Bustadoppføringsloven: Entreprenørens ytelser

Entreprenøren skal ivareta forbrukerens interesser, og han har i den forbindelse en allmenn lojalitets- og omsorgsplikt. Entreprenøren har videre en samrådings- og veiledningsplikt overfor forbrukeren. Innholdet i denne plikten vil være forskjellig avhengig av hvorvidt det foreligger en ordinær utførelsesentreprise eller en totalentreprise.

09/02/2017

Ved totalentrepriser har samrådingsplikten sammenheng med at entreprenøren må ha en løpende dialog med byggherren underveis i oppdraget, slik at han på forsvarlig vis kan utforme boligen etter forbrukerens behov. Hva gjelder entreprenørens veiledningsplikt, skal totalentreprenøren både vurdere og påpeke alternative løsninger for byggherren, og han skal om nødvendig utrede konsekvenser av løsninger som byggherren selv foreslår.

Entreprenørens frarådingsplikt

Entreprenøren har også en frarådingsplikt, der det skal tas hensyn til forbrukerens egne valg av løsninger. Plikten gjelder både ved utførelsesentrepriser, og ved totalentrepriser.

Frarådingsplikten inntrer i de tilfeller der forbrukeren ikke er tjent med å få arbeidet utført. Typiske eksempler er de tilfeller hvor et bygningselement er overflødig, eller der prisen ikke kan forsvares etter nytteverdi. Et annet eksempel, som kanskje er det mest praktiske, er de tilfeller der forbrukeren har valgt en løsning som er lite egnet til det tiltenkte formålet.

Vurderingstemaet for frarådingsplikten har i tillegg et individuelt preg, i den forstand at det skal foretas en vurdering basert på entreprenørens fagkunnskap i det konkrete tilfellet. Entreprenøren trenger derfor ikke å ha oppfatninger om, og plikt til fraråding om, arbeid som skal utføres av andre fagfolk.

Når forbrukeren har benyttet egne profesjonelle konsulenter til å prosjektere og velge løsninger, vil entreprenørens frarådingsplikt ha en mindre sentral rolle. Entreprenøren må dermed være mer aktiv dersom han har påtatt seg prosjekteringen, enn i de tilfeller der han bare skal utføre arbeidet på bakgrunn av forbrukerens prosjektering.

Hvis spørsmålet om fraråding kommer opp etter at arbeidet har startet, skal entreprenøren som hovedregel stanse arbeidet inntil han har fått samrådd seg med forbrukeren. Stansing skal imidlertid kun foretas der dette vil gagne forbrukerens interesser.

Konsekvensen av at entreprenøren ikke har samrådd seg med forbrukeren eller har sagt i fra, er at han kan miste hele eller deler av vederlaget. Brudd på frarådingsplikten kan føre til at det foreligger en mangel ved entreprenørens ytelser, og dersom bruddet har medført at forbrukeren ikke lenger er tjent med hele eller deler av ytelsen, skal vederlaget fastsettes slik at forbrukeren kommer i samme stilling som om entreprenøren hadde sagt i fra. Dersom arbeidet er verdiløst, kan entreprenøren miste hele vederlaget.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i bustadoppføringsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater