to tredjedels flertall

Etter eierseksjonsloven § 49 annet ledd, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet dersom man skal ta en beslutning om følgende:

 • Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
 • Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

Salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning

Samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt

Samtykke til reseksjonering som nevnt i § 20 annet ledd annet punktum

 • Samtykke til sammenslåing av eierseksjonssameier som nevnt i § 22 a

Eierseksjonsloven § 50 regulerer flertallsvedtak for særlige bomiljøtiltak. Etter bestemmelsens første ledd, kreves det to tredjedelers flertall for følgende tiltak:

 • Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål knyttet til beslutningsmyndighet i eierseksjonssameier.

Beslutninger som krever samtykke fra eksplisitte seksjonseiere

Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp​ på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige, jf. eierseksjonsloven § 50 annet ledd.

Følgende beslutninger krever at samtlige sameiere er enige

Etter eierseksjonsloven § 51 må alle seksjonseiere uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om følgende:

 • Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
 • Vedtak som innebærer vesentlig endring av sameiets karakter, for eksempel omgjøring av borettslag
 • Vedtak om oppløsning av sameiet
 • Vedtak om tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnadene som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne

Denne enigheten eller samtykket fra hver enkelt seksjonseier kan gis på årsmøtet eller på et annet tidspunkt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg i prosessen med å komme til enighet med andre seksjonseiere om hva beslutningsmyndigheten innebærer.

Bli kjent med våre advokater i dag

Kitty sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater