Hva betyr "as is" - "som den er"?

Design uten navn 81

Det har etter hvert blitt hovedregelen at eiendom, både boliger og fritidshus, selges som de står, populært kalt «as is». Logisk sett medfører dette at en eiendom ikke kan lide av feil eller mangler, den er jo solgt «som den er.»

07/06/2022

Boligen er i dårligere stand enn den framstod ved kjøp

Lovgiver har imidlertid sett dette urimelige smutthullet i lovverket. Det har gitt oss regelen i avhendingsloven § 3-9. Denne bestemmelsen sier at eiendommen likevel lider av en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen og øvrige forhold. Men hvem bestemmer hva som er vesentlig, og hva er øvrige forhold?

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Viktige vurderinger i en «As is»-sak

Begrepenes innhold har vært gjenstand for vesentlig tolkning og vurdering i årenes løp. Det må være et vesentlig avvik. Et viktig vurderingstema blir derfor hvor vesentlig avviket er mellom det kjøper berettiget kunne forvente seg og den tilstanden eiendommen faktisk er i.

Avhendingsloven §3-9 kan med andre ord ikke anvendes på alle avvik. Kjøpesummen er av spesiell interesse i en slik vurdering. Et eksempel på andre forhold av betydning som kan tas med i betrakting er forurensing i grunnen som eiendommen står på.

Mindre avvik kan være vesentlige

I rettspraksis har man slått fast at kun mindre avvik i forhold til forskriftsmangler kan være vesentlige avvik i forhold til avhendingslovens regler. Det er derfor viktig at det opplyses om ferdigattester, andre offentligrettslige påbud og eventuelle mangler tilknyttet eiendommen.

«As is»-klausulen tar sikte på å overføre risikoen for feil og mangler ved eiendommen på kjøper. I korte trekk kan man si at avhendingsloven § 3-9 begrenser virkningen av denne klausulen.

Bestemmelsen er spesielt aktuell i forbindelse med salg av brukte boliger, også kalt «annenhåndsmarkedet».

Selgers opplysningsplikt

Bestemmelsen fritar ikke selger for opplysningsplikten. Selger skal gi ærlige og riktige opplysninger om eiendommen. Selgers plikt til å gi fullstendige og korrekte opplysninger om eiendommen er like sterk ved «som den står»-salg som ellers.

Kontakt advokat for en vurdering av din sak

Er du er usikker på om mangelen din er vesentlig? Lurer du på om selger har opplyst så tydelig han eller hun burde om eiendommens tilstand? Kontakt oss, så hjelper vi deg med vurderingen.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater