Feil gjort av megler

Design uten navn 84

Utgangspunktet ved kjøp og salg av bolig er at handelen skjer mellom kjøper og selger. Ofte lar partene seg imidlertid bistå av en megler, eiendomsrådgiver, e.l. Denne er ikke part i selve avtalen, eiendomsmeglerne er en mellommann mellom kjøper og selger i en slik transaksjon. Feil og mangler som viser seg ved boligen er i utgangspunktet megler uvedkommende. Men meglers oppgave er å gi kjøper best mulig grunnlag til å ta en avgjørelse.

05/01/2022

I enkelte tilfeller er imidlertid manglene av en slik karakter at megler måtte vite om disse. Dersom megler har kunnskap om manglene, bør ikke vedkommende unnlate å opplyse om disse. Det hender heller ikke helt sjelden at eiendommen lider av såkalte forskriftsmangler. Det er ikke alltid selger selv engang er klar over dette. Det typiske eksempelet er manglende ferdigattest. Om ferdigattest mangler på eiendommen er dette en type opplysning som megler absolutt bør gi kjøper. I de tilfeller der ferdigattest på boligen ikke foreligger, kan det være like naturlig å rette mangelskrevet direkte til megler uten å gå via selger.

Eiendomsmegleres virksomhet er regulert i lov av 29. juni 2007 nr. 73 – Eiendomsmeglingsloven. Loven danner rammen for meglers virksomhet, og hvem som kan drive eiendomsmegling. Vel så viktig i praksis er forskriften til denne loven som i større grad tar for seg det etiske aspektet, herunder kjøper/selger forholdet i kap. 6. I tillegg til forannevnte regler har Norges Eiendomsmeglerforbund utarbeidet etiske regler (meglerskikk) for sine medlemmer som går lenger enn lovens bestemmelser. Dessverre ser vi at det ikke helt sjelden handles i strid med disse bestemmelsene, noe som i enkelte tilfeller kan være erstatningsbetingende.

I de tilfeller der du har mistanke om at megler har opptrådt på en måte som ikke er i samsvar med god meglerskikk bør advokat kontaktes. Som i de mer ordinære mangelstilfeller gjelder det også her reklamasjonsfrister man må forholde seg til. Ved reklamasjon på meglertjeneste kan man også benytte Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Nemnda har kortere og enklere saksbehandling enn de ordinære domstoler, og består av godt kvalifiserte personer. Likevel kan det etter forholdene være mest hensiktsmessig å bringe saken inn for tingretten. Dette beror på en konkret vurdering som vi gjerne bistår med.

Codex Advokat sine eiendomsadvokater har jobbet med denne type spørsmål i en årrekke med gode resultater og fornøyde kunder. Husk at din innboforsikring dekker de vesentlige utgifter til juridisk bistand. Vi vil på dine vegne levere en godt begrunnet søknad til ditt forsikringsselskap slik at kostnadene i saken dekkes av disse.

Våre advokater bistår deg med boligsaken!

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater