Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Feil gjort av megler

Utgangspunktet ved kjøp og salg av bolig er at handelen skjer mellom kjøper og selger. Ofte lar partene seg imidlertid bistå av en megler, eiendomsrådgiver, e.l. Denne ikke part i selve avtalen, og feil og mangler som viser seg ved boligen er i utgangspunktet megler uvedkommende.

I enkelte tilfeller er imidlertid manglene av en slik karakter at megler måtte vite om disse. Dersom megler har kunnskap om manglene, bør ikke vedkommende unnlate å opplyse om disse. Det hender heller ikke helt sjelden at eiendommen lider av såkalte forskriftsmangler. Det er ikke alltid selger selv engang er klar over dette. Det typiske eksempelet er manglende ferdigattest. Om ferdigattest mangler på eiendommen er dette en type opplysning som megler absolutt bør gi kjøper. I de tilfeller der ferdigattest på boligen ikke foreligger, kan det være like naturlig å rette mangelskrevet direkte til megler uten å gå via selger.

Eiendomsmegleres virksomhet er regulert i lov av 29. juni 2007 nr. 73 – Eiendomsmeglingsloven. Loven danner rammen for meglers virksomhet, og hvem som kan drive eiendomsmegling. Vel så viktig i praksis er forskriften til denne loven som i større grad tar for seg det etiske aspektet, herunder kjøper/selger forholdet i kap. 6. I tillegg til forannevnte regler har Norges Eiendomsmeglerforbund utarbeidet etiske regler (meglerskikk) for sine medlemmer som går lenger enn lovens bestemmelser. Dessverre ser vi at det ikke helt sjelden handles i strid med disse bestemmelsene, noe som i enkelte tilfeller kan være erstatningsbetingende.

I de tilfeller der du har mistanke om at megler har opptrådt på en måte som ikke er i samsvar med god meglerskikk bør advokat kontaktes. Som i de mer ordinære mangelstilfeller gjelder det også her reklamasjonsfrister man må forholde seg til. Ved reklamasjon på meglertjeneste kan man også benytte Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Nemnda har kortere og enklere saksbehandling enn de ordinære domstoler, og består av godt kvalifiserte personer. Likevel kan det etter forholdene være mest hensiktsmessig å bringe saken inn for tingretten. Dette beror på en konkret vurdering som vi gjerne bistår med.

Vi i eiendomsadvokater har jobbet med denne type spørsmål i en årrekke med gode resultater og fornøyde kunder. Husk at din innboforsikring dekker de vesentlige utgifter til juridisk bistand. Vi vil på dine vegne levere en godt begrunnet søknad til ditt forsikringsselskap slik at kostnadene i saken dekkes av disse.

Våre advokater bistår deg med boligsaken!

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.